Xnxx: Risgiau iechyd rhyw rhefrol.

Xnxx: Risgiau iechyd rhyw rhefrol.

 

Mae Sodomi yn arfer rhywiol poblogaidd, yn enwedig ymhlith pobl ifanc. Fodd bynnag, mae rhyw rhefrol yn cyflwyno llawer o risgiau iechyd, na ddylid eu hesgeuluso o bell ffordd. Dyma pa rai.

Mae'r arfer o ryw rhefrol yn dod yn fwyfwy aml, yn enwedig ers ei ddemocrateiddio yn y 2000au. Yn Ffrainc, mae tua un fenyw o bob dwy eisoes wedi troi at yr arfer rhywiol hwn. Felly mae Sodomiaeth yn un o hoff arferion a safbwyntiau'r Ffrancwyr. Mae Ffrainc hefyd yn un o'r gwledydd mwyaf medrus yn yr arfer hwn. Fodd bynnag, mae sodomiaeth a rhyw rhefrol yn cyflwyno llawer o risgiau iechyd na ddylid eu hanwybyddu ac a all fod yn ddifrifol neu'n beryglus.. Clefydau, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, gwaedu… mae yna ffynonellau lluosog a ffactorau risg. Dyna pam ei bod yn bwysig bod yn wyliadwrus iawn a dysgu cymaint â phosibl am ymarfer rhyw rhefrol. I'ch helpu chi, dyma sut y gall fod yn beryglus.

 

Peryglon iechyd rhyw rhefrol

Gall sodomiaeth neu ryw rhefrol mewn unrhyw ffurf achosi llawer o risgiau iechyd. Risgiau a all droi'n ddifrifol neu'n beryglus yn gyflym. Yn ôl erthygl a gyhoeddwyd yn y British Medical Journal, “Mae llawer o achosion o anymataliaeth ysgarthion ac anaf i sffincter rhefrol wedi’u hadrodd mewn menywod sy’n cael rhyw rhefrol”. Mae menywod hefyd mewn mwy o berygl yn yr arfer hwn. Esboniodd dau lawfeddyg: “Os oes gan fenywod risg uwch o anymataliaeth, mae hynny oherwydd yr effeithiau hormonaidd sy’n gwahaniaethu rhwng dynion a merched a chanlyniadau beichiogrwydd ar lawr y pelfis. […]. Mae gan fenywod sffincterau rhefrol wannach na dynion ac mae pwysedd camlas rhefrol yn is. Maent hefyd yn effro ar wyliadwriaeth i gael rhag ofn gwaedu ar ôl cyfathrach rhefrol. Am reswm da, mae fel arfer yn ddangosydd pwysig o drawma corfforol.

Cyfathrebu meddygol gwael?

Os yw'r arfer o ryw rhefrol yn dod yn fwyfwy democrataidd, mae'n dal i fod yn dabŵ. Yn enwedig yn y gymuned feddygol, sy'n dal i gael trafferth hysbysu pobl ifanc am y math hwn o bwnc. Mae diofalwch yn dal yn bresennol iawn. Cymaint fel nad yw llawer yn asesu'r risg o sodomiaeth. Ac mae'r cyfathrebu meddygol gwael hwn yn arwain menywod i beidio â siarad am eu symptomau posibl.. Mae hyn yn achosi mwy o berygl i'w hiechyd. Yn aml iawn, dim ond afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol sy'n cael eu crybwyll. A hyn, beth bynnag fo'r math o arferion rhywiol. Ond nid yw trawma corfforol a seicolegol yn cael sylw yn aml. Sy'n anffodus, oherwydd gall y risg fod yn ddifrifol. Mae atal yn hanfodol ond yn dal yn rhy wan yn y proffesiwn meddygol. Felly mae'n dal yn fater brys i araith gael ei rhyddhau ar y pwnc hwn.

Awgrymiadau ar gyfer dysgu sut i reoli straen.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr