Awgrymiadau ar gyfer dysgu sut i reoli straen.

Awgrymiadau ar gyfer dysgu sut i reoli straen.

 

Mae arafu a mabwysiadu'r "bywyd araf" yn caniatáu ichi ddysgu sut i reoli straen. Cyngor y soffrolegydd i fyw'r foment bresennol yn llawn a threfnu'ch hun yn well er mwyn dileu straen y cyfnod hwn o bandemig.

I arafu. Mae'n egwyddor o lAgwedd araf sy'n datgan pwysigrwydd cymryd amser o ddydd i ddydd. Mae arafu yn helpu i ofalu amdanoch chi'ch hun a lleddfu straen. Mae Carole Serrat, soffrolegydd yn Ysbyty Bichat ym Mharis a hyfforddwr bywyd yn rhannu tri o'i chynghorion “araf” gyda chi.

Rhyddhewch eich diaffram

Mae'r anadlu hwn yn gweithio'r diaffram (ein prif gyhyr anadlol). Mae'n cynyddu cyfaint ein cawell asennau ac yn ein galluogi i anadlu'n ddyfnach a gostwng lefel y cortisol (yr hormon straen).

 • Rhowch law ar yr abdomen yna anadlwn yn ysgafn iawn ac am amser hir wrth ddod â'r bol i mewn, dros 6 cyfrif.
 • Yna byddwn yn gadael yr ysbrydoliaeth cael ei wneud yn naturiol dros 3 curiad.
 • Mae ein diaffram yn cael ei mobileiddio felly : mae'n mynd i fyny ac i lawr yn ôl yr ysbrydoliaeth a'r darfod, ac mae'n caniatáu trwy ei weithred gyfnewidiadau nwyol gwell a rheoliad emosiynol mwy. Mae symudiad y diaffram yn dod â'r gwaed sydd wedi'i lwytho â charbon deuocsid yn ôl i'r galon. Yna mae'r CO2 yn cael ei wagio drwy'r ysgyfaint.
 • Rydym yn parhau â'r saib hwn am 3 munud.

Rydym yn mabwysiadu cerdded ymwybodol

Mae'r myfyrdod gweithredol hwn yn helpu i ddatblygu ein gallu i ganolbwyntio ac yn ein gwahodd i roi sylw arbennig i'r gweithredu dyddiol hwn (cerdded) yr ydym yn aml yn ei berfformio'n fecanyddol. Os bydd ein meddyliau'n llithro yn ystod ymarfer corff, rydyn ni'n dod â nhw'n ôl i gerdded yn dawel.

 • Rydyn ni'n talu sylw yn gyntaf ar bwyntiau cyswllt ei draed ar y ddaear: y sawdl, gwadnau'r traed, bysedd y traed... trwy dorri i lawr mudiant treigl y droed.
 • Rydym yn sylweddoli pwysau ei gorff ar lawr.
 • Yna trown ein sylw at ei goesau. Rydym yn arsylwi eu symudiad, eu osgiliadau. Rydyn ni'n ceisio teimlo'r holl gyhyrau wedi'u cynnull ar gyfer gweithred mor syml â cherdded.
 • Yna rydym yn symud ein sylw ar y corff uchaf a gwelwn fod ei benddelw a hyd yn oed ei ysgwyddau yn cymryd rhan yn y symudiad cerdded. Gwelwn ei freichiau yn symud yn rhydd.
 • Rydym yn sylweddoli mai'r holl gorff sy'n symud pan fyddwn ni'n cerdded. Rydym yn parhau i fod yn sylwgar i'r holl symudiadau hyn am rai munudau.
 • Rydyn ni'n ailadrodd symudiad gyda llygaid ar gau.

Rydyn ni'n gwneud amser yn gynghreiriad i ni

Daw'r diffyg amser yn aml o ddiffyg trefniadaeth ond hefyd o bersbectif. Gallwch wneud amser yn gynghreiriad i chi trwy osod blaenoriaethau.

Rydyn ni'n dechrau trwy ymlacio:

 • Wrth eistedd o flaen bwrdd, rydych chi'n ymlacio holl gyhyrau eich corff, o ben eich pen i flaenau'ch traed.
 • Yna rydym yn rhoi ein breichiau wedi'u croesi ar y bwrdd, rydym yn pwyso ymlaen, gan orffwys ein pen ar ein blaenau i gymryd egwyl ymlaciol.
 • Caewch eich llygaid a rhowch eich ymennydd i orffwys. Rydych chi'n dod yn ymwybodol o guriad rheolaidd eich calon cyn gwella'n araf.

Yna rydyn ni'n rhestru'r holl bethau pwysig i'w gwneud er mwyn rheoli ein hamser a'n gweithredoedd yn well. Er mwyn cyrraedd y pwynt a pheidio ag anghofio unrhyw beth, rydyn ni'n gofyn y cwestiynau cywir i'n hunain: beth yw'r camau pwysicaf i'w cymryd? Sut i'w gyflawni? Pa gamau all aros? Pa rai allwch chi eu dirprwyo?

Ein harbenigwr:

Carole Serrat, hyfforddwr bywyd, soffrolegydd yn ysbyty Bichat, yn ward famolaeth Lilas ac yn y Clinique de la Muette (Paris)

Dyma sut i adnabod person â "photensial deallusol uchel"

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.topsante.com