Dyma sut i oresgyn yr ofn o fod ar eich pen eich hun

Dyma sut i oresgyn yr ofn o fod ar eich pen eich hun

 

Awtoffobia yw ofn bod neu deimlo'n unig ac yn ynysig. Pa symptomau, beth sy'n achosi? Ac yn anad dim, sut i ymladd yn erbyn y ffobia niweidiol a dinistriol hwn?

Mae awffobia yn ofn cyffredin, ond yn dal yn rhy ychydig yn hysbys. Fe'i gelwir hefyd yn monoffobia, sef yr ofn o fod ar eich pen eich hun a/neu yn ynysig. Gall bod ar eich pen eich hun, hyd yn oed mewn lle cyfforddus fel eich cartref eich hun, arwain at wahanol fathau o bryder a phryder dyddiol. Yn enwedig mewn pobl â'r ffobia hwn. Yna maen nhw'n cael yr argraff o fod angen rhywun o'u cwmpas yn barhaus i deimlo'n ddiogel. Mae'n ofn afresymol yn aml sy'n digwydd pan fydd y person sy'n dioddef ohono yn ofni y bydd yn dod â'i fywyd i ben ar ei ben ei hun.. Ni fydd hi wedyn yn gallu rheoli ei symptomau. Gall person ag awffobia wedyn fyw mewn ofn o wynebu lladron, dieithriaid, neu hyd yn oed o fod yn ddigariad, o glywed synau anesboniadwy. Pan fydd hi'n teimlo'n unig, gall seicosis a pharanoia ddod i mewn i'r olygfa. Os ydych chi'n meddwl ei fod gennych chi, dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

 

Symptomau awtoffobia

Bydd person ag awffobia yn datblygu symptomau pan fydd yn teimlo mewn sefyllfa lle gallent gael eu hunain ar eu pen eu hunain.. Yn eu plith, mae yna restr eithaf mawr, a all arwain at gynnydd mewn pryder a phryder sylweddol.

 • Pryder obsesiynol am fod ar eich pen eich hun
 • Ofn beth allai ddigwydd trwy fod ar eich pen eich hun
 • Teimlo wedi'ch gwahanu oddi wrth eich corff pan fyddwch chi ar eich pen eich hun
 • Cryndodau, chwysu, poen yn y frest, pendro, crychguriadau'r galon, goranadlu, a chyfog pan fyddwch ar eich pen eich hun neu mewn sefyllfa lle y gallech fod ar eich pen eich hun cyn bo hir
 • Teimlad o ofn eithafol
 • Ysfa anorchfygol i ffoi
 • Pryder oherwydd y disgwyliad o unigrwydd

Achosion awtoffobia

Fel pob ofn, mae yna lawer o achosion posibl ar gyfer awtoffobia. Maent yn amrywio o berson i berson ac yn anhysbys o hyd. Dyna pam eu bod yn lluosog a rhaid eu dadansoddi yn ôl pob person. Gall awffobia hefyd, ynddo'i hun, fod yn symptom o anhwylderau amrywiol megis gorbryder neu anhwylderau personoliaeth. Fodd bynnag, gall yr achosion gynnwys:

 • Bod ar eich pen eich hun yn ystod digwyddiad trawmatig
 • Teimlo'n segur yn ystod plentyndod yn dilyn profiad fel ysgariad rhiant neu farwolaeth yn y teulu.
 • Cael rhiant neu rywun annwyl gyda'r un ffobia
 • Profiadau eraill o adfyd yn ystod plentyndod

Sut mae awtoffobia yn cael ei ddiagnosio?

Mae awffobia yn seiliedig ar ofn. Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r anhwylder hwn, byddai'n syniad da siarad â'ch meddyg amdano, a all wedyn eich cyfeirio at arbenigwr iechyd meddwl. Sut mae awtoffobia yn cael ei ddiagnosio? Bydd yr arbenigwr yn cynnal gwerthusiad seicolegol cywir a chyflawn. Bydd ef/hi wedyn yn gofyn i chi am eich hanes meddygol i weld a all problem gorfforol fod yn effeithio ar eich iechyd meddwl. Mae'r asesiad seicolegol hwn hefyd yn golygu gofyn llawer o gwestiynau i chi am eich gweithgareddau dyddiol a/neu eich teimladau. Mae awffobia yn cael ei ystyried yn ffobia sefyllfaol. Mae hyn yn golygu bod unigrwydd yn achosi trallod eithafol yn y person sy'n dioddef ohono. Er mwyn i ddiagnosis gael ei wneud, rhaid i'r ofn o fod ar eich pen eich hun achosi cymaint o bryder fel ei fod yn ymyrryd â threfn ddyddiol. Beth bynnag, mae angen siarad â meddyg cyn gynted ag y teimlir y symptomau cyntaf.

Sut mae awtoffobia yn cael ei drin?

Mae awffobia, fel unrhyw ffobia arall, yn aml yn cael ei drin â seicotherapi. Y rhai mwyaf cyffredin yw therapi datguddio a therapi ymddygiad gwybyddol (CBT).

 • Mae therapi amlygiad yn trin ymddygiad osgoi sydd wedi datblygu dros amser. Y nod yw gwella ansawdd bywyd fel nad yw eich ffobiâu bellach yn cyfyngu ar yr hyn y gallwch chi ei wneud yn eich bywyd bob dydd. Felly, bydd eich meddyg yn wirfoddol yn eich ail-amlygu i ffynhonnell eich ffobia, dro ar ôl tro. Bydd yn gwneud hyn yn gyntaf mewn lleoliad rheoledig, yna symud ymlaen i sefyllfa go iawn. Yn achos awtoffobia, bydd y seicotherapydd yn gweithio gyda chi i gynyddu eich goddefgarwch am fod ar eich pen eich hun. A hyn, am gyfnodau hirach a hirach. Gan ddibynnu ar eich cynnydd, gellir cynyddu'r pellter a'r hyd dros amser.
 • Fel rhan o therapi ymddygiad gwybyddol (CBT), bydd y therapydd yn eich gwneud yn agored i'ch ffobia. Bydd yn defnyddio technegau eraill a fydd yn eich helpu i wynebu a delio ag unigrwydd yn fwy adeiladol. Felly bydd yn gweithio gyda chi i archwilio eich ffordd o feddwl am eich ffobia. Gall CBT roi ymdeimlad o hyder i chi wrth i chi wynebu eich hunanffobia. Bydd hyn yn eich helpu i deimlo'n llawer llai llethu y tro nesaf y byddwch yn dod ar ei draws.

Yn y rhan fwyaf o achosion, gall seicotherapi yn unig drin awffobia. Ond weithiau gall meddyginiaethau fod yn ddefnyddiol i helpu i leihau rhai symptomau. Mae hyn yn galluogi'r sawl sy'n dioddef ohono i ryddhau eu hunain yn fwy yn ystod y therapi. Yna gall y gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol ragnodi meddyginiaeth i chi ar ddechrau'r driniaeth. Efallai y bydd hefyd yn gofyn ichi eu defnyddio mewn sefyllfaoedd penodol. Fel y byddwch wedi deall, mae gwella awtoffobia yn swydd hirdymor.

Dyma 4 o enwogion sy'n siarad yn rhydd am eu erthyliadau

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr