Pam mae llawer o bobl yn gweld eu cyflwr yn gwella ychydig cyn iddynt farw? - MAG PLUS IECHYD

0 179

Er y gellir rhagweld marwolaeth y claf oherwydd llawer o arwyddion rhybuddio, gall y dyddiau neu'r oriau olaf cyn marwolaeth person sâl neu ddim cyn marwolaeth nodi gwelliant yng nghyflwr iechyd.

Efallai y bydd yn ymddangos bod cleifion ar ddiwedd eu hoes yn gwneud yn well cyn iddynt farw

Gelwir y ffenomen hon yn "lucidity terminal". Os yw marwolaeth yn dilyn yr hyn a elwir yn boen a nodweddir gan anhawster anadlu, gall ddigwydd ei bod yn ymddangos bod gan berson sy'n marw gyflwr sy'n gwella. Cafodd y gwelliant hwn, a all ddigwydd i gleifion ar ddiwedd eu hoes, ei wneud yn hysbys mewn dwy golofn a ysgrifennwyd gan Sara Manning Peskin, arbenigwr mewn niwroleg ym Mhrifysgol Pennsylvania, sy'n disgrifio'r arwyddion rhybuddio o farwolaeth. Os yn eu plith rydym yn dod o hyd anawsterau anadlu, gasps o ofid ac aflonyddwch, mae'r arwydd hwn hefyd sy'n rhoi'r argraff y gallai cyflwr yr unigolyn fod yn llai pryderus. O safbwynt y person sy'n marw, mae'r olaf yn teimlo rhai pethau cyn marw allan.

nyrsio

Nyrsys - Ffynhonnell: spm

Esblygiad y claf sy'n marw cyn marwolaeth

Tra mewn afiechyd difrifol ac anwelladwy neu ar ôl damwain, nodweddir yr ofid gan symptomau fel anawsterau anadlu neu ralau, nodweddir yr eiliadau olaf hyn o fywyd cleifion gan ostyngiad rhyfedd mewn arwyddion rhybuddio marwolaeth. Y biolegydd Michael Nahm a fathodd, yn 2009, y term "prysurdeb terfynol" i enwi'r wladwriaeth hon nad yw'n para dros amser. Mae Alexander Batthyany, arbenigwr mewn seicoleg wybyddol yn disgrifio'r gwelliant dros dro hwn fel dychweliad i egni ac eglurder neu "olau ar ddiwedd y twnnel ". Er bod y claf ar ddiwedd oes yn ymddangos yn fwy ymwybodol nag erioed, mae'r wladwriaeth hon yn codi'n baradocsaidd pan nad yw eisoes yn bodoli mwyach. Tra bod prysurdeb terfynol yn aml yn digwydd cyn marwolaeth, mae mae newidiadau a brofwyd yn wyddonol yn digwydd adeg marwolaeth.

diwedd oes sâl

Salwch ar ddiwedd oes - Ffynhonnell: spm

Ymchwyddiadau egni sydyn

Os yw'r cyflwr hwn o “eglurdeb terfynol” yn cael ei egluro gan arbenigwyr, ni all gwyddonwyr ei egluro eto. Mae Barbara Karnes, awdur a nyrs hosbis yn cymharu'r gwelliant hwn â chael “un troed ym mhob byd”. Fel arfer, mae'r egni a'r "ymwybyddiaeth" newydd hon yn effeithio ar ddioddefwyr strôc, anhwylderau seiciatryddol, tiwmorau neu hyd yn oed ddementia. Mae'r arbenigwr niwroleg wedi nodi sawl achos o bobl ar ddiwedd eu hoes y mae eu proffiliau a'u hoedrannau yn heterogenaidd. Mae'r meddyg yn siarad am farwolaeth ei dad-cu nad oedd bellach yn siarad yn gydlynol ar ddiwedd ei oes. Y diwrnod cyn ei farwolaeth, byddai'n dechrau sgwrsio a chwerthin gyda'i blant eto am ychydig funudau. Mae Sara Manning Peskin hefyd yn adrodd hanes plentyn 5 oed mewn coma am 3 wythnos. Cyn iddo farw, dywedodd wrth ei deulu ei fod yn mynd i farw a diolchodd iddynt am adael iddo fynd. Geiriau sy'n enghreifftiau o'r "eglurder terfynol" hwn a all ddigwydd mewn cleifion ar ddiwedd oes. Trydydd achos sy'n profi'r ffenomen hon yw'r hanes o farwolaeth menyw 26 oed â phroblemau iechyd meddwl nad yw wedi siarad ers blynyddoedd. Cyn iddi farw, dechreuodd ganu! “Ble mae'r enaid yn dod o hyd i'w gartref, ei heddwch? Heddwch, heddwch, heddwch nefol! ”

claf sy'n derfynol wael

Cleifion sy'n derfynol wael - Ffynhonnell: spm

Dewiswch beidio â dadebru

Wedi'i ddyfynnu hefyd gan y Llawlyfrau MSD, cefnogwyd y gair a fathwyd gan Michael Nahm gan 83 adolygiad a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Archives of Gerontology and Geriatrics yn 2012. Yn ôl y dogfennau hyn a sefydlwyd ar sail 250 mlynedd, digwyddodd y ffenomen hon wythnos cyn marwolaeth naw amseroedd allan o ddeg. Weithiau bydd meddygon yn penderfynu ar gais yr unigolyn sy'n marw i beidio â pherfformio dadebru cardiopwlmonaidd. Gall perthnasau hefyd wneud penderfyniadau yn amodau marwolaeth yr anwylyd fel mynd i'r ysbyty neu ddiwedd oes gartref os oes meddyginiaeth ar gael. Un munud ar ôl marwolaeth, mae newidiadau yn y corff yn digwydd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/pourquoi-beaucoup-de-gens-voient-leur-etat-sameliorer-juste-avant-de-mourir-developpement-personnel-000000398/

Gadael sylw