sut mae'r rheoliadau newydd yn arwain at well llywodraethu

0 45

Roedd gan fentrau a sefydliadau cyhoeddus (EEP) 12 mis i gydymffurfio â deddfau Gorffennaf 2017 yn ymwneud â'u statws cyffredinol. Ar ddiwedd 2020, allan o 81 o sefydliadau cyhoeddus a restrwyd, roedd 32 yn cydymffurfio â'r rheoliadau newydd, h.y. 39,5%. Yn 2019, roedd 27, cynnydd o 6,2%. Ar yr un pryd, mae 39 menter gyhoeddus allan o 44 yn cydymffurfio â'r gyfraith, canran o 88,6%.

Ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2020, roedd 64 o sefydliadau cyhoeddus a oedd yn cynrychioli canran o 79% wedi trosglwyddo eu cyfrifon gweinyddol a rheoli yn erbyn 54 yn 2019, cynnydd o 16% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. O ran cwmnïau, mae 33 allan o 44 wedi gwneud hynny, neu 75%. O'i gymharu â 2019, rydym yn nodi cynnydd o 4,6%. Ar gyfer yr 11 cwmni arall, yn absenoldeb y datganiadau hyn ac er mwyn cydgrynhoi data cwmnïau cyhoeddus, roedd yn rhaid i'r awdurdodau cyhoeddus fod yn fodlon â datganiadau ystadegol a chyllidol.

Mae'r holl ddata hyn wedi'u cynnwys mewn pamffled o'r enw Tome vert a gynhyrchwyd gan y Weinyddiaeth Gyllid er mwyn taflu goleuni ar y gynrychiolaeth genedlaethol ar sefyllfa PECs ac o dan gyfraith Gorffennaf 11, 2018 sy'n gofyn am atodi prosiect y gyfraith gyllid. sefyllfa cymorth ariannol gan y Wladwriaeth i gwmnïau yn ogystal ag adroddiad yn nodi ac yn asesu'r prif risgiau cyllidebol y mae'r endidau hyn yn eu peri i'r Wladwriaeth.

Cyfrifon ardystiedig

Mae rhifyn 2020 o'r pamffled hwn yn ystyried llywodraethu PEC fel rhan o gefnogaeth dechnegol partneriaid datblygu, yn enwedig Banc y Byd. Mae felly'n cyflwyno'r ystadegau sy'n tynnu'n ôl gyflwr cydymffurfiad y testunau creu a statudau'r EEP â'r rheoliadau newydd.

"Mae tryloywder wrth reoli EEPs yn galw nid yn unig ar ofyniad dibynadwyedd y wybodaeth ariannol a gynhyrchir, ond hefyd ar barch y dyddiadau cau ar gyfer trosglwyddo dogfennau gweinyddol a chyfrifyddu sy'n ofynnol yn gyfreithiol", yn nodi bil cyllid 2021.

Wrth archwilio'r datganiadau ariannol ardystiedig a'r cyfrifon gweinyddol a rheoli a drosglwyddwyd yn 2020, rydym yn nodi ardystiad diamod mewn llawer o achosion, ond hefyd rhai amheuon a luniwyd gan yr amrywiol archwilwyr ar ddiwedd yr archwiliadau. Yn union, mae bil cyllid 2021 yn darparu ar gyfer penllanw'r broses yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol diolch i ymrwymiad gwych gan gyrff cymdeithasol y PECs hyn a'r goruchwylwyr technegol ac ariannol.

DM

ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.stopblablacam.com/economie-et-politique/0809-7251-entreprises-et-etablissements-publics-comment-la-nouvelle-reglementation-induit-une-amelioration-de -the llywodraethu

Gadael sylw