Pam fod gan rai pobl wythiennau gweladwy? - MAG PLUS IECHYD

0 101

Efallai y bydd eich breichiau'n teimlo'n gwythiennol wrth ymarfer a phan fyddwch chi'n llonydd. Hefyd, mae pobl â chroen teg yn fwy tebygol o fod â gwythiennau gweladwy na'r rhai â chroen tywyllach. Gall gwythiennau ymwthiol yn y cyhyrau fod yn ganlyniad canran braster corff isel a màs cyhyrau uchel. Fodd bynnag, rhaid cyfaddef nad ffurf gorfforol yw'r unig ffactor yn y cyflwr hwn, fel y'i trosglwyddir gan Healthline. Dyma rai rhesymau pam y gallai eich gwythiennau fod yn fwy amlwg.

Pam mae'r gwythiennau yn ein breichiau yn glynu allan?

P'un a ydych chi'n dal i fod yn ymarfer neu'n ymarfer, gall y gwythiennau yn eich breichiau fod yn amlwg iawn. Dyma ychydig o resymau pam y gallai eich gwythiennau fod yn fwy amlwg:

gwythiennau gweladwy1

Gwythiennau ymddangosiadol - Ffynhonnell: spm

1. Ymarfer corff

Pan fyddwch chi'n ymarfer corff, mae eich pwysedd gwaed yn codi wrth i waed gylchredeg trwy'ch corff. Mae hyn yn achosi i'r gwythiennau ymledu, gan eu gwneud yn llawer mwy amlwg, yn enwedig pan fyddwch chi'n gwneud gweithgareddau egnïol, fel y nodwyd mewn a astudiaeth a gyhoeddwyd yn ffiniau mewn Ffisioleg. Ar y cyfan, mae ymddangosiad gweledol y gwythiennau'n dychwelyd i normal pan fyddwch wedi gorffen ymarfer corff. Efallai y bydd rhai pobl sy'n gwneud ymarfer corff egnïol fel codi trwm yn dechrau datblygu gwythiennau glas parhaol. Byddwch yn ofalus bob amser wrth godi pwysau neu ymarfer corff os oes gennych bwysedd gwaed uchel heb ei reoli.

2. Lefel uchel o straen

Gall breichiau gwythiennol fod yn arwydd bod eich corff dan straen, naill ai o'ch trefn ddyddiol neu o'ch gweithgaredd corfforol. Gall lefelau straen uchel achosi fasgwlaidd os oes gennych lefelau uwch o cortisol yr hormon straen. Gall Aldosterone, hormon arall, hefyd achosi cynnydd yn eich pwysedd gwaed a chadw sodiwm a dŵr, yn ogystal â chynnydd mewn pwysedd gwaed. Gall hefyd egluro chwydd y gwythiennau. Os ydych chi dros bwysau neu wedi ennill pwysau yn ddiweddar, gall straen fod yn gysylltiedig ac mae'n un o brif achosion gwythiennau pry cop.

3. Geneteg ac oedran

Mae gan rai pobl groen tryloyw yn naturiol, sy'n gwneud eu gwythiennau'n fwy gweladwy, hyd yn oed yn fwy felly os ydyn nhw wedi gwneud ymarfer corff. Efallai y bydd gwythiennau hefyd yn fwy gweladwy ymhlith pobl hŷn, oherwydd bod ganddyn nhw wythiennau mwy oherwydd falfiau gwan a chroen teneuach, llai elastig.

4. Yr hinsawdd 

Gall gwres chwarae rôl yng ngwelededd eich gwythiennau fel y'i trosglwyddir gan Meddygol Newyddion Heddiw. Pan fydd y tymheredd yn uwch, mae'r gwythiennau'n ymledu. Mae'r ehangiad hwn yn ychwanegu straen at wal y wythïen a gall fod yn boenus neu achosi cramp. Os yw'n boeth, efallai y byddwch chi'n sylwi ar wythiennau glas wrth i waed gasglu o dan y croen.

coesau gwythiennau faricos

Gwythiennau faricos ar y coesau - Ffynhonnell: spm

5. Gwythiennau faricos

Yn gyffredinol, pan feddyliwn am wythiennau faricos, rydym yn tueddu i'w dychmygu ar y coesau. Gall hyn ddangos nad yw'r pibellau gwaed yn gweithredu'n iawn. Gallant ymddangos ar unrhyw ran o'r corff lle aflonyddir ar gylchrediad gwaed a chylchrediad gwythiennol a lle mae'r waliau a'r falfiau gwythiennol yn cael eu difrodi, yn enwedig yn y dwylo.

6. Thrombofflebitis arwynebol

Pan fydd y gwythiennau'n chwyddo ger wyneb y croen, fe'i gelwir yn thrombophlebitis arwynebol, fel yr eglurwyd gan y ganolfan feddygol Canolfan Gwythiennau. Mae hon yn broblem iechyd arall, ond yn un nad yw'n gyffredinol beryglus, ond yn hytrach yn boenus. Llid yw hwn y gellid ei gysylltu â phroblemau iechyd eraill fel clefyd hunanimiwn, haint neu eraill. Weithiau, gall ffurfio ceulad gwaed fod yn achos gwythiennau gweladwy.

Sut i leihau gwythiennau gweladwy?

Yn gyntaf oll, peidiwch ag oedi cyn ymgynghori â'ch meddyg neu feddyg fasgwlaidd os oes gennych unrhyw amheuon ynghylch achosion neu darddiad eich gwythiennau ymddangosiadol. Yn ogystal, mae'n bosibl defnyddio rhai triniaethau i leihau ymddangosiad y gwythiennau. Mae rhai llawfeddygon fasgwlaidd yn defnyddio sglerotherapi neu therapi abladiad endovenous, yn dibynnu ar yr achos.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/pourquoi-aintyes-personnes-ont-elles-les-veines-apparentes-circulation-sanguine-000000376/

Gadael sylw