Mae tri dyn yn rhedeg allan o orsaf nwy ac yn cario cwpl oedrannus - SANTE PLUS MAG

0 37

Oeddech chi'n gwybod bod bron i un o bob chwech o bobl hŷn wedi profi rhyw fath o gamdriniaeth yn 2020? Dyma mae Sefydliad Iechyd y Byd yn ei ddweud wrthym am ei safle swyddogol. Yn cael ei ystyried yn wan ac yn fregus, mae'r henoed weithiau'n destun unigedd, straen, trais corfforol neu seicolegol. Ond mewn cymdeithas lle mae deddf y cryfaf, y prydferthaf neu'r cyfoethocaf yn teyrnasu, mae gan rai garedigrwydd sy'n eu cymell i weithredu mewn ffordd wahanol. Roedd y swyddog Kenesha Carnegie yn synnu o ddarganfod bod 3 dyn wedi helpu cwpl oedrannus i fynd i mewn i gar, fel yr adroddwyd gan y papur newydd Daily Mail.

Golygfa dorcalonnus

Cafodd Joc Koe Stoe, Marty a Freddy G eu dal yn helpu Rose Griest, 89 oed, a'i gŵr David, 100 oed. Wedi'i symud gan y tywalltiad hael hwn, ffilmiodd yr heddwas Kanesha Carnegie y foment hon. Digwyddodd yr olygfa y tu allan i orsaf nwy, wrth i'r cwpl oedrannus geisio mynd i mewn i'w car. “Rwy’n gwylio’r tri dyn yn helpu’r cwpl, ac rwy’n credu ei fod yn beth hyfryd i’w weld,” meddai’r heddwas. Ar ôl gofyn i'r prif gymeriadau am ganiatâd i recordio'r foment hon, mae Kanesha Carnegie yn ffilmio'r dynion sy'n helpu Rose i eistedd yn sedd y teithiwr. Roedd yr octogenarian yn ysgwyd ac yn brwydro i ollwng gafael ar ei gerddwr plygu. Ond fe wnaeth hi ymddiried yn y dynion a dal gafael arnyn nhw i fynd i mewn i'r car.

Gellir gweld ei gŵr hefyd yn sefyll y tu ôl iddi i'w chefnogi a'i helpu i fynd i mewn i'r car.

Cododd

Mae gŵr 100 oed Rose yn ceisio ei helpu - Ffynhonnell: spm

“Diolch yn fawr iawn,” meddai David cyn ychwanegu “Rwy’n 100”.

Yna rhoddodd y gŵr gerddwr plygu ei wraig yn y gefnffordd, tra bod y tri dyn yn tawelu meddwl Rose.

dynion

Dangosodd y dynion eu hunain yn dosturiol - Ffynhonnell: spm

Mewn gwirionedd, roedd y Samariaid Da yn yr orsaf nwy yn prynu creision a diodydd pan welsant Rose a David. Ac oherwydd nid oes siawns yn bodoli ac mae popeth yn digwydd am reswm, rhedodd y tri dyn allan i helpu'r henoed a oedd yn edrych mewn siâp gwael.

Hen berson

Roedd yr henoed yn ddiolchgar iawn - Ffynhonnell: spm

Symudwyd y swyddog Kanesha Carnegie i weld gweithred mor garedig tuag at yr henoed.

kanesha

Roedd Kanesha Carnegie yn adnabod y dynion a helpodd y cwpl - Ffynhonnell: spm

“Wnaethon ni ddim gofyn a oedd angen unrhyw help arnyn nhw, roedden ni’n teimlo’n rhydd i roi llaw iddyn nhw ar unwaith,” meddai Maty, 30, cyn dweud “gallai hi fod wedi bod yn fam-gu i mi.”.

person oedrannus1

Dynion ifanc hael - Ffynhonnell: spm

Yn briod am 20 mlynedd, roedd y cwpl wedi penderfynu peidio â stopio mewn gorsafoedd nwy i fynd i'r toiled. Ond yn ystod teithiau hir, gall y cyfyngiad hwn fod yn anochel.

“Gwelsom hen gwpl yn cael amser caled felly fe wnaethon ni eu helpu nhw allan,” meddai Stoe, 26.

I Kanesha Carnegie, roedd yn bwysig rhannu’r fideo hon ar Facebook er mwyn dangos bod ymddangosiadau’n dwyllodrus a bod y tri dyn hael hyn, sy’n rapwyr lleol, yn hynod garedig.

Helpwch eraill i fod yn hapusach

Er bod llawer o bobl yn ceisio gwneud synnwyr o'u bywydau a bod yn hapusach yn eu bywyd bob dydd, mae rhai wedi canfod, trwy gynnig cariad, help a chefnogaeth, bod lefel eu boddhad yn cynyddu'n ddramatig. Ac am reswm da, i ffynnu a byw mewn cytgord â chi'ch hun, mae'n ymddangos bod rhoi gwasanaeth yn ffordd effeithiol o lenwi bywyd beunyddiol â dirgryniadau cadarnhaol.

Mae caredigrwydd, gweithredoedd o garedigrwydd, haelioni ac empathi yn rhai o'r rhinweddau a all eich gwneud chi'n hapus. Dyma beth a astudiaeth a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature, sy'n sefydlu cydberthynas rhwng allgaredd a hapusrwydd. Mae'r astudiaeth, a gynhaliwyd gan niwrobiolegwyr o brifysgolion Lubeck, Chicago a Zurich, yn dangos bod gweithredoedd o haelioni yn ysgogi rhanbarthau o'r ymennydd, sy'n cyfateb i lawenydd a lles.

Gwenwch ar ddieithryn, helpwch berson bregus i gario bag trwm, dychwelwch wrthrych i unigolyn sydd wedi cwympo i'r llawr heb iddo sylweddoli hynny ... Mae'r holl weithredoedd bach hyn yn cynhyrchu teimlad o lawnder a lles. Felly byddai'n ymddangos hynny rhoi heb ddisgwyl dim yn gyfnewid yn rhoi hwb i'r teimlad o hunan-foddhad ac yn cynhyrchu hapusrwydd dwfn. Dyma ddigon o reswm a ddylai wthio pawb i helpu eu cymydog trwy gymryd ystumiau bach, boddhaol yn ddyddiol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/trois-hommes-sortent-en-courant-dune-station-service-et-portent-un-couple-de-personnes-agees-temoignages-000000379 /

Gadael sylw