"Bydd Affrica yn economi o 29 triliwn o ddoleri erbyn 000-2050" - Jeune Afrique

0 56

Yn ôl yr economegydd Charles Robertson, mae twf poblogaeth isel yn arwain at dwf economaidd uwch. 


"Gogledd Affrica, sydd â chyflenwad da o drydan, yw'r rhanbarth cyntaf sy'n debygol o ddiwydiannu, dan arweiniad Moroco a'r Aifft," meddai Charles Robertson, prif economegydd yn Renaissance Capital yn Jeune Afrique / Adroddiad Affrica

Fodd bynnag, mae'r economegydd yn anghytuno â'r camsyniad bod cael gweithlu ifanc yn beth da. Yn ôl iddo, y peth pwysicaf yw nifer y plant fydd gan y bobl ifanc hyn.

Cyfradd ffrwythlondeb is a thwf economaidd, cydberthynas agos

Yn wir, pan fydd gan deulu bump o blant, defnyddir holl incwm y teulu i ddiwallu anghenion uniongyrchol. Felly, mae'n ei gwneud yn amhosibl creu cronfa wrth gefn fawr, sy'n golygu nad yw'r banciau'n gallu ariannu'r sector preifat na'r llywodraeth yn rhad.

Yn 2040, bydd CMC Affrica yn fwy na CMC cyfun yr Unol Daleithiau ac ardal yr ewro yn 2012

"Gwnaethpwyd twf economaidd cyflym Asia yn ail hanner yr XNUMXfed ganrif yn bosibl oherwydd maint bach y teuluoedd," meddai Charles Robertson. Yn wir, gyda theuluoedd o lai na thri o bobl, mae'r gymhareb rhwng adneuon banc a CMC yn cychwyn.

Heddiw, meddai, mae gan Moroco deuluoedd sydd eisoes yn ddigon bach i feithrin twf economaidd. Yn y cyfamser, gallai cyfraddau ffrwythlondeb yr Aifft, Ethiopia, Ghana a Kenya ostwng o dan dri phlentyn yn y pump i bymtheng mlynedd nesaf, gan leihau cost benthyca.

"Erbyn yr 2040au, bydd y rhan fwyaf o'r cyfandir wedi profi digon o newid demograffig i fod yn gydnaws â thwf uwch mewn CMC y pen," yn ôl astudiaeth gan Charles Robertson ym mis Medi.

Gallai SDRs IMF gyfrannu at ddigideiddio a phontio ynni

"Credwn y bydd Affrica yn economi o 29 triliwn o ddoleri erbyn 000-2050, yn fwy na CMC cyfun yr Unol Daleithiau a pharth yr ewro yn 2060", yn parhau â'r economegydd.

Diffyg isadeiledd

Serch hynny, yr her yw cau'r bwlch seilwaith ar y cyfandir a sicrhau nad yw gwledydd â maint teulu mawr yn aros mewn tlodi eithafol am ddegawdau, nes bod y newidiadau demograffig angenrheidiol yn digwydd.

Mae angen seilwaith sylfaenol ar fusnesau i allu gweithredu, ac mae incwm y pen o $ 2 i $ 500 yn hanfodol i'r sector preifat helpu gwledydd i ennill statws incwm canolig, meddai'r economegydd.

Newidiodd dyfarniad SDR ffocws dadl dyled Affrica

I Charles Robertson, gallai Hawliau Lluniadu Arbennig (SDRs) yr IMF helpu i ariannu seilwaith, digideiddio a'r newid i ffynonellau ynni adnewyddadwy.

SDRs, iachâd gwyrthiol ar gyfer yr argyfwng?

Fis Awst y llynedd, penderfynodd yr IMF sicrhau bod tua $ 650 miliwn mewn Hawliau Lluniadu Arbennig ar gael. Mae economegydd Prydain yn gweld y dyraniad hwn fel ymateb "hwyr iawn" i argyfwng Covid-19, gan gymryd cyhyd â'r ymateb i'r argyfwng ariannol mawr a ddechreuodd yn 2008 - digwyddodd y dyraniad yn 2009.

Erbyn hyn mae'n ymddangos bod benthycwyr Is-Sahara yn fwy diogel

O'r $ 650 miliwn, bydd 34 ar gael i Affrica yn y cylch cyntaf, a gall $ 65 miliwn ddilyn yn ddiweddarach.

Fe wnaeth penderfyniad yr SDR “newid tenor y ddadl ar ddyledion Affrica,” a symudodd i ffwrdd o bryderon ynghylch lle y gallai’r diffyg nesaf godi, a “rhoi diwedd ar y rhan fwyaf o’r pryderon ynghylch y ddyled i argyfwng dyled yn Affrica,” meddai yr economegydd. "Erbyn hyn mae'n ymddangos bod benthycwyr Is-Sahara yn fwy diogel o safbwynt deuddeg mis."

Felly, "newid demograffig yw'r newidiwr gêm ar gyfer rhagolygon twf yn Affrica," meddai Charles Robertson.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1233763/economie/croissance-lafrique-sera-une-economie-de-29-000-milliards-de-dollars-dici-a-2050-2060 /

Gadael sylw