50 Defnydd Cynnyrch Bob Dydd a fydd yn Eich Helpu i Arbed Arian ac Aros yn Iach - SANTE PLUS MAG

0 50

Dim mwy o wastraffu eich arian ar lawer o bryniannau. Mae yna gynhyrchion wrth law sy'n cyflawni sawl pwrpas.

1. Olew cnau coco

Defnyddir wrth goginio, mae'r olew hwn hefyd yn gosmetig naturiol. Mae ganddo weithred faethlon sy'n adfywio'r croen, ond hefyd y gwallt, diolch i'w gynnwys o fitaminau E a K sy'n rhoi mwy o ddisgleirio i'r gwallt. Gall pobl â gwallt sych roi ychydig o olew cnau coco ar flaenau eu bysedd i ddatod y darnau, heb gyffwrdd â chroen y pen er mwyn peidio â'i saim.

Mae olew cnau coco hefyd yn gwrthocsidydd ac felly'n ddefnyddiol ar gyfer brwydro yn erbyn heneiddio'r croen ac ar gyfer tynhau'r croen. Ond os oes gennych groen olewog neu broblemus ni ddylech ei gymhwyso ar yr wyneb, gan ei fod yn olew comedogenig sy'n hyrwyddo ymddangosiad pimples a blackheads.

Er mwyn gofalu am eich gwên, gallwch hefyd wneud cegolch gydag olew cnau coco a brwsio'ch dannedd wedyn. Yn ogystal â'u gwynnu, bydd yr olew llysiau hwn yn cadw'ch anadl yn ffres. Bydd pobl sydd â gwefusau wedi eu capio yn gallu manteisio ar briodweddau lleithio olew cnau coco i'w hydradu.

2. soda pobi

Ni ddylai'r cynnyrch hwn adael eich cartref oherwydd ei ddefnyddiau niferus.

Yn ymarferol wrth gynnal a chadw'r tŷ, mae bicarbonad yn dileu arogleuon drwg, p'un a ydyn nhw yn eich oergell, draeniau, caniau sbwriel neu hyd yn oed eich esgidiau!

Os ydych chi'n cael trafferth glanhau eich padell wedi'i llosgi, cymysgwch soda pobi â dŵr poeth yn unig ac ni fydd angen i chi brysgwydd eich padell am amser hir. Mae'r soda pobi hefyd yn helpu i lanhau'r peiriant golchi a sgleinio'r sinc a'r twb yn berffaith nes eu bod yn sgleiniog.

Gallwch hefyd faldodi'ch corff â sodiwm bicarbonad. Mae hefyd yn ddiaroglydd naturiol y gallwch ei roi naill ai'n sych ar eich ceseiliau, neu ei gymysgu ag olew llysiau o'ch dewis, fel olew cnau coco, er mwyn cael past sy'n hawdd ei roi.

Gallwch hefyd ei ddefnyddio fel siampŵ sych cartref, yn enwedig os yw'ch gwallt yn iro'n gyflym. Bydd yn amsugno gormod o sebwm o groen eich pen ac yn puro'ch gwallt. I wneud hyn, tylino croen eich pen a'ch gwreiddiau gydag ychydig bach o soda pobi. Yna brwsiwch eich gwallt, pen i lawr, i gael gwared ar y gweddillion soda pobi. Felly, byddwch chi'n gallu gosod eich siampŵau.

3. Lemon

Mae'r ffrwyth sitrws hwn a ddefnyddir wrth goginio i flasu hufenau neu basteiod penodol gyda'i flas tangy, hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn colur. Mae ganddo briodweddau ysgafnhau diolch i'r asid citrig sydd ynddo. Felly gellir ei ddefnyddio mewn masgiau i ysgafnhau'r croen, ond hefyd y gwallt. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn lleithio eich croen neu'ch gwallt ar ôl rhoi masgiau ar sail y ffrwyth sitrws hwn.

Gall lemon hefyd fod a ddefnyddir wrth gynnal a chadw cartref. Yn wir, mae'n caniatáu, yn ogystal â deodorizing y tŷ, i lanhau'r ffenestri, ond hefyd y toiledau, heb droi at gannydd.

Yn olaf, peidiwch ag anghofio bod buddion iechyd i lemwn hefyd. A. astudiaeth a gyhoeddwyd gan BMS Chemistry wedi dangos hynny mae ffrwythau sitrws yn cynnwys cyfansoddion cemegol sy'n darparu priodweddau hanfodol i'r corff, fel effeithiau gwrthocsidiol ac ymfflamychol a hyd yn oed effeithiau amddiffynnol cardiofasgwlaidd.

4. Finegrid seidr Afal

Mae'r finegr hwn wedi'i wneud o sudd afal wedi'i eplesu yn fuddiol i'r gwallt. Yn wir, mae'n caniatáu ymladd dandruff a rheoleiddio sebwm croen y pen olewog, yn ychwanegol at ddod â disgleirio i'r gwallt.

Ar gyfer pryderon bob dydd, mae'n helpu i ymlacio poen cyhyrau a lleddfu tensiwn cyhyrau. Yn syml, trochwch yr ardal yr effeithir arni mewn cynhwysydd gyda finegr seidr dŵr ac afal, a gadewch iddo eistedd am oddeutu 30 munud. Gallwch hyd yn oed socian cywasgiad mewn finegr seidr afal a'i roi ar ran y corff na allwch ei socian yn y cynhwysydd.

5. Listerine

Mae Listerine yn cegolch sy'n helpu i gynnal iechyd eich ceg, ond nid dyna'r cyfan. Gellir ei ddefnyddio hefyd wrth gynnal a chadw'r tŷ. Yn wir, i lanhau'ch toiledau a'u persawr, gallwch chi roi ychydig o'r cegolch hwn mewn powlen a rhoi sglein ar eich toiled gyda brwsh. Ac os yw'ch peiriant golchi'n arogli'n ddrwg, rhowch ychydig ddiferion o Listerine yn eich peiriant golchi gwag ac yna dechreuwch gylch rinsio, i'w ddiheintio a dileu arogleuon drwg.

Os ydych chi'n rhedeg allan o ddiaroglydd, nid oes unrhyw risg y byddwch chi i lawr os oes gennych chi'r cynnyrch hwn yn eich cartref. Mwydwch bêl gotwm yn unig gyda hi a'i chymhwyso o dan eich ceseiliau, bydd yn lladd y germau sy'n achosi arogl corff gwael.

Mae'r cynnyrch hwn hefyd yn effeithiol wrth oresgyn dandruff. Ar gyfer hyn, gallwch chi gymysgu 1/4 cwpan o Listerine gyda chwpanaid o ddŵr a defnyddio'r gymysgedd hon fel dŵr rinsio ar ôl golchi'ch gwallt.

6. Perocsid hydrogen

Mae'r toddiant dyfrllyd hwn, a ddefnyddir mewn trin gwallt, yn gynnyrch amlbwrpas.

Defnyddiwch hydrogen perocsid ar gyfer eich hylendid y geg: gallwch ei ddefnyddio fel cegolch trwy ei gymysgu mewn rhannau cyfartal â dŵr. Bydd hyn yn ychwanegol at ddiheintio'ch ceg, gwynnu'ch dannedd. Gan y gallwch ei ddefnyddio i ladd germau sydd yn eich brws dannedd. Mae'n ddigon i socian yr olaf mewn hydrogen perocsid i'w ddiheintio.

Os ydych chi am dynnu staeniau ystyfnig o'ch dillad gwyn, gallwch arllwys ychydig bach o'r cynnyrch hwn ar y staen dan sylw, a gadael i eistedd am ychydig funudau cyn rinsio'ch dilledyn mewn dŵr oer. Mae perocsid hefyd yn asiant cannu ac felly mae'n naturiol yn ysgafnhau, ymhlith pethau eraill, golchi dillad. Felly ystyriwch ychwanegu 1/2 cwpan o hydrogen perocsid yn eich cylch golchi i gannu eich golchdy gwyn heb droi at gannydd.

7. Finegr gwyn

Mae finegr gwyn yn un o'r hanfodion i'w gael gartref.

Mae'n glanhau ac yn dad-lenwi pibellau wrth ddileu arogleuon drwg a allai fod yno. Mae hefyd pŵer dirywiol sy'n eich galluogi i lanhau llestri a ffenestri.

Gall finegr gwyn ddisodli'ch meddalydd ffabrig. 'Ch jyst angen i chi ychwanegu ychydig bach o finegr gwyn yn adran meddalydd ffabrig y peiriant golchi i gael golchdy meddal naturiol. Ac nid dyna'r cyfan. Mae finegr gwyn hefyd yn gwrthyrru morgrug. Yn wir, os ydych chi'n dioddef o ymyrraeth ddiangen o forgrug neu bryfed, defnyddiwch y finegr gwyn pur neu wanedig ar yr arwynebau y mae'r beirniaid bach hyn yn eu goresgyn i'w dileu.

8. Rhwbio alcohol

Adwaenir hefyd fel alcohol ethyl neu isopropyl. Yn y bôn, mae rwbio alcohol yn ddiheintydd cartref, ond mae ganddo ddefnyddiau annisgwyl eraill. Yn wir, mae hefyd yn gweithredu fel gwrthseptig, ac felly bydd yn caniatáu ichi ddileu bacteria sy'n aros yn sownd wrth eich dwylo hyd yn oed ar ôl eu golchi. I wneud hyn, rhowch ychydig o alcohol ar eich dwylo a'i rwbio nes ei fod yn anweddu'n llwyr.

Mae rhwbio alcohol hefyd yn dda ar gyfer deodorizing eich esgidiau. Chwistrellwch y tu mewn i'ch sneakers gyda'r alcohol hwn a gadewch iddo sychu dros nos.

9. Sebon castile

Mae'n sebon diwenwyn wedi'i wneud o olew olewydd. Fel sebon Marseille neu sebon du, mae'n naturiol gyfoethog mewn glyserin, sy'n ei wneud sebon maethlon a lleithio. Mae hefyd yn fioddiraddadwy a heb gadwolion. Felly mae'n ddiogel i iechyd a'r amgylchedd. Gallwch ei ddefnyddio yn eich trefn harddwch, ond hefyd wrth gynnal a chadw'ch cartref.

Yn wir, mae gan sebon Castile briodweddau lleithio a maethlon sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl â chroen sych a sensitif. Felly gallwch ei ddefnyddio fel gel cawod, gan ei wanhau â dŵr mewn rhannau cyfartal. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel past dannedd i lanhau'ch dannedd yn naturiol. Gallwch ychwanegu ychydig ddiferion o'r sebon hwn ar eich pen eich hun i'ch brws dannedd, oherwydd gallwch chi hefyd ollwng diferyn o olew cnau coco.

Mae sebon castile hefyd yn effeithiol ar gyfer glanhau lloriau a seigiau. Gallwch wanhau rhywfaint o sebon hylif mewn bwced llawn dŵr i lanhau'r llawr neu'r teils neu ei ddefnyddio fel hylif golchi llestri trwy ei gymysgu â dŵr.

Gyda'r rhestr hon, rydych chi nawr yn gwybod am y cynhyrchion naturiol ac economaidd a fydd yn caniatáu ichi ofalu am eich corff, eich gwallt a hyd yn oed eich cartref. Ni fyddwch yn rhedeg allan o ysbrydoliaeth nawr os dewch ar draws cynnyrch o'r rhestr hon yn eich cegin neu ystafell ymolchi.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/50-utilations-de-produits-de-tous-les-jours-qui-vous-aideront-a-economiser-de-largent-et-a -stay -in-da-iechyd-ymarferol-000000380 /

Gadael sylw