Simvastatin: defnyddiau, mecanwaith a rhagofalon

0 109

Mae Simvastatin yn gyffur sy'n perthyn i'r teulu statin a dim ond gyda phresgripsiwn y dylid ei ddefnyddio. Fe'i defnyddir i drin problemau colesterol uchel.

Diweddariad diwethaf: Medi 08, 2021

Simvastatin yw un o'r cyffuriau a ddefnyddir fwyaf i ostwng pwysedd gwaed cyfradd wael colesterol yn y gwaed. Cofiwch fod rhan dda o glefydau cardiofasgwlaidd yn gysylltiedig â'r ffactor hwn.

Lefelau uchel o golesterol drwg neu LDL hyrwyddo dyddodion brasterog yn y rhydwelïau. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd i'r gwaed gylchredeg.

Mae'n bwysig gwneud dau eglurhad. Y cyntaf yw bod simvastatin yn gyffur presgripsiwn, sy'n golygu nad yw ar gael dros y cownter. Un arall yw bod y cyffur hwn yn aneffeithiol os nad yw'r ffordd o fyw yn cyd-fynd â newidiadau i'w ffordd o fyw.

Sut mae simvastatin yn gweithio?

Daw Simvastatin mewn dwy ffurf: tabled neu ataliad. Mae'r ddau yn cael eu llyncu ar lafar. Fel cyffur enw brand, gellir ei ddarganfod o dan yr enw Zocor®, ond mae yna hefyd fersiynau generig.

Mae'r sylwedd hwn yn atal ensym o'r enw hydroxymethylglutaryl-coenzyme A. Wrth wneud hynny, mae'n atal yr afu rhag syntheseiddio gronynnau braster LDL.

Mae'r colesterol drwg, fel y'i gelwir, o ddwysedd isel a hwn yw'r un sy'n cronni yn y pibellau gwaed. Y da mae colesterol neu HDL o ddwysedd uchel a'i rôl yw casglu'rcolesterol gormodol a'i ddychwelyd i'r afu i gael triniaeth.

Defnyddir Simvastatin ar gyfer lefelau anarferol o uchel o golesterol drwg, i'r pwynt o beryglu iechyd cardiofasgwlaidd. Os bydd newid o modd ystyrir bod bywyd yn ddigonol, ni fydd y cyffur hwn yn cael ei ragnodi a bydd effaith diet ac ymarfer corff yn cael ei werthuso.

Fe'i defnyddir hefyd i leihau'r risg o strôc a thrawiad ar y galon. Yn yr un modd, i atal problemau'r galon mewn pobl sy'n dioddef diabetes, clefyd rhydwelïau coronaidd neu sydd â ffactorau risg eraill.

Mae rhai mathau o golesterol yn rhwystro llif y gwaed trwy'r rhydwelïau, gan gynyddu'r risg o drawiad ar y galon.

Sgîl-effeithiau posib simvastatin

Fel pob cyffur, gall simvastatin hefyd achosi sgîl-effeithiau. Y rhai mwyaf cyffredin yw cur pen, cyfog, rhwymedd a myalgia.

Sefydlwyd y gall 1 o bob 1000 o gleifion gyflwyno'r arwyddion canlynol:

 • Poen cyhyrau neu crampiau gyda fferdod yr aelodau.
 • Adweithiau alergaidd
 • Gweledigaeth aneglur.
 • Colli gwallt.
 • Anemia a llid y pancreas.

Yn yr un modd, amcangyfrifir y gallai 1 o bob 10 o gleifion gael effeithiau fel y canlynol:

 • Dagrau cyhyrau.
 • Difrod aren.
 • Gwendid a blinder dwys iawn.
 • Colli archwaeth.
 • Carthion lliw pale ac wrin lliw tywyll.
 • Ehangu bronnau mewn dynion.

Cons-arwyddion

Ni argymhellir defnyddio simvastatin mewn menywod beichiog.. Gall y sylwedd gweithredol yn y feddyginiaeth hon niweidio babi neu achosi namau geni. Nid yw hefyd yn ddiogel i'w ddefnyddio wrth fwydo ar y fron.

Ni ddylid rhoi'r feddyginiaeth hon i blant o dan 10 oed. Mae'n bwysig dweud wrth eich meddyg am feddyginiaethau eraill rydych chi'n eu cymryd, gan y gallai fod rhyngweithio.

Mae gan statinau sgîl-effeithiau y gellir eu monitro gyda labordai rheolaidd.

Dosage ac argymhellion i'w defnyddio

Rhan fwyaf o'r amser, dos dyddiol o 5 i 40 miligram o simvastatin yn cael ei ragnodi. Mae'n cael ei ddechrau yn y nos i leihau sgîl-effeithiau cyhyrau.

Os yw'r lefelau colesterol uchel oherwydd rhesymau genetig, y dos arferol yw 40 miligram y dydd, a gymerir gyda'r nos hefyd. Yn fwyaf aml, nid yw plant rhwng 10 ac 17 oed yn bwyta mwy na 10 miligram y dydd.

Bydd y swm delfrydol ar gyfer pob person yn cael ei sefydlu gan ystyried yr oedran, y cyflwr sy'n cael ei drin a'i ddifrifoldeb. Beth bynnag, ydyw y meddyg sy'n gallu rhagnodi neu roi'r gorau i'r feddyginiaeth hon.

Rhagofalon a rhyngweithio simvastatin

Yn ystod triniaeth gyda simvastatin, ni argymhellir bwyta grawnffrwyth. Mae'n ymddangos bod y ffrwyth hwn yn achosi sgîl-effeithiau diangen. Yn yr un modd, ni argymhellir yfed alcohol, gan ei fod yn cynyddu'r risg o niwed i'r afu.

Pobl yn dioddef oisthyroidedd neu dylai diabetes gymryd y cyffur hwn yn ofalus iawn. Mae risg o rhabdomyolysis, clefyd sy'n achosi chwalfa meinwe cyhyrau.

Bydd dilyniant bob amser gan y meddyg sy'n mynychu. Ar gyfer hyn, gelwir ar labordai gwaed bob 3 neu 6 mis, er mwyn gallu mesur effaith y cyffur ar ensymau afu.

Efallai y bydd hyn o ddiddordeb i chi ...

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://amelioretasante.com/simvastatine-utilations-mecanisme-et-precautions/

Gadael sylw