Apiau Am Ddim Gorau i Helpu i Gynyddu Cynhyrchedd

0 37

Os ydych chi'n ystyried eich hun yn rhywun sy'n ei chael hi'n anodd bod yn gynhyrchiol yn gyson a chyflawni pethau mewn pryd, yna peidiwch â phoeni oherwydd gall llawer ohonom ymwneud â hynny. Nid yw dysgu sut i aros yn gynhyrchiol a sut i reoli amser yn effeithlon mor syml ag y mae llawer yn ei wneud yn swnio, yn enwedig os ydych chi'n cydbwyso llawer o wahanol brosiectau ar unwaith neu os oes sawl sylw o'ch cwmpas. Gall fod yn eithaf llethol weithiau, ond yn lwcus i chi, mae yna nifer enfawr o gymwysiadau y gallwch eu defnyddio i'ch helpu chi i aros allan o'r rhuthr hwn a chadw'n gynhyrchiol.

Fodd bynnag, gall nodi'r rhai a fydd yn eich gwasanaethu orau fod yn anodd, yn enwedig os nad ydych yn edrych i wario arian. O'r herwydd, rydym wedi penderfynu crynhoi rhestr o rai o'n hoff apiau ac offer cynhyrchiant. Nid oes ots a ydych chi'n gweithio gartref neu angen help i reoli sawl prosiect gwaith ar unwaith, dylai'r cymwysiadau hyn eich helpu i gadw popeth mewn trefn ac rydym yn hyderus y byddant yn eich helpu i fod yn fwy trefnus a chymryd gweddill 2021 yn hyderus. !

 

Ond cyn i ni ddechrau, rydyn ni'n ail-argymell eich bod chi'n ystyried cael eich hun Macbook usb c canolbwynt, os nad ydych chi'n berchen ar un eisoes. Mae hyn oherwydd bod rhai o'r apiau hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i reoli prosiectau gwaith lluosog ac yn dibynnu ar eich llinell waith, efallai y bydd angen i chi gysylltu dyfeisiau lluosog â'ch Mac i helpu i reoli storio, hygyrchedd, ac ati.

 

Y 5 ap gorau i hybu cynhyrchiant

 

# 1. Todoist

 

Mae hwn yn ap syml a hawdd ei ddefnyddio sy'n caniatáu ar gyfer trefnu eich llwyth gwaith bob dydd yn effeithiol. Mae'n helpu defnyddwyr i ddatrys eu rhestrau gwaith bob dydd, cydweithredu ag eraill, gosod nodiadau atgoffa, olrhain cynnydd, a blaenoriaethu tasgau. Gallwch agor cyfrif am ddim ac mae hynny'n caniatáu ichi weithio gyda hyd at bump o bobl a rheoli hyd at wyth deg o wahanol fathau o brosiectau. Mae hyn yn ei gwneud yn un o'r apiau aml-dasgau gorau ar y farchnad, ond os oes gennych lwyth gwaith enfawr ar eich dwylo, gall y ffeiliau a'r data niferus ddechrau clocsio system storio fewnol eich Mac. Yn fuan yn hytrach nag yn hwyrach, efallai y byddwch yn gweld bod y lle storio yn neges lawn. Os felly, rydym yn awgrymu eich bod yn ceisio symud unrhyw ffeiliau rhy fawr o'ch gyriant caled mewnol i greu mwy o le cyn lawrlwytho a gweithio ar yr app hon. Datrysiad ymarferol fyddai storio'r ffeiliau hyn ar yriant storio allanol fel Cerdyn SD, yn lle. Os felly, bydd angen i chi brynu a darllenydd cerdyn usb c i helpu i hwyluso'r trosglwyddiadau ffeiliau, gan nad oes gan y mwyafrif o Macs borthladdoedd Cerdyn SD mwyach.

 

# 2. Traciwr Pomodoro 

 

Offeryn cynhyrchiant wedi'i seilio ar amserydd yw hwn sydd yn ei hanfod yn olrhain sut mae'ch diwrnod yn cael ei reoli, sy'n eich galluogi i orffen tasgau a phrosiectau yn gywir mewn modd amserol. Mae'n hawdd iawn integreiddio â'ch llif gwaith dyddiol, felly gallwch chi osod nodiadau atgoffa ac amseryddion ar gyfer pob tasg yn hawdd a'u marcio'n gyflawn o fewn y terfyn amser penodol.

Mae hefyd yn eich helpu i olrhain eich cynnydd wrth weithio ar bob tasg ac mae'n cynnig amrywiaeth eang o nodweddion y gellir eu haddasu i weddu i'ch dewisiadau hefyd.

 

# 3. Google Calendar

 

Dyma un o'r apiau rheoli tasg symlaf y gallech chi eu defnyddio erioed, ond mae hefyd yn un o'r rhai sy'n cael eu hanwybyddu am ryw reswm. Gellir ei ddefnyddio i helpu i gadw amser ychwanegol ymlaen llaw ar gyfer prosiectau, apwyntiadau a thasgau, a hefyd gosod nodiadau atgoffa ar gyfer aseiniadau pwysig y mae'n rhaid i chi eu gwneud, naill ai unwaith neu ar sail gylchol. O ystyried y ffaith ei fod hefyd yn rhan o G-Suite, mae hyn yn golygu y gallwch hefyd ei integreiddio'n hawdd ag offer eraill sy'n seiliedig ar Google fel Gmail, Google Meet, Google Drive, ac ati.

 

Fodd bynnag, gan ei fod yn seiliedig ar gwmwl yn unig, mae angen i chi sicrhau bod gennych gysylltiad rhyngrwyd gweithredol, fel arall ni fyddwch yn gallu ei gyrchu. Os felly, gallwch naill ai ddefnyddio cysylltiad WiFi neu os ydych chi'n gwneud galwadau fideo-gynadledda gan ddefnyddio Google Meet, gallwch ddefnyddio cysylltiad rhyngrwyd â gwifrau i gael gwell sefydlogrwydd. Fodd bynnag, gan nad yw'r mwyafrif o gliniaduron y dyddiau hyn yn dod gyda phorthladd ether-rwyd, gallwch chi bob amser gysylltu'ch Mac â'r llwybrydd gan ddefnyddio a canolbwynt ether-rwyd usb c yn lle hynny.

 

# 4. Evernote

 

Dyma un o'r nodiadau rheoli tasgau cynlluniwr a nodiadau mwyaf poblogaidd yn y byd ac am reswm da. Mae'n caniatáu ichi recordio nodiadau nid yn unig trwy deipio, ond hefyd trwy ffotograffau, recordiadau sain, brasluniau, ac ati. Heb sôn, gan ei fod yn seiliedig ar gymylau gallwch hefyd gysoni eich holl nodiadau â dyfeisiau symudol eraill hefyd, gan ganiatáu ichi aros ar ben eich gwaith ble bynnag yr ydych. Mae hyn yn ei wneud yn offeryn defnyddiol iawn, yn enwedig i'r rheini sy'n tueddu i weithio ar brosiectau creadigol fel cerddoriaeth, ysgrifennu, artistiaid, ac ati. Yn hyn o beth, os ydych chi'n gweithio mewn diwydiannau o'r fath, mae'n debygol y bydd angen i chi gysylltu dyfeisiau lluosog fel bysellfyrddau, meicroffonau, siaradwyr, monitorau allanol ac ati hefyd. Yn hynny o beth, rydym yn argymell eich bod yn gwneud eich lle gwaith yn llawer haws i weithio arno, lleihau'r annibendod gormodol a threfnu'r dyfeisiau allanol sy'n gysylltiedig â'ch gliniadur yn well trwy ddefnyddio'r canolbwynt usb c gorau yn y farchnad yn lle.

 

# 5. Trello 

 

Offeryn rheoli tasg llyfn, hawdd ei ddefnyddio yw hwn sy'n gweithio'n benodol i helpu timau cydweithredol i reoli eu llwyth gwaith a'u tasgau yn fwy effeithlon. Yn y bôn, rhoddir tasgau ar dri chategori gwahanol i helpu i gadw golwg ar eu statws. Mae rhai wedi'u cynllunio i wneud, mae eraill ar y gweill ac mae'r gweddill wedi'u marcio fel rhai wedi'u cwblhau. Gall pob bwrdd hefyd gynnwys gwahanol dasgau ynddynt a gellir rhoi pob tasg i rywun arall gyda therfynau amser wedi'u cynnwys.

Gadael sylw