Mae Covid-19 yn colli tir - Jeune Afrique

0 117

Mae effaith pandemig Covid-19 ar y frwydr yn erbyn afiechydon heintus eraill yn drychinebus. Mae'n fater brys i adeiladu systemau iechyd cynaliadwy i'n hamddiffyn rhag firysau a phandemig yfory.


Mae'r Covid-19 wedi gwneud inni wyro'n sylweddol oddi wrth ein taflwybr. O ran y frwydr yn erbyn y ddarfodedigaeth, mae'r pandemig newydd wedi bod yn ddinistriol. Yn 2020, gostyngodd nifer y bobl a gafodd eu trin am TB sy'n gwrthsefyll cyffuriau mewn gwledydd lle mae'r Gronfa Fyd-eang i Ymladd AIDS, Twbercwlosis a Malaria yn buddsoddi 19% a gostyngodd nifer y bobl sy'n cael triniaeth ar gyfer TB sy'n gwrthsefyll cyffuriau yn helaeth 37%. Mae hyn yn wahaniaeth o bron i filiwn o bobl a aeth heb eu trin yn 2020, o'i gymharu â 2019.

Ffigurau larwm

Ar gyfer HIV, mae'r ôl-effeithiau hefyd wedi bod yn sylweddol. Er ei bod yn galonogol gweld bod nifer y bobl HIV-positif sy'n derbyn therapi gwrth-retrofirol yn parhau i gynyddu, mae nifer y bobl sy'n cyrchu gwasanaethau a rhaglenni atal wedi gostwng 11% ac mae nifer y profion a brofwyd wedi gostwng 22% o'i gymharu â 2019 Ffigurau larwm. Oherwydd yr aflonyddwch a achoswyd gan Covid-19, mae'r rhai sydd fwyaf mewn perygl o gael haint wedi lleihau mynediad i'r wybodaeth a'r offer sydd eu hangen arnynt i amddiffyn eu hunain.

Hyd yn hyn, ymddengys bod y frwydr yn erbyn malaria wedi cael llai o aflonyddwch diolch i addasiad cyflym o wasanaethau arbenigol. Ond mae'r cynnydd yn y maes hwn wedi marweiddio ac mae canfod achosion a amheuir wedi gostwng 4% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Mae'n anochel y bydd rhwystrau Covid-19 yn arwain at fwy o heintiau a marwolaethau

Mae'r holl rifau hyn yn cadarnhau'r hyn yr oeddem yn ei ofni yn amlwg pan ddaeth y coronafirws i'r amlwg gyntaf. Mewn llawer o wledydd, mae'r pandemig wedi llethu systemau iechyd, mae cloeon wedi tarfu ar ddarparu gwasanaethau, ac mae adnoddau sy'n hanfodol i ymladd HIV, twbercwlosis a malaria wedi cael eu dargyfeirio i ymladd y firws newydd. Mae'r pandemig wedi cael mwy fyth o effaith ar bobl sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan afiechyd: y tlawd, ar yr ymylon, y rhai heb fynediad at ofal iechyd. Roedd yn well gan lawer osgoi canolfannau iechyd rhag ofn contractio Covid-19 neu o gael eu stigmateiddio pan wnaethant gyflwyno symptomau tebyg i rai'r afiechyd hwn, fel peswch neu dwymyn, a all hefyd fod yn arwyddion o falaria neu dwbercwlosis.

Mae'n anochel y bydd yr anawsterau hyn yn arwain at gynnydd mewn heintiau a marwolaethau, gan wrthdroi'r taflwybr positif yr oeddem wedi llwyddo i'w ddilyn ers blynyddoedd lawer. Hyd yn oed yn fwy pryderus, mae ymddangosiad yr amrywiad delta trosglwyddadwy iawn yn 2021 yn chwalu hafoc mewn sawl gwlad, unwaith eto yn llethu systemau iechyd ac yn tarfu ar raglenni i frwydro yn erbyn afiechydon eraill.

Cymorth 3,3 biliwn

Fodd bynnag, mae dau ddegawd o brofiad o reoli'r tri chlefyd hyn wedi galluogi llawer o wledydd incwm isel a chanolig i ymateb yn gyflym, diolch i labordai, systemau gwyliadwriaeth afiechydon, rhwydweithiau cymunedol, gweithwyr iechyd hyfforddedig a'r cadwyni cyflenwi a roddwyd ar waith. gyda chefnogaeth y Gronfa Fyd-eang.

Am yr holl resymau hyn yr ydym wedi cynyddu ein buddsoddiadau yn y frwydr yn erbyn Covid-19. Yn gyfan gwbl, roedd y Gronfa Fyd-eang, ar ddiwedd Awst 2021, wedi dosbarthu $ 3,3 biliwn i gefnogi mwy na 100 o wledydd yn eu brwydr yn erbyn y coronafirws ac i liniaru ei heffaith ar hynny yn erbyn HIV, twbercwlosis a malaria. Rydym wedi darparu profion hanfodol, cyflenwadau a thriniaeth feddygol, gweithwyr iechyd rheng flaen gwarchodedig, addasu rhaglenni achub bywyd HIV, TB a malaria, a chryfhau systemau iechyd bregus.

Ond mae angen i ni wneud mwy. Mae nifer y marwolaethau y gellir eu priodoli'n uniongyrchol i bandemig Covid-19 neu ei ôl-effeithiau eisoes yn frawychus, a pho hiraf y bydd yn para, y mwyaf dwys yw'r canlyniadau i iechyd, yr economi a chymdeithas.

Gadewch inni achub ar y cyfle hwn i adeiladu byd mwy teg ac iachach

Amddiffyn ni, bawb, ym mhobman

Ugain mlynedd yn ôl, crëwyd y Gronfa Fyd-eang i Ymladd AIDS, Twbercwlosis a Malaria i gamu i fyny'r frwydr yn erbyn tri chlefyd heintus mwyaf marwol y dydd. Trwy bartneriaethau, rydym wedi profi y gellir eu gwthio yn ôl. Mewn ugain mlynedd, rydym wedi achub 44 miliwn o fywydau.

Heddiw, rhaid inni ddwysáu ymhellach ein hymdrechion i gynnwys y pandemig newydd, ailalinio ein taflwybr yn y frwydr yn erbyn HIV, y ddarfodedigaeth a malaria, ac adeiladu systemau iechyd gwydn a chynaliadwy i'n hamddiffyn, ym mhobman, rhag pathogenau yfory. Os ydym yn harneisio’r ewyllys wleidyddol, os ydym yn ymrwymo mwy o adnoddau, ac os ydym yn parhau i arloesi a chydweithio, gallwn droi llanw’r firws hwn, yn union fel yr ydym wedi’i wneud gyda HIV, TB a malaria, ac yn y pen draw, ei drechu .

Rhaid inni achub ar y cyfle hwn i sicrhau bod pawb yn fwy diogel rhag yr afiechydon heintus neu'r pandemigau mwyaf marwol i ddod. Gadewch i ni nid dim ond curo'r pandemig hwn. Gadewch inni achub ar y cyfle hwn i adeiladu byd mwy teg ac iachach.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1229583/societe/vih-tuberculose-paludisme-le-covid-19-nous-fait-perdre-du-terrain/

Gadael sylw