Dyma beth sy'n digwydd i'ch calon oherwydd straen - SANTE PLUS MAG

0 168

Gall y wladwriaeth hon arwain at ganlyniadau emosiynol yn ogystal â chorfforol. Mae hyn yn wir gydag organ hanfodol fel y galon y gellir ei niweidio. Wedi'i ail-lansio gan Santé Magazine, mae Ffederasiwn Cardioleg Ffrainc yn egluro ei ganlyniadau, o fewn fframwaith ei Arsyllfa o galonnau'r Ffrancwyr.

Gall straen achosi clefyd y galon

Wedi'i achosi gan emosiwn cryf neu gylchol, mae straen yn gyflwr sy'n digwydd yn aml yn ystod rhwystrau yng nghyd-destun bywyd proffesiynol, preifat neu ddyddiol. Gall yr ymateb ffisiolegol hwn i “berygl” canfyddedig fod ar darddiad nifer o ganlyniadau a all hefyd fod yn niweidiol i iechyd. Y wladwriaeth hon a all achosi pryder, a amlygir gan y symptomau hyn, yn gallu achosi anhunedd, cynyddu ysmygu ond hefyd chwyddo diet gwael, ffordd o fyw eisteddog ac ennill pwysau. Yn unig, gall straen eich peryglu eraill megis y tebygolrwydd o gael strôc. Ffaith a brofwyd gan y Ffederasiwn Cardioleg sy'n dangos bod adwaith yr organeb yn niweidio'r organ hanfodol hon.

trawiad ar y galon

Trawiad ar y galon - Ffynhonnell: spm

Beth yw'r mathau o straen?

Mae'r wladwriaeth hon yn disgyn i ddau gategori. Gelwir un yn "straen acíwt" ac fe'i nodweddir gan adwaith sydyn a sydyn. Gelwir ffurf arall ar yr adwaith hwn yn "gronig" oherwydd ei fod yn para'n hir. Dyma'r math cyntaf a all arwain at ganlyniadau niweidiol i'r myocardiwm oherwydd ei fod yn achosi cynnydd yn angen y corff am waed. Mae'r effaith hon hefyd yn cyd-fynd ag a lleihad mewn cymeriant ocsigen a risg o geuladau gwaed. Gall y mecanweithiau tymor hir hyn fod yn achos trawiad ar y galon, sy'n amlygu ei hun fel 8 arwydd a all arwain at ataliad ar y galon. Yn adroddiad y FFC, gallwn ddarllen: “Cychwyn sydyn dicter dicter yw’r sbardun mwyaf niweidiol ar gyfer straen acíwt. Gall, mewn pobl wan, luosi'r risg o gnawdnychiad â deg. "

Beth yw canlyniadau straen cronig?

Er bod straen acíwt yn cydberthyn â'r risg o drawiad ar y galon, gall yr hyn a elwir yn "gronig" hefyd fod yn ffactor risg ar gyfer datblygu clefyd cardiofasgwlaidd. Yn ôl adroddiad y corff meddygol, gall gynyddu'r risg o bwysedd gwaed uchel ond hefyd gynyddu colesterol drwg. Mae'r ddogfen yn nodi y gall y straen hwn, sy'n para dros amser hyrwyddo magu pwysau, yn enwedig ymhlith pobl dros bwysau. Gall yr hyn sy'n achosi cyflyrau emosiynol negyddol hefyd gynyddu ffordd o fyw eisteddog a chreu cylch dieflig gan ei fod yn tanio straen cronig.

straen

Gall Straen Achosi Clefyd Cardiofasgwlaidd - Ffynhonnell: spm

Merched sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan straen

Os profir y gydberthynas rhwng straen a chlefyd y galon o safbwynt byd-eang, mae'r canlyniadau hyn yn effeithio'n fwy ar fenywod. Ac am reswm da, mae eu rhydwelïau coronaidd yn gulach ac felly mae'r boblogaeth hon yn fwy agored i'r sbasmau a achosir gan yr ymateb hwn i'r amgylchedd. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod straen acíwt neu gronig yn cyfyngu llongau sy'n gysylltiedig â'r galon a gallant o bosibl achosi llid mwy difrifol. Yn ôl Ffederasiwn Cardioleg Ffrainc, byddai pedair o bob deg merch sydd wedi cael clefyd cardiofasgwlaidd yn gysylltiedig â straen yn profi straen yn y gwaith. Pan fydd y rhydwelïau wedi'u difrodi, mae'n creu mwy o risg y bydd ceuladau gwaed yn ffurfio a all yn y pen draw beri i'r galon roi'r gorau i weithio.

menyw straen

Mae menywod yn fwy tueddol o gael straen - Ffynhonnell: spm

Sut i ymladd yn erbyn straen?

Mae straen yn gyflwr a all newid holl swyddogaethau'r corff yn ogystal ag iechyd meddwl trwy achosi iselder. Fodd bynnag, mae'n bosibl ymladd yn erbyn ei symptomau a thrwy hynny amddiffyn iechyd ei galon. Mae'n dechrau gydag arferion stopio fel tybaco, alcohol, ffordd o fyw eisteddog neu hyd yn oed ddeiet helaeth ac ychydig yn amrywiol. Mae cael gwell rheolaeth ar y cyflwr nerfus hwn hefyd yn fenter berthnasol i ddioddef llai o'i effeithiau corfforol. Mae'r Ffederasiwn Cardioleg yn argymell ymarfer camp o leiaf 30 munud y dydd. Rhwymedi therapiwtig fel ymgynghori â seicolegydd gall hefyd ddadadeiladu'r meddyliau sy'n arwain at y rhybudd cyson hwn. Mae ioga neu fyfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar hefyd yn helpu i leihau cnoi cil a all effeithio'n andwyol ar ein hiechyd corfforol a meddyliol. Gall hobïau creadigol hefyd helpu i gyflawni cyflwr hamddenol i gymryd seibiant o gyflymder bywiog. Pan fyddwn dan straen, gallwn brofi llawer o effeithiau corfforol. Mae 9 peth yn digwydd i'r corff pan fyddwn ni'n dioddef yr ymateb hwn.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/voici-ce-qui-arrive-a-votre-coeur-a-cause-du-stress-systeme-cardiovasulaire-000000352/

Gadael sylw