Beth yw enw “beurettes”? - Affrica Ifanc

0 114

Yn eu llyfr “Beurettes, un fantasme français”, mae Sarah Diffalah a Salima Tenfiche yn adrodd anawsterau menywod o deuluoedd Gogledd Affrica wrth ddod o hyd i’w lle yn Ffrainc.


I fod yn “beurette”, i fod yn “beur”: ymhen deugain mlynedd, mae’r ymadroddion hyn a ddynododd blant mewnfudwyr Gogledd Affrica wedi gweld eu hystyr yn ofidus, wedi ei wyrdroi. Fe'u ganed ym 1980, ac maent yn dwyn i gof Sarah Diffalah a Salima Tenfiche, cyd-awduron y llyfr Beurettes, ffantasi Ffrengig, cyhoeddwyd gan Editions du Seuil. I ddechrau, roedd yn orsaf ar yr awyr, Radio Beur, a gafodd ei chreu ym 1981. Yna daeth y term yn eiconig yn ystod yr orymdaith dros gydraddoldeb ac yn erbyn hiliaeth ym 1983.

Heddiw, mae'r gair "beurettes" ar frig chwiliadau a wneir ar wefannau pornograffig ac mae'n gyfystyr â sarhad. Sut wnaethon ni gyrraedd yma? Sarah Difallah, newyddiadurwr yn Yr Obs, a Salima Tenfiche, myfyriwr doethuriaeth mewn astudiaethau ffilm sy'n arbenigo mewn sinema gyfoes Algeria a darlithydd mewn straeon ym Mhrifysgol Paris-Diderot, yn adolygu genesis eu gwaith ac esblygiad ansoddair treisgar.

Nid yw wedi'i rywioli na'i barchu

Rhyddhawyd “Beurettes, ffantasi Ffrengig” ar Fai 6, 2021 (320 tudalen, € 21,5).

Rhyddhawyd “Beurettes, ffantasi Ffrengig” ar Fai 6, 2021 (320 tudalen, € 21,5). © Rhifynnau du Seuil

Maent bob amser wedi bod yn ffrindiau, wedi eu magu ochr yn ochr, ond erioed wedi trafod cwestiwn eu gwreiddiau mewn gwirionedd, ac eithrio o gwmpas straeon. “Roedden ni’n arfer chwerthin ar arferion ein teuluoedd, ond dim byd mwy,” meddai Sarah. Yn 30 oed, maen nhw'n treulio noson lawn yn dal i fyny ar y trafodaethau coll hyn: gwyliau haf gyda'r teulu, eu hanes, eu perthynas â thraddodiadau ... ac yn meddwl tybed: "Pam na chawsom ni ddim." Ni soniwyd amdanynt erioed o'r blaen? Ydyn ni'n gwadu ein hunaniaeth, o'n diwylliant tarddiad? Roeddem yn meddwl tybed pam nad oedd yn rhywbeth yr oeddem am ei hyrwyddo. Efallai ei fod yn gysylltiedig â’r ffaith bod gwasg wael yn Ffrainc, bod yn Arabaidd… Sylweddolodd y ddau ohonom nad oeddem erioed wedi rhoi’r gorau i’n preifatrwydd yn ein cylchoedd proffesiynol, ac yn bersonol oherwydd ein bod yn gweld bod bod yn Arabaidd yn Ffrainc yn cynnwys llawer o ystrydebau: roedd yn rhaid i chi fod naill ai'n ferch o'r cymdogaethau â cheg fawr, neu'n fenyw hyper-rywioli, neu'n fenyw fawr. Nid oeddem yn ddim o hynny. A phan wnaethon ni ddweud pwy oedden ni, beth oedden ni'n ei wneud, fe atebodd ein rhyng-gysylltwyr ni, gan synnu: "Ah, ni fyddwn wedi dweud hynny." Felly pe baem ni'n sensro ein hunain fel yna, efallai y byddai menywod eraill wedi profi'r un peth, ac eisiau siarad amdano? "

Yn ei rhagair i'r llyfr, mae'r awdur Alice Zenitzer hefyd yn dweud bod darllenydd wedi tynnu sylw ati fod ei chymeriad Naïma, yn Y Gelf o Golli (cyhoeddwyd gan rifynnau Flammarion, 2017), yn afrealistig. Yn wir, mae'n fenyw rydd, sy'n ysmygu, yn yfed ac yn cysgu gyda dynion. Mewn gwirionedd, byddai'r nodwedd wedi cael ei "gorfodi". Mae'r ysgrifennwr, sy'n cofio ei rhiant, yn darllen y llinellau hyn gyda gwydraid o win yn ei llaw, sigarét yn ei cheg, yng nghwmni dyn nad yw'n ŵr iddi. Mae'r stori hon yn crynhoi'n dda Merched Arabaidd, pwy sy'n gofyn: pwy sydd gennych chi'r hawl i fod pan ydych chi'n fenyw o darddiad Gogledd Affrica yn Ffrainc?

Slalom rhwng yr ergydion

Mae'r term "beurettes" yn cyrraedd y broses ymchwilio yn gyflym. I Sarah Diffalah a Salima Tenfiche, mae'n "derm hen ffasiwn, ychydig yn hen ffasiwn", na wnaethant ei ddefnyddio. Mae Sarah Diffalah yn cofio Gorffennaf 14 pan welodd drydariad o safle porn a gyhoeddodd yn falch fod y gair ar ben ceisiadau fideo. “Cyn hyn, fe’i defnyddiwyd i siarad am ferch o fewnfudwyr wedi’u hintegreiddio’n dda iawn, symbol o integreiddio Gweriniaethol a oedd wedi astudio, nad oedd yn gwneud tonnau ... Ac yn sydyn, daeth yn gyfystyr â merch a oedd hefyd yn rhy colur, yn rhy fenywaidd, yn rhy aflednais, ystrydeb yr hyn a elwir yn “y shisha beurette”, ”esboniodd.

Mae cyrff a bywydau menywod Arabaidd bob amser yn dipyn o fonopoli, naill ai gan gymdeithas neu gan y gymuned.

Dyma un yn unig o'r ystrydebau sy'n effeithio ar ferched Arabaidd. Rydyn ni'n eu darganfod i gyd diolch i ferched o bob oed sy'n tystio i fywyd yn chwilio am eu lle, y tu allan i'r cytiau rydyn ni'n eu disgwyl. Merched sy'n jyglo rhwng cymdeithas yn Ffrainc sy'n parhau i'w gweld trwy brism ystrydebau a theuluoedd Gogledd Affrica sydd weithiau'n cario pwysau traddodiadau. “Mae cyrff a bywydau menywod Arabaidd bob amser yn dipyn o fonopoli, naill ai gan gymdeithas neu gan y gymuned. Mae'n rhaid i ni wneud menywod fel hyn neu fel y rheiny ohonyn nhw. Ac mae'r hyn a ofynnir ganddynt yn groes i'w gilydd. "

Mae cwestiynau rhywioldeb ac agosatrwydd yn meddiannu lle pwysig yn y llyfr. Un o'r materion anoddaf yw a ddylid cael rhyw cyn-briodasol ai peidio. Mae un o’r rhai a gafodd eu cyfweld yn dal i deimlo euogrwydd, wyth mlynedd yn ddiweddarach, am iddo wneud cariad cyn bod yn briod.

Trwy gydol y straeon, rydym yn sylweddoli bod rhywioldeb menywod Arabaidd ifanc yn cael ei arsylwi ymhell y tu hwnt i'w cylch preifat, bron fel petai eu bywyd preifat hefyd yn "poeni" teuluoedd, hyd yn oed y gymuned gyfan. Mae'n symbol o barch neu frad tuag at yr olaf. Mae un ohonyn nhw'n egluro ei bod hi'n “teimlo'n sownd rhwng delwedd y ferch Fwslimaidd dda a'i dyheadau fel menyw ymreolaethol ac wedi rhyddfreinio oddi wrth ei rhieni”.

Mae Sarah Diffalah yn ymateb: “Mae'n adlewyrchu ei hofn o wneud penderfyniad a allai stigmateiddio ei chymuned ymhellach. Yn ifanc iawn, mae'n ofynnol i ferched gymryd swyddi â chyfrifoldeb trwm. Ond er gwaethaf pwysau’r cysegredig, neu weithrediad y teulu yn syml: “Mae’r holl ferched y gwnaethon ni eu cyfweld yn rhad ac am ddim, ond yn cael eu cymryd gan densiynau. "

"Merch lwyddiannus o Ogledd Affrica"

Mae'r safle hwn rhwng dyheadau personol, y gymdeithas gyfagos a threftadaeth ddiwylliannol yn cael ei gwneud yn anoddach o lawer gan fod hanes yn aml yn cael ei ladd. Ar ben hynny, mae sawl merch yn ennyn “cywilydd” eu tarddiad, i’r pwynt o gyfaddef: “Profais fy Arabiaeth fel hylldeb. "Mae Alice Zenitzer yn ysgrifennu, ar ben hynny:" Pan gyhoeddais i Y Gelf o Golli, mewn ffordd, rhoddais y gorau i'r posibilrwydd hwn o symud ymlaen wedi'i guddio: dywedais yn gyhoeddus beth oedd fy hidliad, daearyddiaeth y teulu, ac mae'r holl edrychiadau a oedd yn canolbwyntio arnaf pan oeddwn yn hyrwyddo'r llyfr hwn wedi bod yn syllu ar demi-rebeue . Mae'r llyfr hwn, mewn gwirionedd, yn delio â chwilio am darddiad merch ifanc sy'n darganfod perthynas ei theulu â rhyfel Algeria.

Er mwyn ailgysylltu â'n diwylliannau, mae angen inni ddod o hyd i'n treftadaeth

Mae peidio â bod yn berchen ar eich stori yn cymhlethu hunan-dderbyn, postulate Sarah Diffalah a Salima Tenfiche. “Gyda Salima, gwnaethom sylweddoli bod y bobl o'n cwmpas yn adnabod y gorffennol trefedigaethol yn well nag yr oeddem ni. Mae diffyg cof mewn gofod cyhoeddus fel mewn gofod preifat, oherwydd trawma. Er mwyn ailgysylltu â'n diwylliannau, mae angen inni ddod o hyd i'n treftadaeth ”, esboniwch yr awduron. Gallai dadorchuddio hanes y gwreiddiau hyn i blant, gan roi'r allweddi iddynt, hwyluso'r llwybr hwn.

Roedd ysgrifennu'r llyfr hwn yn gyfle i annog llais menywod a'u gwneud yn weladwy. I Sarah Diffalah, mae "symud ymlaen" ar y cwestiynau hyn hefyd yn golygu ail-gyfeirio'r dychymyg cyffredin, yn benodol trwy roi rolau yn y sinema i ferched Gogledd Affrica heb i'w rhiant fod yn "bwnc" yn y gwaith a gynhyrchir. Yr hyn y mae Sabrina Ouazani yn tystio iddo, trwy ei chymeriad Charlotte yn y gyfres Cynllun y galon.

Neu dim ond trwy stopio i ddynodi menywod Arabaidd yn "ferched llwyddiannus o darddiad Gogledd Affrica". Mae'r arweinydd Zahia Ziouani yn aml yn cael ei gyflwyno trwy ddaearyddiaeth ei theulu, gyda'r awgrym bod ei thaith i lwyddiant yn fwy rhyfeddol o lawer. Mae Sarah Diffalah yn bownsio’n ôl: “Gallwch chi fod yn Arabaidd, yn hoff o gerddoriaeth ac yn caru Mozart, nid yw hynny’n rhyfedd! "

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1206465/societe/immigration-de-quoi-beurettes-est-il-le-nom/

Gadael sylw