materion Affricanaidd iawn - Jeune Afrique

0 103

Lleisiau Affrica a ddygwyd i Gyngres Cadwraeth y Byd, yn dal i fynd rhagddynt ym Marseille. Yn ogystal â chadwraeth ecosystemau, roedd “gwyrddu” yr economi wrth wraidd y dadleuon. Cyfle i'r cyfandir.


Gohiriwyd sawl gwaith oherwydd pandemig Covid-19, mae Cyngres Cadwraeth y Byd yn cael ei chynnal ym Marseille tan Fedi 11. Wedi'i drefnu fel rheol bob pedair blynedd, roedd Uwchgynhadledd y Byd o Bobl Gynhenid ​​a Natur yn cyd-fynd â'r cyfarfod hwn, y ddau dan arweiniad yr Undeb Rhyngwladol ar gyfer Cadwraeth Natur (IUCN) sydd â mwy na 1400 o aelodau, gan gynnwys bron i 260 yn Affrica.

Ei nod: dylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau gwleidyddol ac economaidd. Cyn trafodaethau COP15 ar fioamrywiaeth yn 2022 (cynhadledd y partïon sydd i'w hamserlennu ar gyfer mis Hydref nesaf) a'r COP26 ar newid yn yr hinsawdd a ddisgwylir ym mis Tachwedd, mae'r digwyddiad yn wir yn codi cwestiynau hanfodol yn wyneb yr heriau sy'n wynebu'r blaned a'i chwmnïau. . Heb gynnil Affrica.

Gor-ddefnyddio ecosystemau, llygredd, pwysau demograffig cynyddol ... Mae'r cyfandir yn cael ei daro'n galed. O anifeiliaid sydd mewn perygl (gan gynnwys ei eliffantod) i ddiflaniad coed (yn enwedig yn ei goedwigoedd trofannol), trwy ddiraddiad ei ecosystemau dŵr croyw a'u pysgod, mae'r rhestr o risgiau yn parhau i dyfu. ' Heb gyfrif bwgan newid yn yr hinsawdd a'i benodau eithafol y mae'n rhaid darparu atebion iddynt sydd â chysylltiad agos â bioamrywiaeth.

Cysoni parch at ecosystemau a'r economi

Mewn ymateb, y prosiectau ddim yn brin ychwaith, p'un ai o amgylch y Wal werdd wych y Sahara a'r Sahel (Sefydliad Iechyd y Byd yn anelu at adfer 100 miliwn hectar o dir diraddiedig erbyn 2030), neu Biodev2030 (integreiddio bioamrywiaeth i ddatblygiad mewn 16 o wledydd peilot gan gynnwys 13 yn Affrica) - gyda chefnogaeth, ymhlith eraill Asiantaeth Datblygu Ffrainc (AFD). Ecolegydd a pheiriannydd amaethyddol Gilles Kleitz, ei fCyfarwyddwr yr Adran Pontio Ecolegol a Rheoli Adnoddau Naturiol,mae'n diweddaru ar faterion Affrica yn y Gyngres Cadwraeth y Byd hon ac yn galw am gysoni parch at ecosystemau a'r economi. 

Jeune Afrique: Sut mae Cyngres Cadwraeth y Byd yn her i wledydd y cyfandir?

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1230771/societe/congres-mondial-de-la-nature-des-enjeux-tres-africains/

Gadael sylw