Recriwtio ar gyfer Cyflenwyr, Darparwyr Gwasanaeth ac Ymgynghorwyr

0 44

Recriwtio ar gyfer Cyflenwyr, Darparwyr Gwasanaeth ac Ymgynghorwyr 

 

CYFRIFIAD AR GYFER MYNEGIAD DIDDORDEB I CENC AR GYFER SEFYDLU CYFARWYDDIAETH CYFLENWYR, DARPARWYR GWASANAETH AC YMGYNGHORWYR AM Y FLWYDDYN 2021 AC AR ÔL

1. Agor galwad am fynegiant o ddiddordeb:

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol y CENC yn gwahodd Cyflenwyr nwyddau, darparwyr Gwasanaeth, swyddfeydd Cwmnïau / Dylunio yn ogystal ag ymgynghorwyr unigol, i fynegi eu diddordeb gyda'r bwriad o sefydlu cyfeirlyfr o Gyflenwyr, Darparwyr Gwasanaeth ac ymgynghorwyr ar gyfer y penawdau isod:

Penawdau

Disgrifiad o'r Cynnwys

Pennawd 1

Cyflenwadau ac offer swyddfa: Offer a chyflenwadau swyddfa, deunydd ysgrifennu,

Pennawd 2

Offer cyfrifiadurol: Nwyddau traul cyfrifiadurol, sganwyr, Copïwyr, nwyddau traul cyfrifiadurol

Pennawd 3

Offer swyddfa: cypyrddau, cabinet ffeilio swyddfa, dodrefn swyddfa

Pennawd 4

Cynnal a Chadw TG: Gosod a chynnal a chadw TG

Pennawd 5

Cynnal a Chadw Plymio: gosod, cynnal a chadw a swyddi plymio bach, cyflenwadau deunydd Plymio

Pennawd 6
    

Cynnal a chadw trydanol: gosod, cynnal a chadw a mân waith trydanol, cyflenwi offer trydanol

Pennawd 7

Cynnal a chadw cerbydau: Cynnal a chynnal a chadw cerbydau,

Pennawd 8
    

Argraffu, ailargraffu, argraffiad Serigraffeg….

Pennawd 9

Cludo nwyddau: anfon parseli a llythyrau, symud, cludo nwyddau

Pennawd 10

Gwasanaeth arlwyo: Arlwyo, diodydd, ac ati.

Eitem 1 1

Masnach gyffredinol: cynhyrchion bwyd, ategolion ac offer amrywiol

Pennawd 12
    

Diogelwch yr adeilad: Security (cwmni diogelwch), ..

Pennawd 13

Gwasanaethau deallusol ac ymgynghorwyr: Adeiladu gallu, Rheoli, Saesneg / Ffrangeg, Cyfieithu, Ysgrifennu gweinyddol, Ffeilio ac archifo,

Pennawd 14

Cynhyrchion Iechyd, Meddyginiaethau, Offer Iechyd ac Affeithwyr

Pennawd 15

Asiantaeth deithio: tocyn awyren, sefydliad teithio

Pennawd 16
    

Llety: Gwesty, Motel, Tŷ Derbyn

 2. Rhaid i'r ffeil mynegiant llog ar gyfer Cwmnïau gynnwys cais sy'n nodi'r adran a ddewiswyd a'r dogfennau gweinyddol a ganlyn (gwir gopïau ardystiedig ac yn ddilys ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol):

· Cofrestr fasnach;

Cerdyn trethdalwr neu dystysgrif gofrestru

· Tystysgrif heblaw breindal dyddiedig llai na thri mis;

· Tystysgrif domisil banc a gyhoeddwyd gan fanc neu sefydliad microfinance a gymeradwywyd gan y Weinyddiaeth Gyllid a Chyllideb;

· Tystysgrif a chynllun lleoliad wedi'i gymeradwyo gan y gwasanaethau cymwys ac wedi'i ddyddio llai na 03 mis;

· Dogfennau cyfeirio ategol yn y maes a ddewiswyd ... (Prawf o gyflawni gweithgareddau yn y meysydd, derbynneb, nodyn danfon ...)

3. Yn fwy penodol ar gyfer ymgynghorwyr unigol, rhaid i'r ffeil mynegiant diddordeb gynnwys y dogfennau a ganlyn:

· Cais, gan nodi'r adran a ddewiswyd;

Cerdyn trethdalwr neu dystysgrif gofrestru

· Cwricwlwm manwl iawn;

· Cerdyn adnabod cenedlaethol neu dystysgrif datganiad gweinyddol (NGO, GIC, Association,);

Tystysgrif domiciliation banc a gyhoeddwyd gan fanc neu sefydliad microfinance a gymeradwywyd gan y Weinyddiaeth Gyllid a Chyllideb,

· Dogfennau cyfeirio ategol yn y maes a ddewiswyd. (Prawf o gyflawni gweithgareddau yn y maes, derbynneb, slip dosbarthu, ac ati)

4. Bydd y ffeiliau'n cael eu hadneuo mewn amlen wedi'i selio mewn pedwar (04) copi (un copi gwreiddiol a thri chopi), yn y lleoedd a nodir isod erbyn dydd Gwener, Medi 18, 2021 fan bellaf (amser lleol).

Derbynnir ceisiadau bob diwrnod gwaith rhwng dydd Llun a dydd Gwener rhwng 8 a.m.

Rhaid i bob cynigydd gofrestru ei ffeil ar adeg ei ffeilio ar y ffurflen a agorwyd at y diben hwn.

DS: rhaid i'r ffeiliau YN UNIG gynnwys y dogfennau y gofynnwyd amdanynt ac yn y drefn y gofynnir amdani yn yr alwad hon am ddatganiadau o ddiddordeb. Mae ffeiliau sy'n rhy fawr ac nad ydynt yn cydymffurfio â'r cyfarwyddyd hwn yn destun gwrthod posibl.

Man ffeilio

Cynhadledd Esgobol Genedlaethol Camerŵn. 7624 Avenue Mr Henri Vieter, Mvolye-Yaoundé - Prosiect KIDSS

5. Rhaid i'r amlen sy'n cynnwys y ffeil gynnwys y geiriau:

"Yr Ysgrifennydd Cyffredinol, Cynhadledd Esgobol Genedlaethol Camerŵn, 7624 Avenue Mr Henri Vieter, Mvolye-Yaoundé": Galwad am Ddatganiadau o Ddiddordeb ar gyfer datblygu'r cyfeirlyfr o gyflenwyr, darparwyr gwasanaeth ac ymgynghorwyr

2022

"Adran (nodwch yr adran dan sylw)"

6. Bydd ffeil ar wahân yn cael ei chreu ar gyfer pob adran a ddewisir (dim mwy na 03 adran i bob cyflenwr).

7. Mae'r alwad am fynegiadau o ddiddordeb ar gael yn:

Yaoundé wedi'i leoli yng nghynhadledd esgobol genedlaethol Camerŵn o flaen coleg st benoît

Bertoua wedi'i leoli yn Swyddfa ardal Mokolo CENC-KIDSS

Maroua wedi'i leoli yn yr ardal pitoare o flaen swyddfa WHO

Douala wedi'i leoli yn ardal Bonamoussadi ger y gwesty st James

· Bafoussam wedi'i leoli yn ardal Karnkop.

8. Ar adeg archwilio'r cynigion, gallai absenoldeb un o'r dogfennau gofynnol fod yn rheswm digonol dros wrthod y cynnig. Dim ond ffeiliau cyflawn sy'n parchu'r ffurflenni a'r cyfansoddiadau a grybwyllir uchod fydd yn cael eu harchwilio. Bydd y cynigion y bernir eu bod yn cydymffurfio yn y bôn yn cael eu derbyn a'u cymeradwyo yn “Cyfeiriadur Cyflenwyr, Darparwyr Gwasanaeth ac Ymgynghorwyr” CENC ar gyfer y blynyddoedd 2021/2022 gydag estyniad posibl.

9. Mae'r ffeiliau a ddarperir ar gyfer mynegi diddordeb yn parhau i fod yn eiddo i Gynhadledd Esgobol Genedlaethol Camerŵn.

10. Gallwch anfon eich holl gwestiynau erbyn Medi 04, 2021 fan bellaf. E-bost: sobama@necc.cenc.org neu dros y ffôn 680318196.

11. Ni fydd CENC yn ad-dalu unrhyw gostau a dynnir gan dendrau wrth baratoi a chyflwyno eu tendrau. Bydd pob tendr yn ysgwyddo'r holl gostau hyn.

Rhaglen Interniaeth 2021 yn Camerŵn Nestlé

Gadael sylw