Pam mae blew yn tyfu o amgylch y tethau? - MAG PLUS IECHYD

0 147

Fel i lawr, gall blew dyfu ar ardal y fron, yn enwedig o amgylch y tethau. Tra bod rhai pobl yn dewis dull tynnu gwallt i'w tynnu, mae'n arferol cael tyfiant gwallt ar wyneb croen y bronnau.

Mae'n arferol cael tyfiant gwallt ar y bronnau

Mae gwallt yn cael ei effeithio gan lawer o rannau o'r corff. Mae ceseiliau, cluniau, gwefusau, pen-ôl, pubis i gyd yn feysydd o wallt hysbys. Dim ond yr un sy'n ymwneud â'r bronnau sy'n fwy cudd. Gall sawl rheswm esbonio'r ffenomen naturiol hon. Yn eu plith, anghydbwysedd hormonaidd neu etifeddiaeth yn syml. Er y gall rhai menywod benderfynu eu cyflogi, gall eraill eu cael yn hyll ac yn ceisiwch gael gwared ar wallt trwy sawl dull oherwydd gallant achosi cyfadeiladau. Er nad ydyn nhw'n cael unrhyw effaith uniongyrchol ar iechyd, gallant greu teimlad o anghysur a all newid bywyd cwpl a'r berthynas â'r corff. Fodd bynnag, nid yw'r wladwriaeth hon yn anochel oherwydd ei bod yn bosibl dileu'r gwallt ar y bronnau. Ar gyfer hyn, bydd angen deall achosion eu hymddangosiad.

gwallt deth1

Gwallt ar y bronnau - Ffynhonnell: spm

Beth yw'r rhesymau dros ymddangosiad y blew hyn ar y corff?

Os gallwn weld ffoliglau gwallt ar hyd a lled y corff, effeithir ar y rhain yn ystod cyfnod y glasoed. Ac am reswm da, mae gwallt yn gysylltiedig ag amrywiadau mewn hormonau. Mae presenoldeb gwallt hefyd yn gysylltiedig â geneteg sy'n pennu nifer y ffoliglau gwallt ond hefyd presenoldeb hormonau fel estrogen a testosteron. Er bod yna bobl sy'n naturiol flewog, gall eraill fod ag anghydbwysedd hormonaidd a allai fod oherwydd etifeddiaeth. Gall rhai menywod gynhyrchu mwy o testosteron ac mae ganddyn nhw wallt sy'n dywyll o ran lliw, yn enwedig ar y bronnau, yr ên, y geg, y cefn neu'r temlau. O amgylch y tethau, gallwn nodi presenoldeb sawl ffoligl gwallt y gellir eu cyfrif mewn deg.

Gall aflonyddwch hormonaidd ddylanwadu ar nifer y blew ar y bronnau

Er y gall yr hynodrwydd hwn fod oherwydd etifeddiaeth, gall presenoldeb gwallt yn sydyn ar y bronnau neu rhwng y bronnau fod yn ganlyniad anhwylder hormonaidd. Gall cael mwy o wallt corff ddigwydd yn ystod beichiogrwydd neu ar ôl hynny. Gall elfennau eraill hyrwyddo ennill gwallt fel therapi hormonau. Gall cymryd y bilsen atal cenhedlu, mewnosod IUD neu fewnblaniad atal cenhedlu beri i'r blew hyn ymddangos ar y tethau. Cymryd meddyginiaethau penodol neu straen, gydag effaith negyddol ar y corff, gall fod yn darddiad tarfu ar yr hormonau sy'n cynhyrchu cynnydd o testosteron, yr hormon gwrywaidd. Pan welwch wallt yn tyfu o amgylch neu rhwng y tethau, argymhellir ymgynghori â gynaecolegydd a all ragnodi archwiliad. Os yw'r lefel testosteron yn uchel, gall hyn fod yn symptom o syndrom ofari polycystig.

Sut i gael gwared ar wallt ar y bronnau?

Er mwyn dileu'r blew hyn yn barhaol a all fod yn ffynhonnell gymhleth i rai menywod, fe'ch cynghorir i ddeall beth yw achosion eu hymddangosiad. Gall gynaecolegydd, os yw am resymau hormonaidd, gynnig triniaeth wedi'i haddasu a fydd yn cael ei nodi i atal tyfiant y blew hyn. Pan nad yw'r opsiwn hwn yn bosibl, gallwch ddewis technegau tynnu gwallt. Fodd bynnag, ni argymhellir eillio am amddiffyn chi rhag blew sydd wedi tyfu'n wyllt gall hynny achosi llid. Mae cwyro yn ddull ymosodol ar gyfer y croen tenau a sensitif hwn. Mae tynnu gwallt laser o ddermatolegydd neu feddyg cosmetig yn ddewis arall sy'n gofyn am chwech i wyth sesiwn. Mae'r driniaeth hon yn eithaf drud ac yn caniatáu tynnu gwallt yn barhaol. Gall defnyddio epilator trydan fod yn boenus ond mae'n ddull a all oresgyn blew ystyfnig sy'n tueddu i dyfu'n ôl. Gall y rhai sy'n fwy sensitif i boen ddefnyddio hufenau argymhellir gan ddermatolegydd. Mae'r cymwysiadau amserol hyn yn gweithio diolch i gyfansoddion gweithredol sy'n blocio testosteron, yr hormon sy'n gysylltiedig â thwf gwallt. Triniaethau a all fod yn effeithiol iawn yn erbyn y blew hyn, a gallai rhai ohonynt wneud hebddynt.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.santeplusmag.com/pourquoi-les-poils-poussent-ils-autour-des-mamelons-mieux-se-connaitre-000000301/

Gadael sylw