Mae astudiaeth arloesol yn awgrymu y gallai fod yn amhosibl gwrthdroi heneiddio

0 170

Mae disgwyliad oes wedi cynyddu'n ddramatig yn ystod yr ychydig gannoedd o flynyddoedd diwethaf, gan fod bodau dynol wedi gwella amodau byw a thriniaethau meddygol. Fodd bynnag, nid byw yn hirach yw'r endgame, gan fod llawer o brosiectau ymchwil yn edrych ar atal neu hyd yn oed wyrdroi'r broses o heneiddio.

Efallai y byddai rhai ymchwilwyr wedi cyfrifo sut i wyrdroi heneiddio yn yr ymennydd. Mae eraill yn meddwl eu bod nhw wedi darganfod yr allweddi genetig sydd ei angen i wyrdroi heneiddio. Ond mae ymchwil newydd sbon yn dangos bod bodau dynol, fel llawer o rywogaethau eraill, yn cael eu tynghedu i oedran. Efallai na fydd modd atal y broses ac efallai y bydd ein gallu i arafu heneiddio yn gyfyngedig, yn ôl astudiaeth arloesol.

Bargen Uchaf Heddiw Mae'r camera gwallgof sy'n gadael i'ch ffôn clyfar weld unrhyw le o dan $ 29 - pris isaf Amazon erioed! Pris Rhestr:$ 36.99 pris:$ 28.85 Rydych yn Arbed:$ 8.14 (22%) Prynu Nawr Ar gael o Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn Ar gael o Amazon BGR efallai y bydd yn derbyn comisiwn

Cyhoeddwyd yn natur, ymddengys bod yr astudiaeth newydd yn dangos y gallai anfarwoldeb a llanciau tragwyddol fod yn ddim ond chwedlau. Gallai cyfyngiadau biolegol ei gwneud yn amhosibl arafu’r gyfradd yr ydym yn heneiddio arni, yn ôl y canfyddiadau newydd.

Profodd ymchwilwyr o 14 gwlad, gan gynnwys gwyddonwyr o Brifysgol Rhydychen, y rhagdybiaeth “cyfradd invariant o heneiddio”. Dywed y theori fod gan rywogaeth gyfradd sefydlog o heneiddio o fod yn oedolyn, ac mae'n ymddangos bod yr astudiaeth yn ei chadarnhau.

“Mae ein canfyddiadau yn cefnogi’r theori, yn hytrach nag arafu marwolaeth, bod mwy o bobl yn byw yn llawer hirach oherwydd gostyngiad mewn marwolaethau yn iau,” José Manuel Aburto Dywedodd The Guardian. Dadansoddodd gwyddonwyr Canolfan Gwyddoniaeth Demograffig Leverhulme Rhydychen ddata genedigaeth a marwolaeth oed-benodol sy'n rhychwantu canrifoedd a chyfandiroedd.

“Fe wnaethon ni gymharu data genedigaeth a marwolaeth gan fodau dynol ac archesgobion nad ydyn nhw'n ddynol a chanfod bod y patrwm marwolaeth cyffredinol hwn yr un peth ym mhob un ohonyn nhw,” meddai. “Mae hyn yn awgrymu bod ffactorau biolegol, yn hytrach nag amgylcheddol, yn rheoli hirhoedledd yn y pen draw.”

“Cadarnhaodd yr ystadegau, mae unigolion yn byw yn hirach wrth i amodau iechyd a byw wella, sy’n arwain at hirhoedledd cynyddol ar draws poblogaeth gyfan,” ychwanegodd yr ymchwilydd. “Serch hynny, mae cynnydd serth mewn cyfraddau marwolaeth, wrth i flynyddoedd symud ymlaen i henaint, yn amlwg i’w weld ym mhob rhywogaeth.”

Cymharodd yr ymchwilwyr wahaniaethau marwolaeth “o fewn a rhwng rhywogaethau,” gydag Aburto yn dweud bod ganddynt fynediad at “gasgliad hynod o amrywiol o ddata.”

Roedd y setiau data yn nodi patrwm tebyg o ran marwolaethau. Mae risg uchel o farwolaeth yn ystod babandod sy'n dirywio'n gyflym yn ystod y anaeddfed a'r arddegau. Ar ôl hynny, mae'r risg yn parhau i fod yn isel tan oedolaeth gynnar ac yn codi'n barhaus wrth ddatblygu oedran.

“Mae mwy a mwy o bobl yn gorfod byw yn llawer hirach nawr. Fodd bynnag, nid yw’r taflwybr tuag at farwolaeth mewn henaint wedi newid, ”meddai Aburto The Guardian. “Mae’r astudiaeth hon yn awgrymu bod bioleg esblygiadol yn torri popeth a, hyd yn hyn, nid yw datblygiadau meddygol wedi gallu curo’r cyfyngiadau biolegol hyn.”

Er y gallai casgliadau'r astudiaeth fod yn ddigalon, mae diwydiant sy'n werth biliynau o ddoleri yn edrych ar ffyrdd o arafu heneiddio. Mae'n debygol y bydd yr ymchwil yn parhau er gwaethaf y casgliadau hyn. Efallai y bydd arafu heneiddio mewn meysydd allweddol yn allweddol i wella iechyd cyffredinol y cyhoedd, hyd yn oed os na ellir gwrthdroi'r broses heneiddio.

Bargen Uchaf Heddiw Mae siaradwr Bluetooth cludadwy # 1 gwerthu gorau Amazon i lawr i'r pris isaf o 2021! Pris Rhestr:$ 34.99 pris:$ 22.09 Rydych yn Arbed:$ 12.90 (37%) Prynu Nawr Ar gael o Amazon, gall BGR dderbyn comisiwn Ar gael o Amazon BGR efallai y bydd yn derbyn comisiwn

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://bgr.com/science/aging-reversal-impossible-new-oxford-study/

Gadael sylw