Pa mor ddiogel ydych chi gyda Covid wrth deithio? - New York Times

0 102Risgiau y tu hwnt i ladrad

Nid y ffordd y mae aer yn symud ar awyrennau yw'r unig ran o'r hafaliad diogelwch, dywed arbenigwyr clefyd heintus: gall y potensial i ddod i gysylltiad fod yr un mor uchel, os nad mwy, pan fydd pobl yn yr awyr yn y derfynfa, yn eistedd mewn bwytai a bariau maes awyr neu fynd trwy'r llinell ddiogelwch.Wrth i fwy a mwy o bobl hedfan, bron Mae 1,5 miliwn o bobl wedi pasio trwy feysydd awyr America Dydd Gwener - gall tagfeydd a gorlenwi mewn rhannau o'r maes awyr wneud pellter corfforol yn anoddach.

Mae meysydd awyr yn amrywio o ran maint a chyfaint teithwyr, cyfluniadau a gweithgareddau ar y safle, darganfu ymchwilwyr Harvard. Gallai hyn gynyddu'r siawns o ddod i gysylltiad yn dibynnu ar ble mae pobl yn ymgartrefu ac am ba hyd.

Gall mynd i fwytai yn y derfynfa, er enghraifft, fod yn beryglus wrth i fasgiau gael eu tynnu'n rheolaidd a'u cadw i'w bwyta.Canfu ymchwilwyr Harvard nad oedd llawer o feysydd awyr wedi'u cynllunio i liniaru lledaeniad pathogenau anadlol yn yr awyr. Er bod rhai meysydd awyr wedi gosod systemau hidlo newydd neu ychwanegol, mae pellter, gwyliadwriaeth ac arferion diogelwch eraill yn dal i fod yn hollbwysig.

“Nid ar yr awyren yn unig y mae’r her,” meddai Saskia Popescu, epidemiolegydd sy’n arbenigo mewn atal heintiau. "Meddyliwch am y maes awyr a'r siwrnai gyfan."

methodoleg

Perfformiwyd yr efelychiad llif aer gronynnau gan ddefnyddio fersiwn ddiweddarach o'r Boeing 737NG fel model ar gyfer tu mewn y caban, sydd â dim ond cymeriant aer ochr. Roedd y model yn cynrychioli teithwyr yn meddiannu'r holl seddi. Yna defnyddiwyd system cod dynameg hylif cyfrifiadol o'r enw FEFLO i efelychu llif dros 2,5 miliwn o ronynnau.

Cyflwynwyd nifer fawr o ronynnau bach iawn i ddwythellau mewnfa'r caban, yn rhannol i wirio symudiad y pathogenau a allai fod wedi pasio trwy hidlwyr HEPA heb gael eu dal. Dangosodd yr efelychiad fod yr aer ger pennau'r teithwyr wedi bod yn y caban am lai na 50 eiliad. Mae'r 10 ffrâm gyntaf o'r animeiddiad llif gronynnau wedi'u arafu er eglurder.

Efelychwyd gwahanol safleoedd tisian fel rhan o'r modelu, a dim ond gronynnau llai a ddefnyddiwyd i amcangyfrif yr hyn a allai ddod yn yr awyr. Gallai'r gorchudd wyneb tybiedig hwn rwystro gronynnau mwy a ddiarddelir yn ystod tisian a allai fel arall lanio ar arwynebau a rhannau o'r corff. Mae'r gronynnau yn y delweddu hwn wedi'u chwyddo at ddibenion cyflwyno.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://www.nytimes.com/interactive/2021/04/17/travel/flying-plane-covid-19-safety.html

Gadael sylw