Madagascar: massif Makay, Eden i'w amddiffyn - Jeune Afrique

0 504

Mae'r Musée des Confluences de Lyon yn cysegru arddangosfa ymgolli i massif Makay. Ychydig iawn o ranbarth a archwiliwyd yn ne-orllewin Madagascar, sy'n enwog am ei bioamrywiaeth anhygoel ond sydd dan fygythiad gan weithgaredd dynol.


Mae'n anghyffredin gallu mynd i mewn iddo, ond mae arogleuon a synau yn cyhuddo pwy bynnag sy'n gwneud hynny, nad yw ei ffynhonnell byth yn hawdd ei bennu. Anifeiliaid? Planhigion? Sut ydych chi'n gwahaniaethu cân ddwfn aderyn a gwaedd grebachlyd lemwr, arogl musky blodyn ac aroglau melys resin, gurgling dŵr a chracio broga?

Mae labyrinth annatod canyons Makay, yn ne-orllewin Madagascar, yn parhau i fod yn un o'r ardaloedd lleiaf hysbys yn y byd, ond hefyd yn un o'r rhai mwyaf bregus. Dyma un o’r rhesymau pam fod y Musée des Confluences, yn Lyon, yn neilltuo arddangosfa ymgolli iddo, a ddyluniwyd gan Yoann Cormier, o dan y teitl “Makay, lloches ar dir Malagasy”, tan Awst 22, 2021.

Archwiliwr gwyddonol

Wedi'i gynllunio i apelio at yr hen a'r ifanc, nod y cwrs, a drefnir dros ryw 740 m², yw trawsnewid pob ymwelydd yn archwiliwr gwyddonol sy'n parchu ei amgylchedd. Yn amlwg, mae'n eithaf pell o'r oddeutu 4 km² a'i hysbrydolodd, ac yn llawer llai llaith. Ond mae hynny'n ddigon i wneud i chi fod eisiau gwybod mwy.

Yn anad dim, mae massif Makay yn diriogaeth gyda thopograffi gwreiddiol, lle mae dau fyd hollol wahanol yn dod at ei gilydd: gofod mwynol y llwyfandir, yn sych ac yn wyntog, a dyfnderoedd llaith canyons a oresgynnir gan lystyfiant toreithiog, lle yn gartref i ffawna cyfoethog ac amrywiol.

Yn wreiddiol, 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl, roedd mynyddoedd yn cynnwys craig rydd sy'n dadelfennu'n hawdd wrth ddod i gysylltiad â dŵr. Mae erydiad wedi caniatáu creu cymoedd dwfn sy'n gwahanu bryniau torth siwgr. Mae daearegwyr yn siarad am “ryddhad ruiniform” i ennyn yr agwedd ryfedd y mae’r tywodfeini Jwrasig bellach yn ei chynnig i’r llygad. Wedi'i weld oddi uchod, mae'r cyfan yn edrych fel cyffyrddiad o gyrlau coch wedi'u gorchuddio â llinellau gwyrdd - neu, fel y mae trefnwyr yr arddangosfa'n ysgrifennu, “serebelwm anferth”.

"Diogel" naturiol

Os yw'r Ynys Fawr gyfan eisoes yn enwog am ei bioamrywiaeth anhygoel ac, yn anad dim, am ei chyfradd hynod o endemiaeth (presenoldeb grŵp biolegol mewn tiriogaeth ddaearyddol gyfyngedig), mae'r Makay yn dal i fod ymhell o fod wedi cyflawni'r cyfan. ei gyfrinachau. Ac am reswm da, dim ond ers deng mlynedd y mae gwyddonwyr wedi ei archwilio!

Mae'r rhanbarth hwn yn gartref i ecosystemau prin, mewn perygl trwy ehangu gweithgareddau dynol.

Yn y "diogel hwn lle mae natur wedi dod o hyd i loches", i ddefnyddio mynegiant yr ecolegydd Ffrengig Nicolas Hulot, y pysgodyn cŵn Madagascan, y mochyn llwyn, y neidr â dail, Hapalemur llwyd Ranomafana, ysgwyddau rwbio fossa. , y dylluan wen, y drongo Malagasi, y glöyn byw comed, sifaka y Verreaux ac, mewn dŵr, y pachypanchax. Mae'r rhestr hon ymhell o fod yn gynhwysfawr ac mae'r arddangosfa'n caniatáu ichi ddarganfod llawer o rywogaethau eraill, wedi'u ffilmio, tynnu llun, tynnu llun ac, i rai, eu naturoli.

A chameleon Furcifer viridis

Chameleon Furcifer viridis © Evrard Wendenbaum - Naturevolution

Er mwyn rhoi mesur y cyfoeth hwn - a dwyn i gof wrth basio’r cyswllt hanesyddol (ac yn amlwg yn drefedigaethol) sy’n clymu Ffrainc â Madagascar - mae Yoann Cormier yn cyflwyno 36 gwaith gwaith gwyddoniadurol y naturiaethwr Alfred Grandidier, a barhawyd gan ei fab Guillaume, Hanes corfforol, naturiol a gwleidyddol Madagascar, a gyhoeddwyd rhwng 1875 a 1937. Cyfrif alldaith ryngddisgyblaethol a gefnogwyd gan y Gymdeithas Daearyddiaeth ac Amgueddfa Hanes Naturiol Paris yn cynnwys nifer o lithograffau lliw, wedi'u digideiddio ar gyfer yr achlysur a'i gwneud yn bosibl dod yn ymwybodol o amrywiaeth ffawna ac o fflora ynys.

Yn cael ei fygwth gan danau

Newyddion drwg, ond roedd i'w ddisgwyl, mae'r cyfoeth rhyfeddol hwn dan fygythiad heddiw. Yn enwedig gan danau. Trwy ymarfer tyfu "tavy", slaes-a-llosgi, mae'r poblogaethau'n trawsnewid y savannah a'r coedwigoedd yn borfeydd. "Heddiw mae coedwigoedd cynradd Makay, a ddiogelir ers amser maith gan [a] rhyddhad ysblennydd, dan fygythiad dilyniant tanau llwyn ac ansicrwydd bwyd y poblogaethau cyfagos," ysgrifennwch y trefnwyr. Mae'r rhanbarth hwn yn enghraifft o ecosystemau prin, anhysbys, anhygyrch ac eto dan fygythiad gan ehangu gweithgareddau dynol. "

Yn anhygyrch? Ddim mewn gwirionedd. Prin hygyrch, yn hytrach. Ar ben hynny, nid oedd y lladron sebu, y dahalo, yn cael eu camgymryd ... Ac weithiau maen nhw'n dod o hyd i loches yn y Makay ar ôl crynhoi buchesi ac weithiau hyd yn oed ymosod ar bentrefi. Heb pathos, ond gyda delweddau cryf, fel y fideo hwn yn dangos tân llwyn neu fel y ffotograffau hyn o sebws wedi'u llofnodi gan yr arlunydd o Dde Affrica, Daniel Naudé, mae'r arddangosfa'n llywio ac yn rhybuddio.

Chwaraeodd cyd-sylfaenydd y sefydliad amgylcheddol Naturevolution, Evrard Wendenbaum ran ganolog yn ei ddyluniad ac mae wedi bod yn ymwneud â gwarchod yr ardal unigryw hon am fwy na deng mlynedd, yn enwedig trwy arwain ymchwilwyr a myfyrwyr o wahanol genhedloedd.

Poster yr arddangosfa "Makay, lloches ar dir Malagasy" yn y Musée des Confluences, yn Lyon (Ffrainc), tan Awst 22, 2021.

Poster yr arddangosfa "Makay, lloches ar dir Malagasy" yn y Musée des Confluences, yn Lyon (Ffrainc), tan Awst 22, 2021. © Musée des confluences

Mae'r cenadaethau gwyddonol olynol hyn wedi arwain at ymwybyddiaeth flaengar a chreu, yn 2015, ardal warchodedig newydd Makay. Yr her? Dewch o hyd i ffyrdd newydd o gysoni amaethyddiaeth ac ecoleg, twristiaeth ac ecoleg, ac ati. Hynny yw: cadw cyfanrwydd naturiol y massif heb eithrio'r poblogaethau sy'n byw gerllaw.

Paentiadau ogofâu

Yn hanner calon, mae Evrard Wendenbaum ac Yoann Cormier yn cydnabod bod y diddordeb gwyddonol ym Makay heddiw yn dod yn bennaf o'r tu allan, hyd yn oed os gall alldeithiau rhyngwladol preifat ddibynnu ar rwydwaith o ymchwilwyr lleol, yn enwedig o'r prifysgol Tana. Heb os, er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r materion, bydd angen i gymuned wyddonol Malagasi gymryd mwy o ran. “Yn anad dim, mae diffyg paentiadau ogofâu,” eglura Yoann Cormier. Bydd angen mwy o waith ymchwil i wneud hyn. "

Paentiadau ogofâu? Yn hollol, a darganfyddiad diweddar yw hwn: ymhell cyn gwasanaethu fel lloches i ladron gwartheg, mae'n debyg bod massif Makay wedi profi cyfnodau meddiannaeth achlysurol. Mae alldeithiau diweddar wedi nodi bron i 50 o ogofâu a llochesi creigiau wedi'u gorchuddio â chelf ogof. Yn ôl dadansoddiadau o ychydig ddarnau o siarcol, gallai’r presenoldeb dynol yma fod yn gynharach na’r XNUMXfed ganrif. Ond mae llawer o waith i'w wneud o hyd i ddehongli'r gwahanol arwyddion a dyluniadau a fyddai'n caniatáu i'r Malagasi wybod mwy amdanynt eu hunain.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1060550/societe/madagascar-le-massif-du-makay-un-eden-a-proteger/?utm_source=jeuneafrique&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=flux- rss-young-africa-15-05-2018

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.