"Gwin coch, coch": ystyr symbolau etholiadol Affrica

3 13

"Gwin coch, coch": ystyr symbolau etholiadol Affrica

 

Yn ein cyfres Llythyr gan Newyddiadurwyr Affricanaidd, mae'r hyfforddwr cyfryngau a chyfathrebu Joseph Warungu yn archwilio pam mae lliwiau a symbolau mor bwysig wrth geisio pŵer yn Affrica wrth i'r cyfandir baratoi ar gyfer tymor etholiad.

Ydych chi'n cofio'r gwin coch? Na, nid y stwff mewn potel sy'n gadael i chi ryddhau'ch teimladau.

Rwy'n siarad am Red Red Wine ... un o hits clawr mwyaf band reggae Prydain UB40. Cyrhaeddodd rif un yn y DU ac UDA ym 1983.

Trideg-saith flynyddoedd yn ddiweddarach, mae'n rhaid bod Red Red Wine wedi atseinio'n fawr gyda seren bop Uganda wedi troi'r gwleidydd Bobi Wine.

Mae'r AS, a'i enw go iawn yw Robert Kyagulanyi ac anaml y gwelir ef heb ei beret coch, eisiau rhedeg am arlywydd yn yr etholiadau nesaf.

Ond mae Bobi Wine bellach yn gweld coch ar ôl i’r comisiwn etholiadol wahardd ei blaid Llwyfan Undod Cenedlaethol rhag defnyddio lliw yn swyddogol mewn etholiadau, gan ddweud bod plaid arall wedi ei honni.

Symbol eliffant NPP a symbol ymbarél NDC yn Ghana

AFP
Po hawsaf yw'r symbol, y gorau yw hi i bleidiau gyrraedd eu hetholwyr " 
Dr Isaac Owusu-Mensah
Prifysgol Ghana
Llinell dryloyw 1px

Ni ellir tanbrisio pŵer lliw a symbolau yn yr ymgyrch etholiadol yng ngwledydd Affrica.

"Yr hawsaf yw'r symbol, mieux mater i'r pleidiau yw cyrraedd eu hetholwyr. Mae rhai ohonyn nhw'n meddwl ei bod hi'n dda cael symbol y mae pobl yn ei gysylltu â gobaith ac yn y pen draw bywyd, ”meddai Dr Isaac Owusu. -Mensah, Uwch Ddarlithydd yn Adran Gwyddor Gwleidyddol, Prifysgol Ghana.

Mae'n defnyddio fel enghraifft y ddwy brif blaid sy'n cystadlu am bŵer yn etholiadau Ghana ym mis Rhagfyr.

“Mae gan blaid yr wrthblaid NDC ymbarél, a’r dehongliad yw y gallwch chi fod o dan yr ymbarél, yn enwedig mewn cyfnod anodd,” meddai Dr Owusu-Mensah.

“Ar y llaw arall, mae gan yr orsaf ynni niwclear sy'n rheoli yr eliffant, sy'n fawr. Gallant ddryllio hafoc ag unrhyw broblem sydd gennych yn eich ffordd. Pan fyddwch chi mewn trafferth, ewch o dan yr eliffant ac mae'n dda ichi fynd. "

'Mae coch am oes'

Dywed arbenigwr perfformiad Kenya, Dr Mshai Mwangola, ei bod yn ymddangos bod gan liwiau yn y Gorllewin lai o ystyr symbolaidd.

Llinell dryloyw 1px

Er enghraifft, mae coch yn gysylltiedig â'r Blaid Lafur asgell chwith yn y DU, ond y Blaid Weriniaethol Geidwadol yn y Deyrnas Unedig. Unol Daleithiau - ac mae Ceidwadwyr Prydain yn rhannu'r glas gyda Democratiaid America, sy'n rhyddfrydwyr.

“Yma yn Affrica, mae pobl yn gwybod bod y lliwiau hyn yn llawn ystyr… rydym yn soffistigedig iawn wrth ddarllen disgwrs wleidyddol, mewn ffordd aml-haenog ac amlweddog,” meddai Dr Mwangola.

Darllenir yr ystyron hyn hefyd ym baneri cenedlaethol llawer o wledydd Affrica lle bu brwydr am ryddid a phobl wedi marw, fel Kenya.

“Mae coch yn symbol o’r gwaed a gollwyd; mae du fel arfer yn symbol o bobl y wlad ac mae gwyrdd yn gysylltiedig â'r amgylchedd neu'r tir y gwnaethon nhw ymladd drosto, ”meddai.

Dyma farn a rennir gan Dr Owusu-Mensah.

“Mae coch yn lliw pwysig iawn i bleidiau gwleidyddol yma. Mae gan y NPP goch, glas a gwyn. Pan ewch chi i'r CDC, mae ganddyn nhw goch, gwyn a gwyrdd hefyd. Bydd uwch swyddogion y blaid yn dweud bod y gwaed yn goch; mae'n golygu bod bywyd yn y lliw a bod gan y parti fywyd felly. " 

Mae symbolau yn ennill pwysigrwydd hyd yn oed lle na ddisgwylir yr un.

Trwy neilltuo symbolau i'r ddwy ochr gyferbyniol yn refferendwm cyfansoddiadol Kenya yn 2005, gwnaeth y Comisiwn Etholiad bopeth posibl i ddod o hyd i symbolau sylfaenol anfalaen na fyddai'n rhoi mantais annheg i'r naill ochr na'r llall.

Cyfnodolyn Etholiadau yn Affrica

 • Gini: Hydref 18
 • Seychelles: Hydref 22-24
 • Tanzania: Hydref 28
 • Arfordir Ifori: Hydref 31
 • Ghana: Rhag 7
 • Gweriniaeth Canolbarth Affrica: Rhag 27
 • Niger: Rhag 27
 • Uganda: Ionawr 10 - Chwefror 8, 2021

Dewisodd y comisiwn ddau ffrwyth sydd ar gael yn gyffredin: oren a banana. Ond mae'r Kenyans yn dal i weld ystyr ynddo.

Gwelodd yr ymgyrch bob math o frwydrau gwleidyddol, gyda honiadau doniol am yr hyn y gallai banana ei wneud i oren ac i'r gwrthwyneb.

L: Pleidleisiwr "ie" gyda banana R: Pleidleisiwr "na" gydag orennau yn ystod yr ymgyrch cyn refferendwm 2005 ar gyfansoddiad newyddHAWLFRAINT DELWEDDAFP
chwedlCafodd Kenyans hwyl gyda'r symbolau ffrwythau a ddewiswyd ar gyfer ochrau "Ie" a "Na" refferendwm 2005

Yn y diwedd, enillodd yr orennau a gwrthodwyd y refferendwm a gefnogir gan y llywodraeth. Mae'r bananas wedi colli.

Mabwysiadodd y grŵp gwleidyddol a enillodd yr etholiad oren fel enw ei blaid wleidyddol newydd.

Heddiw, y Mudiad Democrataidd Oren (ODM), dan arweiniad y cyn Brif Weinidog Raila Odinga, yw'r brif wrthblaid yn Kenya.

Y symbolau "dewiniaeth" gwaharddedig

Ond nid oes croeso i bob symbol mewn etholiad fel y gwelsom yn arolwg barn Zimbabwe 2018.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn:

 

Mae gan Gomisiwn Etholiad Zimbabwe (Zec) yn gwahardd llu o bethau ar logos ymgeiswyr, gan gynnwys rhai anifeiliaid ac arfau .

Efallai bod gennych arf yn eich logo ond nid cheetah, eliffant neu lewpard.

Yn eu doethineb, efallai fod Zec wedi gwybod bod yna lawer o etholiadau yn Affrica sy'n cael eu hennill nid trwy bleidlais ond gan "juju" neu ddewiniaeth, a elwir fel arall yn rigio.

Felly, roedd cobras a thylluanod - sy'n gysylltiedig â dewiniaeth yn Zimbabwe - ar y rhestr waharddedig.

Mae Watermelon yn ffrwyth suddiog a blasus. Ond yn Kenya mae ganddo wyrdroadau gwleidyddol sinistr: gwleidydd di-egwyddor concrit - gwyrdd a chaled ar y tu allan a choch a mushy ar y tu mewn.

Ni ddylem ymddiried ynddo. Felly ni fyddwch yn dod o hyd i boster ymgyrch gyda'r symbol watermelon.

Dadl Dr Owusu-Mensah yw bod y symbolau mor bwerus fel eu bod yn aml yn disodli hunaniaeth wirioneddol ymgeiswyr.

Joseph warungu

J Warungu
Pan ges i fy magu mewn pentref yng nghanol Kenya, roeddwn i bob amser yn meddwl mai enw ein AS longtime oedd “Tawa” sy'n golygu lamp. Mae hyn oherwydd mai'r lamp oedd ei symbol ym mhob etholiad " 
Hyfforddwr Joseph Warungu
cyfryngau a chyfathrebu
Llinell dryloyw 1px

“Rwy'n dod o etholaeth yng ngogledd Ghana lle gwnaethom ofyn i'r ymatebwyr ddarganfod i bwy y byddent yn pleidleisio yn yr etholiad nesaf. Yn syml, roedd tua 95% ohonynt yn defnyddio symbol eliffant neu ymbarél. Ni soniasant erioed am enw'r blaid na'r ymgeisydd. " 

Pan gefais fy magu mewn pentref yng nghanol Kenya, roeddwn bob amser yn meddwl mai enw ein AS longtime oedd “Tawa” sy'n golygu lamp yn fy iaith leol.

Mae hyn oherwydd mai'r lamp oedd ei symbol ym mhob etholiad. Pan ysgubodd ei entourage trwy'r pentref, roedd yr ardal gyfan wedi'i llenwi â siantiau "Tawa!" Tawa! "

Ond mae'n rhaid i mi gyfaddef bod ei lamp braidd yn wan: nid oedd yn goleuo ein heriau ym maes addysg ac iechyd. Ni ddaeth â thrydan i'r ardal na gwella ffyrdd amhosibl yn ystod y tymor glawog.

Mae Dr Mwangola yn cytuno, er ein bod yn dda iawn am ddeall ystyr lliwiau a symbolau yn Affrica, ein bod yn methu trwy beidio â dilyn.

Arlywydd Uganda Yoweri Museveni wedi'i wisgo mewn melyn - 2016HAWLFRAINT DELWEDDAFP
chwedlGwisgodd Arlywydd Uganda Museveni mewn melyn 'hapus' yn ystod ei ymgyrch etholiadol ddiweddaraf

“Fel pleidleiswyr, gadewch inni beidio â mynd yn ôl a dal yr ymgeisydd yn atebol i’r symbolau. Os oedd gan rywun symbol lamp neu os mai nhw oedd y fwyell, y tractor neu'r llew, does dim ots gen i. Nid ydym hyd yn oed yn dal pleidiau gwleidyddol. i symbolau. " 

Mae llywodraeth Uganda yn deall pŵer symbolaeth yn llawn. Flwyddyn yn ôl, dynododd y beret coch fel dilledyn milwrol swyddogol a allai ddod ag aelodau o'r cyhoedd sy'n eu gwisgo i'r carchar. Er bod Bobi Wine hefyd yn ymddangos yn benderfynol o anwybyddu'r penderfyniad hwn.

Mae Dr Mwangola yn credu y gallai Bobi Wine fod wedi dewis coch fel y lliw i gynrychioli dicter melyn y blaid sy'n rheoli NRM, dan arweiniad yr Arlywydd Yoweri Museveni, sy'n ceisio chweched tymor.

“Melyn yw haul a llawenydd. Dywed y dynion eraill, “Na, rydyn ni'n ddig! "... Cafodd ei wrthweithio gan goch angerdd ac ymrwymiad," meddai.

“Mae melyn yn gyfystyr â ffyniant, ond dywed coch, 'Ffyniant i bwy? ""

Os yw pleidleiswyr Uganda yn wir yn gweld coch yn dod ym mis Ionawr, efallai y bydd Bobi Wine yn dal i fod yn sipian gwin coch o'r Wladwriaeth.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.bbc.com/news/world-africa-54554978

Sylwadau 3
 1. Bencharki yn ennill cymal cyntaf Zamalek - ras gyfnewid teles

  […] I ffwrdd yng nghymal cyntaf eu rownd gynderfynol yng Nghynghrair Pencampwyr Affrica, gan guro Raja Casablanca 1-0 ym Moroco ddydd Sul […]

 2. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn trefnu codwr arian ddydd Mawrth i ymateb i'r argyfwng dyngarol yn y ras gyfnewid Sahel-teles

  […] Darllenwch hefyd: “Gwin coch, coch”: ystyr symbolau etholiadol Affrica […]

 3. Deddfau arian: 21 o gyfrinachau i roi'r gorau i gael eu torri - ras gyfnewid telesi fideo

  […] Darllenwch hefyd: “Gwin coch, coch”: ystyr symbolau etholiadol Affrica […]

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.