Yn ofni 'Bath Gwaed,' mae Seneddwyr Gweriniaethol yn Dechrau Ymyl i Ffwrdd o Trump - New York Times

0 0

WASHINGTON - Am bron i bedair blynedd, mae Gweriniaethwyr cyngresol wedi duo a dod â rhaeadr diderfyn o ddatganiadau tramgwyddus ac ymddygiad chwalu norm gan yr Arlywydd Trump, gan anwybyddu ei borthiant Twitter costig a gwasgarog a’i benchant am uniongrededd plaid sy’n gwibio, a sefyll yn dawel wrth iddo gefnu ar y fyddin. cynghreiriaid, ymosod ar sefydliadau America a chynhyrfu ofnau hiliol a brodorol.

Ond nawr, yn wynebu niferoedd pleidleisio difrifol a llifogydd o arian a brwdfrydedd Democrataidd sydd wedi peryglu eu mwyafrif yn y Senedd, mae Gweriniaethwyr ar Capitol Hill yn dechrau ymbellhau oddi wrth yr arlywydd yn gyhoeddus. Mae'r shifft, lai na thair wythnos cyn yr etholiad, yn dangos bod llawer o Weriniaethwyr wedi dod i'r casgliad bod Mr Trump yn anelu at golled ym mis Tachwedd. Ac maen nhw'n gafael i achub eu hunain ac yn rhuthro i ailsefydlu eu henw da am frwydr sydd i ddod am hunaniaeth eu plaid.

Seneddwr Ben Sasse o Nebraska heb ei ryddhau ar Mr. Trump mewn digwyddiad neuadd tref ffôn gydag etholwyr ddydd Mercher, gan ddwyn i gof ymateb yr arlywydd i’r pandemig coronafirws a’i gyhuddo o “fflyrtio” gydag unbeniaid a supremacistiaid gwyn a dieithrio pleidleiswyr mor eang fel y gallai achosi “baddon gwaed Gweriniaethol” yn y Senedd. Roedd yn adleisio ymadrodd gan y Seneddwr Ted Cruz o Texas, a rhybuddio am “faddon gwaed Gweriniaethol o gyfrannau Watergate.” Seneddwr Lindsey Graham o Dde Carolina, un o gynghreiriaid mwyaf lleisiol yr arlywydd, rhagwelodd y gallai'r arlywydd golli'r Tŷ Gwyn yn dda iawn.

Mae hyd yn oed y Seneddwr tactegol arferol Mitch McConnell, Gweriniaethwr Kentucky ac arweinydd y mwyafrif, wedi bod yn fwy cegog nag arfer yn ystod y dyddiau diwethaf am ei wahaniaethau gyda’r arlywydd, gwrthod ei alwadau i “fynd yn fawr” ar fil ysgogi. Roedd hynny'n adlewyrchiad o'r ffaith bod Gweriniaethwyr y Senedd - sydd anaml wedi torri gyda'r arlywydd ar unrhyw fenter ddeddfwriaethol fawr mewn pedair blynedd - yn anfodlon pleidleisio dros y math o gynllun cymorth ffederal gwerth miliynau o ddoleri Mae Mr Trump wedi penderfynu yn sydyn fyddai er budd iddo gofleidio.

“Mae pleidleiswyr ar fin gyrru’r lletem eithaf rhwng Gweriniaethwyr y Senedd a Trump,” meddai Alex Conant, cyn gynorthwy-ydd i’r Seneddwr Marco Rubio a chyn-lefarydd y Tŷ Gwyn. “Mae'n llawer haws cyd-dynnu pan rydych chi'n ennill etholiadau ac yn ennill pŵer. Ond pan rydych chi ar ganol yr hyn a allai fod yn golled hanesyddol, mae llai o awydd i gyd-dynnu. ”

Gallai Gweriniaethwyr hongian yn dda iawn ar y Tŷ Gwyn a'r Senedd, ac mae gan Mr Trump afael gadarn o hyd ar sylfaen y blaid, a dyna pam y gallai hyd yn oed rhai o'r rhai sy'n adnabyddus am fod fwyaf beirniadol ohono, fel Mr Sasse a'r Seneddwr Gwrthododd Mitt Romney o Utah gael ei gyfweld am eu pryderon.

Ond mae eu hymddygiad diweddar wedi cynnig ateb i’r cwestiwn hir-feddwl a fyddai pwynt byth pan fyddai Gweriniaethwyr yn ceryddu arlywydd a fyddai mor aml yn dweud ac yn gwneud pethau a oedd yn tanseilio eu hegwyddorion a’u neges. Ymddengys mai'r ateb yw'r foment yr oeddent yn ofni y byddai'n bygwth eu goroesiad gwleidyddol.

Cadwch i fyny ag Etholiad 2020

Os yw rhai Gweriniaethwyr y Senedd wedi dileu siawns Mr Trump o fuddugoliaeth, gall y teimlad fod yn gydfuddiannol. Ddydd Gwener, cyhoeddodd yr arlywydd ei ymosodiad diweddaraf Twitter ar y Seneddwr Susan Collins o Maine, un o’r perigloriaid Gweriniaethol sydd fwyaf mewn perygl, yn ymddangos yn ddiamwys y gallai fod yn peryglu ei siawns ymhellach, ynghyd â gobeithion y blaid o ddal gafael ar y Senedd.

Mewn datganiad ddydd Gwener, cyhuddodd Mr Romney yr arlywydd am fod yn anfodlon condemnio QAnon, y mudiad cynllwyn firaol pro-Trump y mae’r FBI wedi ei labelu’n fygythiad terfysgaeth ddomestig, gan ddweud bod yr arlywydd yn “masnachu’n eiddgar” egwyddorion “ar gyfer gobaith buddugoliaethau etholiadol.” Hwn oedd ei ail ddatganiad deifiol yr wythnos hon yn beirniadu Mr Trump, er i Mr Romney gyplysu'r ddwy sgrech â beirniadaeth y Democratiaid, gan ddweud bod y ddwy blaid yn rhannu bai.

Ac eto, mae Mr Romney a Gweriniaethwyr eraill sydd wedi siarad i gynnig rhagfynegiadau enbyd neu fynegiadau o bryder ynghylch Mr Trump i gyd yn glynu wrth yr arlywydd ar yr hyn sy'n debygol o'i weithred fawr olaf cyn yr etholiad: cadarnhad y Barnwr Amy Coney Barrett, a ffefryn ceidwadwyr, i'r Goruchaf Lys.

Mae'r ddeuoliaeth yn adlewyrchu mae'r Gweriniaethwyr cyngresol bargen ddealledig wedi derbyn yn ystod arlywyddiaeth Mr Trump, lle maent wedi goddef ei ymddygiad atodol a'i ddatganiadau gan wybod y byddai'n hyrwyddo llawer o'u blaenoriaethau, gan gynnwys gosod mwyafrif ceidwadol ar lys uchaf y genedl.

Eto i gyd, mae'r amgylchedd gwleidyddol difrifol wedi cychwyn sgrialu, yn enwedig ymhlith Gweriniaethwyr sydd â dyheadau gwleidyddol yn ymestyn y tu hwnt i lywyddiaeth Mr Trump, i fod ar reng flaen unrhyw blaid sy'n cael ei hailosod.

“Wrth iddi ddod yn amlwg ei fod yn farwol wleidyddol yn unig fel pawb arall, rydych chi wir yn dechrau gweld y joci yn digwydd ar gyfer dyfodol y Blaid Weriniaethol,” meddai Carlos Curbelo, cyn-gyngreswr Gweriniaethol o Florida a wnaeth peidio â chefnogi Mr Trump yn 2016. “Yr hyn a glywsom gan y Seneddwr Sasse ddoe oedd dechrau’r broses honno.”

Mewn cyfweliad, dywedodd Mr Curbelo fod ei gyn-gydweithwyr wedi gwybod ers misoedd y byddai Mr Trump un diwrnod yn dod yn “ddarostyngedig i gyfreithiau disgyrchiant gwleidyddol” - ac y byddai'r blaid yn wynebu'r canlyniadau.

“Mae'r rhan fwyaf o Weriniaethwyr cyngresol wedi gwybod bod hyn yn anghynaladwy yn y tymor hir, ac maen nhw newydd fod - efallai y bydd rhai pobl yn ei alw'n bragmatig, efallai y bydd rhai yn ei alw'n fanteisgar - yn cadw eu pennau i lawr ac yn gwneud yr hyn sy'n rhaid iddyn nhw ei wneud wrth aros am yr amser hwn. i ddod, ”meddai.

Nid yw'n eglur a fydd Gweriniaethwyr yn ceisio ailddiffinio eu plaid pe bai'r arlywydd yn colli, o gofio bod deiliadaeth Mr Trump wedi dangos apêl ei frand llidiol gwleidyddiaeth i'r sylfaen geidwadol hanfodol.

“Mae ganddo ddylanwad enfawr, enfawr o hyd - a bydd am amser hir iawn - dros bleidleiswyr cynradd, a dyna beth mae aelodau’n poeni amdano,” meddai Brendan Buck, cyn gynghorydd i’r ddau siaradwr olaf yn y Tŷ Gweriniaethol.

Ychwanegodd mai'r hyn y gallai Mr Sasse a Mr Cruz fod yn anelu ato yw cais ffos olaf i gadw rheolaeth Weriniaethol ar y Senedd.

“Os ydych chi'n gallu ei ddweud yn uchel, mae yna neges effeithiol y gall Senedd Weriniaethol fod yn wiriad ar Washington sy'n cael ei redeg gan Ddemocrataidd,” meddai Mr Buck. “Mae'n anodd dweud hynny'n uchel oherwydd mae'n rhaid i chi gyfaddef bod yr arlywydd yn cael ei wneud.”

Ar drywydd yr ymgyrch, mae Gweriniaethwyr yn breifat livid gyda’r arlywydd am lusgo eu hymgeiswyr Senedd i lawr, gan anfon ei frwydrau yn crychdonni ar draws taleithiau sy’n gadarnleoedd Gweriniaethol traddodiadol.

“Mae ei wendid wrth ddelio â coronafirws wedi rhoi llawer mwy o seddi wrth chwarae nag y gallem erioed fod wedi dychmygu flwyddyn yn ôl,” meddai Whit Ayres, llygrwr ac ymgynghorydd Gweriniaethol. “Roedden ni bob amser yn gwybod y byddai nifer o rasys Senedd agos, ac mae’n debyg ein bod ni’n nofio yn erbyn y llanw mewn lleoedd fel Arizona, Colorado a Maine. Ond pan welwch wladwriaethau sydd wedi'u clymu i bob pwrpas, fel Georgia a Gogledd Carolina a De Carolina, mae hynny'n dweud wrthych fod rhywbeth wedi digwydd yn yr amgylchedd ehangach. ”

Yn 2016, pan oedd Mr Trump, a oedd ar y pryd yn ymgeisydd, yn edrych yn fwyfwy tebygol o ddal enwebiad y blaid, sicrhaodd Mr McConnell i'w aelodau pe bai'n bygwth eu niweidio yn yr etholiad cyffredinol, byddent yn ei “ollwng fel craig boeth.”

Ni ddigwyddodd hynny bryd hynny ac mae'n annhebygol o wneud hyn, gyda Gweriniaethwyr ar fin cael eu hailethol yn ymwybodol iawn bod pleidleiswyr Democrataidd yn annhebygol o wobrwyo cerydd o'r fath, yn enwedig mor agos at Ddiwrnod yr Etholiad. Ond bu symudiadau eraill, mwy cynnil.

Er gwaethaf ymrwymiadau cyhoeddus dro ar ôl tro gan Mr Trump i Weriniaethwyr gofleidio pecyn ysgogiad pandemig mwy, mae Mr McConnell bron i gyd wedi gwrthod, gan ddweud na fyddai seneddwyr yn ei blaid byth yn cefnogi pecyn o'r maint hwnnw. Gwrthryfelodd Gweriniaethwyr y Senedd y penwythnos diwethaf ar alwad cynhadledd gyda Mark Meadows, pennaeth staff yr arlywydd, gan rybuddio y byddai bargen gwariant mawr yn gyfystyr â “brad” o sylfaen y blaid ac yn llychwino eu cymwysterau fel hebogau cyllidol.

Daeth cerydd mwy personol gan Mr McConnell yr wythnos diwethaf pan ddywedodd y Kentuckian, sydd ar fin cael ei ailethol, wrth gohebwyr ei fod wedi osgoi ymweld â'r Tŷ Gwyn ers diwedd yr haf oherwydd iddo drin y coronafirws.

“Fy argraff i oedd bod eu hagwedd tuag at drin hyn yn wahanol i fy un i, ac roeddwn i'n mynnu ein bod ni'n gwneud yn y Senedd,” meddai Mr McConnell.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) yn https://www.nytimes.com/2020/10/16/us/politics/republican-senators-trump.html

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.