Gwrthdystwyr ifanc a orfododd arlywydd i gefnu

0 9

Gwrthdystwyr ifanc a orfododd arlywydd i gefnu

Mae protestiadau eang yn erbyn Brigâd Gwrth-ladrad Arbennig (Sars) atgas Nigeria yn arwydd bod poblogaeth ifanc enfawr y wlad yn canfod ei llais ac yn mynnu diwygiadau yng ngwlad fwyaf poblog Affrica, a nodweddir gan lywodraethu gwael ers ei sefydlu. annibyniaeth 60 mlynedd yn ôl.

Er iddynt orfodi'r arlywydd i ddiddymu'r uned, nid ydynt yn fodlon oherwydd eu bod am ddiwygio'r heddlu'n llwyr a bod asiantau'r adran thugs cael ei ddwyn o flaen ei well.

Ond mae'n mynd y tu hwnt i hynny oherwydd bod y don o brotestiadau wedi rhoi llwyfan i ran o boblogaeth ifanc y wlad sy'n anfodlon iawn.

Yn y strydoedd, mae'r bobl sy'n parablu'n bennaf yn bobl ifanc yn eistedd yn gyffyrddus, rhai â gwallt wedi'i liwio, trwynau wedi'u tyllu a chyrff tatŵ.

Dyma'r math o gasgliad y mae personél diogelwch yn ei labelu'n gyflym fel troseddwyr, ond mewn gwirionedd, gweithwyr ifanc i raddau helaeth sydd wedi gorfod gofalu amdanynt eu hunain heb gefnogaeth y wladwriaeth.

Mae gwrthdystiwr yn sefyll ar ben cerbyd ac yn gweiddi sloganau wrth i eraill gario baneri wrth rwystro ffordd sy'n arwain at y maes awyr, yn ystod gwrthdystiad yn erbyn creulondeb honedig yr heddlu, yn Lagos, Nigeria, Hydref 12, 2020.HAWLFRAINT DELWEDDREUTERS
chwedlFe wnaeth protestwyr rwystro prif ffyrdd yn ninas fwyaf Lagos

Mae'r mwyafrif ohonynt rhwng 18 a 24 oed, erioed wedi adnabod trydan sefydlog yn eu bywyd, nid ydynt wedi elwa o addysg am ddim yn y wlad ac wedi gweld eu blynyddoedd prifysgol yn cael eu hatalnodi a'u hehangu gan athrawon ar streic.

Mae rhwystredigaeth gyda'r heddlu yn adlewyrchiad o'r rhwystredigaeth gyda'r wladwriaeth yn gyffredinol.

“Beth ydw i wedi elwa o’r wlad hon ers i mi gael fy ngeni? Gofynnodd i Victoria Pang, myfyriwr graddedig 22 oed, a oedd yn un o’r protestiadau yn y brifddinas, Abuja - ac un o’r nifer o ferched sydd wedi bod ar flaen y gad yn y protestiadau.

“Mae ein rhieni’n dweud bod yna amser pan oedd pethau’n dda, ond wnaethon ni byth ei fyw,” meddai.

Pam roedd cymaint o gasáu Sars?

Yn gyffredinol, mae gan swyddogion heddlu Nigeria enw da am lygredd, creulondeb ac ychydig o barch at hawliau dynol, ond mae gan bobl yma deimladau arbennig o gryf yn erbyn Sars, sydd wedi datblygu drwg-enwogrwydd am broffilio amhriodol pobl ifanc. .

Dywedodd adroddiad a ryddhawyd ym mis Mehefin gan Amnest Rhyngwladol ei fod yn dogfennu o leiaf 82 achos o artaith, camdriniaeth a llofruddiaethau rhagfarn gan Sars rhwng Ionawr 2017 a Mai 2020.

"Nid yw awdurdodau Nigeria wedi erlyn un swyddog er gwaethaf deddfwriaeth gwrth-artaith a basiwyd yn 2017 a thystiolaeth bod ei aelodau'n parhau i ddefnyddio artaith a chamdriniaeth arall i gyflawni, cosbi a thynnu gwybodaeth oddi wrth y rhai sydd dan amheuaeth," meddai'r grŵp.

Mae protestwyr yn dal baneri yn ystod protest yn erbyn creulondeb honedig yr heddlu yn Lagos, NigeriaHAWLFRAINT DELWEDDREUTERS
chwedlPobl ifanc yw mwyafrif poblogaeth Nigeria

Mae'r rhai sy'n cael eu hystyried yn "fflachlyd" neu'n gefnog - boed yn gar neis i liniadur neu'r rhai sydd â thatŵs neu dreadlocks - wedi dal sylw swyddogion Sars.

Mae proffilio Nigeriaid ifanc wedi'i wreiddio'n ddwfn yn y gymdeithas.

Pobl ifanc sy'n gefnog ac nad yw eu ffordd o fyw yn cydymffurfio safonau o'r wlad geidwadol hon yn aml yn cael eu labelu'n "Yahoo-Boys" - term bratiaith ar gyfer Crooks Rhyngrwyd.

Mae hyn yn arbennig o wir am y rhai sy'n gweithio gyda gliniaduron, tra bod rhai cymdogion wedi galw gwarchodwyr diogelwch ar bobl ifanc sy'n gweithio gartref.

“Ar un adeg galwodd fy mharth yr heddlu i ddod i fy nghael oherwydd fy mod yn dal adref, yn troi'r generadur ymlaen ac yn byw'n dda,” meddai Bright Echefu, datblygwr gwefan 22 oed, sydd wedi ymunodd â'r gwrthdystiad yn Abuja, ar y BBC. .

Dynes yn dal clochHAWLFRAINT DELWEDDREUTERS
chwedlMynegodd protestwyr eu rhwystredigaethau gyda’r heddlu a’r wladwriaeth yn gyffredinol

Am amser hir, mae tatŵs, dreadlocks a thyllu neu ddewis llwybrau gyrfa anghonfensiynol wedi bod yn gysylltiedig ag anghyfrifoldeb mewn rhai. teuluoedd, sefydliadau crefyddol, cymunedau a hyd yn oed ysgolion.

"Sut mae cael tatŵ ar fy mraich yn fy ngwneud i'n droseddol?" Gofynnodd Joy Ulo, myfyriwr israddedig, mewn protest.

Ac mae rhan ohono'n dod o'r brig.

Yn ddiweddar, cynghorodd yr Arlywydd Muhammadu Buhari, 77, a gyfeiriodd yn y gorffennol at Nigeriaid ifanc fel 'diog' o flaen cynulleidfaoedd rhyngwladol, y rhai yr oedd eu bywoliaeth economaidd wedi cael eu chwalu gan y cloi coronafirws i fentro mewn amaethyddiaeth, oherwydd eu bod yn ddilys.

Protest organig

Er bod lefel benodol o drefniadaeth, nid yw'r bobl sy'n ymddangos fel eu bod yn cydlynu gweithredu ar gyfryngau cymdeithasol eisiau cael eu hadnabod fel arweinwyr.

Roeddent yn gallu casglu popeth o ddŵr, bwyd a baneri i fechnïaeth y rhai a arestiwyd.

Codwyd yr arian trwy dorfoli - daw rhai o'r rhoddion o dramor, yn bennaf gan gwmnïau TG Nigeria, gyda staff cible proffilio hawdd gan bersonél diogelwch.

Llinell dryloyw 1px

Mae cydlynwyr answyddogol wedi gwrthod dewis arweinwyr y mudiad, gan ddweud nad ydyn nhw eisiau i unrhyw un drafod gyda’r llywodraeth y tu ôl i’w cefnau, ergyd ddi-gynnil i undebau ledled y wlad, sydd ag enw da am ganslo streiciau a gynlluniwyd. ar ôl y cyfarfod. swyddogion y llywodraeth.

Ond mewn gwirionedd, enwogion a dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o lwyddiant y protestiadau - y sêr oes newydd a grëwyd gan Instagram, Snapchat a Twitter.

Fe gasglodd y protestiadau ar y strydoedd fomentwm ddydd Mercher diwethaf ac fe gawson nhw eu camu i fyny ddydd Iau ar ôl i’r cerddorion Runtown a Falz ymyrryd.

Ond chwistrellwyd yr egni go iawn yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw pan wnaeth dynes o’r enw Rinu galfaneiddio protestwyr eraill i dreulio’r nos y tu allan i adeilad y llywodraeth yn Lagos.

Gydag enwogion yn ychwanegu eu lleisiau at yr hashnod #EndSARS, fe neidiodd i frig y duedd Twitter fyd-eang a sicrhau cefnogaeth ryngwladol gan bêl-droedwyr o’r DU fel Mesut Ozil a Marcus Rashford, cerddorion ac actorion.

Roedd archfarchnadoedd byd-eang Nigeria, Wizkid a Davido, sydd hefyd yn rhan o'r genhedlaeth hon o wrthdystwyr, yn bresennol yn gorfforol yn Llundain ac Abuja - lle roedd presenoldeb yr olaf yn atal yr heddlu rhag saethu at brotestwyr.

Llinell dryloyw 1px

Bu protestwyr hefyd yn erlid newyddiadurwyr cyfryngau traddodiadol o leoliadau protest, gan eu cyhuddo o sensro gwybodaeth am yr ymgyrch #EndSARS a rhoi stori wahanol i'r rhai nad ydynt ar-lein.

“Mae’n frwydr gwrth-sefydlu,” meddai Echefu.

“Rydych chi drosom ni neu yn ein herbyn, dim tir canol,” meddai.

Dywed nifer o wrthdystwyr eu bod wedi anwybyddu rhybuddion gan rieni a chyflogwyr i beidio ag ymuno â’r protestiadau.

Llinell dryloyw 1px

Dim ieuenctid mwy gwamal

Mae rhai yn credu mai dyma ddechrau rhywbeth arbennig yn Nigeria fel y mis y dathlodd y wlad 60 mlynedd ers ei hannibyniaeth.

Mae dros 60% o boblogaeth Nigeria o dan 24 oed, yn ôl ffigurau poblogaeth y Cenhedloedd Unedig.

Ond mae'r grŵp hwn wedi cael ei gyhuddo ers amser maith o gael amser ar gyfer gwamalrwydd - teledu realiti, pêl-droed a chyfryngau cymdeithasol - yn hytrach na rhoi sylw i lywodraethu.

Plismon yn siarad â phrotestwyrHAWLFRAINT DELWEDDREUTERS
chwedlYn Lagos, esboniodd protestwyr eu cwynion i heddweision yn y brotest

Mae'n llinell y mae llawer ohonyn nhw wedi'i chlywed dro ar ôl tro gan y genhedlaeth hŷn, ond ar ôl gorfodi'r arlywydd i chwalu Sars ac ymddangos ar deledu byw i'w gyhoeddi, dywedir bod gan Nigeriaid ifanc bellach wedi sylweddoli'r pŵer sydd ganddyn nhw.

“Fy mhobl, rwyf am i’r neges hon ledaenu i bob Nigeriaid ifanc. Mae eich llais wedi cael ei glywed, ”meddai Wizkid mewn protest ddydd Sul yn Llundain.

“Peidiwch â gadael i unrhyw un ddweud wrthych nad oes gennych lais. Mae llais gyda chi i gyd! A pheidiwch â bod ofn codi llais.

“Yr etholiadau nesaf [2023] byddwn yn dangos pŵer go iawn,” meddai.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.bbc.com/news/world-africa-54508781

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.