Superwomen Village Moroco - Fideo

0 279Gwneuthurwr ffilmiau: Bouchra Ijork

Yn uchel ym Mynyddoedd yr Atlas yng nghanol Moroco mae pentrefi anghysbell bron yn gyfan gwbl gan fenywod Amazigh, o ganlyniad i'r rhaniad daearyddol rhwng y tlawd trefol a gwledig, anwadalrwydd amaethyddiaeth Moroco a diffyg datblygiad rhanbarthol. Mae eu dynion yn mudo am gyfnodau hir i wneud gwaith amaethyddol neu ddinas mewn rhannau eraill o'r wlad.

Tra bod y dynion absennol yn anfon arian yn ôl adref, mae'r menywod yn cael eu gadael i ofalu am y plant, yn tueddu i gnydau ac anifeiliaid fferm heb unrhyw gefnogaeth allanol. “Ni all gwragedd fynd gyda’u gwŷr,” meddai Fatma Kadjik, o bentref Tiklit, felly mae’n rhaid i ferched priod ddysgu goroesi ar eu pennau eu hunain.

Yn 2005, cychwynnodd Moroco ei Brosiect Cymorth Menter Datblygiad Dynol Cenedlaethol gyda chyllideb miliwn o ddoleri gyda'r nod o wella amodau byw pobl a lleihau tlodi. Erbyn 2014, roedd y gyfradd dlodi gyffredinol wedi'i thorri tua hanner, ond mae bwlch mawr o hyd rhwng tlodi trefol a thlodi gwledig. Mae llythrennedd hefyd yn isel, yn enwedig ymhlith merched, sy'n aml yn methu â pharhau â'u haddysg y tu hwnt i'r ysgol gynradd.

Er nad yw disgwyliad oes lawer yn is nag yn Ewrop, mae amodau byw llym a mynediad gwael at ofal iechyd yn effeithio ar hirhoedledd. Mae'n fywyd anodd i'r menywod gwydn hyn, yn enwedig os ydyn nhw fel merched ifanc wedi bod yn briod yn gynnar.

“Dychmygwch ferch yn briod yn 13 neu 14 oed sydd â thri neu bedwar o blant. Yn 19 oed, mae hi eisoes yn edrych yn 50. Nid yw hi bellach yn brydferth ac yn iach, ”meddai Saida Oukhali, o Oum Rabia.

Roedd hi a'i ffrind Aicha Jadda ill dau yn briod yn 16 oed ond ers hynny maen nhw wedi ysgaru, gan gario stigma yn y gymdeithas geidwadol Amazigh hon. “Doedden ni ddim yn ddigon aeddfed ar gyfer cyfrifoldeb priodas,” meddai Saida. “Mae ysgariad yn broblem fawr. Rydych chi'n cael eich ecsbloetio ac nid ydych chi'n cael eich parchu mwyach. "

Gan anwybyddu clecs pentref, mae'r menywod ifanc hyn bellach yn mynegi eu hunain trwy gerddoriaeth a chân, lle mae gwahanu, caledi a dioddefaint menywod yn themâu sy'n codi dro ar ôl tro.

Mae gan ferched pentref â phlant faich trymach i'w ysgwyddo. “Dydyn ni byth yn gorffwys. Rydyn ni'n dal i redeg trwy'r dydd nes bod y nos yn cwympo, ”meddai Fatima Kadjik, sy'n byw gyda'i chwaer-yng-nghyfraith, Hafida. Mae hi'n disgrifio diwrnod arferol: “Mae Hafida a minnau'n deffro am 6am i wneud bara a chael y merched yn barod ar gyfer yr ysgol. Ar ôl, dwi'n mynd â'r fuwch i'r cae i bori. Yna rydyn ni'n golchi'r gwenith, ei osod i sychu a pharatoi cinio. Erbyn hynny mae'r plant yn ôl o'r ysgol. Rwy'n rhoi dŵr i'r fuwch ac yn mynd â hi i bori. "

Mae ei gŵr, Abdellah Hasbi, yn cydnabod bod hwn yn fodolaeth anodd ac yn gobeithio y bydd pethau'n newid ar gyfer y genhedlaeth nesaf. “Rwy’n poeni am y genhedlaeth iau… Dylid lansio prosiectau yn y rhanbarth hwn, i greu swyddi i bobl ifanc. "

Mae dynion fel Abdellah yn cael gwaith tymhorol ym maes ffermio ond mae amaethyddiaeth Moroco yn gyfnewidiol a dim ond 18 y cant o'r wlad sy'n dir âr, gan ychwanegu at fregusrwydd ac ansicrwydd y bobl hyn.

Tra bod cyrff anllywodraethol wedi camu i'r adwy i geisio uwchsgilio pobl ifanc yn y cymunedau hyn - a dyma'r allwedd i dorri'r cylch sy'n cloi'r menywod hyn mewn ffordd mor anfaddeuol o fyw. Efallai y bydd yn y pen draw yn effeithio ar ddiwylliant traddodiadol Amazigh ond byddai siawns i fwy o bobl yr Atlas ddod yn aelodau mwy gwerthfawr o gymdeithas Moroco yn ei chyfanrwydd.

Mwy gan Al Jazeera World ar:

YouTube - http://aje.io/aljazeeraworldYT
Facebook - https://www.facebook.com/AlJazeeraWorld
Twitter - https://twitter.com/AlJazeera_World
Ewch i'n gwefan - http://www.aljazeera.com/aljazeeraworld
Tanysgrifiwch i AJE ar YouTube - http://aje.io/YTsubscribe

- Tanysgrifiwch i'n sianel: http://aje.io/AJSubscribe
- Dilynwch ni ar Twitter: https://twitter.com/AJEnglish
- Dewch o hyd i ni ar Facebook: https://www.facebook.com/aljazeera
- Edrychwch ar ein gwefan: https://www.aljazeera.com/

#AlJazeeraWorld #AlJazeeraEnglish #Morocco

Gadael sylw