Llus: datrysiad effeithiol yn erbyn colli cyhyrau sy'n gysylltiedig ag oedran!

0 8

Ar gyfer eu diet wedi'i gryfhau â llus, roedd y cyfranogwyr yn bwyta sy'n cyfateb i 1,75 cwpan o lus yn ffres y dydd, ar ffurf llus sych-rewi (19 g yn y bore a 19 g gyda'r nos) yn ychwanegol at eu diet arferol. Gofynnwyd iddynt hefyd osgoi bwydydd eraill sy'n llawn polyphenolau ac anthocyaninau. Ar ddechrau ac ar ddiwedd yr arbrawf, cymerodd yr ymchwilwyr serwm gwaed gan bob un ohonynt, naill ai rhan hylif y gwaed nad yw'n cynnwys celloedd gwaed (celloedd gwaed coch, celloedd gwaed gwyn, platennau). Yna fe wnaethant ddiwyllio celloedd progenitor cyhyrau dynol (hMPC) yn y labordy gyda phob un o'r samplau hyn.

Ymyrraeth ddeietegol i wella aildyfiant cyhyrau

Y nod: astudio sut y byddai pob serwm yn effeithio ar nifer y bôn-gelloedd cyhyrau hyn, eu hehangu, eu sensitifrwydd i straen ocsideiddiol a'u cyfradd o ddefnyddio ocsigen. Dangosodd y canlyniadau fod y serwm gwaed a gyfoethogwyd â llus am chwe wythnos a gafwyd mewn menywod rhwng 25 a 40 oed wedi cynyddu nifer y celloedd hyn mewn diwylliant 40%. Sylwodd yr ymchwilwyr hefyd eu bod yn fwy tebygol o ddangos eu hunain gwrthsefyll straen ocsideiddiol a bod eu defnydd o ocsigen wedi cynyddu ychydig. Mewn cyferbyniad, ni ellid gweld unrhyw effeithiau buddiol gyda serwm y cyfranogwyr rhwng 60 a 75 oed.

Er bod yr ymchwilwyr yn credu bod angen mwy o astudiaethau i ddod i gasgliadau go iawn, credant fod eu canfyddiadau yn bwysig ar gyfer ymchwil arnynt colli màs cyhyrau wrth i chi heneiddio. Gall y gostyngiad hwn mewn màs a chryfder cyhyrau achosi colli symudedd ac felly gynyddu'r risg o gwympo a thorri esgyrn, hyrwyddo gostyngiad mewn gweithgaredd corfforol ac aflonyddwch metabolaidd ac, yn y tymor hir, arwain at ostyngiad yn y ansawdd bywyd a cholli annibyniaeth. Fodd bynnag, mae ymchwil gyfredol ar ymyriadau dietegol yn caniatáu cefnogi adfywio cyhyrau yn gyfyngedig.

Rhinweddau a astudiwyd mewn llawer o feysydd eraill

“Mae'r astudiaeth ragarweiniol hon yn paratoi'r ffordd i astudiaethau yn y dyfodol ddatblygu ymyriadau clinigol. », Yn egluro'r Athro Anna Thalacker-Mercer, prif ymchwilydd yr astudiaeth. "Er na ellir cyffredinoli'r canlyniadau i bob poblogaeth, mae'r astudiaeth hon yn gam pwysig tuag at wella therapi diet adfywio cyhyrau ar ôl anaf ac yn ystod y broses heneiddio ”. Mae'r tîm gwyddonol yn dyfynnu data o'r Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau (CDC) sy'n tynnu sylw at y ffaith bod pobl mae màs cyhyrau yn lleihau o 3 i 5% bob degawd ar ôl 30 oed, cyfradd sy'n cynyddu y tu hwnt i 60 oed.

"Felly, gallai strategaethau i wella amlder bôn-gelloedd cyhyrau a lleihau straen ocsideiddiol fod yn fuddiol ar gyfer aildyfiant cyhyrau. yn ystod heneiddio. “, Ychwanegwch yr ymchwilwyr. Dônt i'r casgliad bod ymchwil ar y rôl y gall llus ei chwarae wrth hyrwyddo iechyd da ar y gweill mewn sawl maes, gan gynnwys iechyd cardiofasgwlaidd, rheoli diabetes, iechyd yr ymennydd. a microbiota'r perfedd. Ym mis Ionawr, esboniodd ymchwilwyr Inserm, er enghraifft yn y cylchgrawn The Conversation y byddai eu defnydd yn gysylltiedig â gostyngiad yn y risg o drawiadau ar y galon a diabetes.

                                                                                                           ffynhonnell: https: //www.santemagazine.fr/actualites/actualites-alimentation/consommer-des-myrtilles-au-quotidien-est-bon-pour-les-muscles-6657

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.