Pan ddaw tryloywder yn ased

0 35

 

Wrth inni ddechrau yn ail hanner y trydydd chwarter hwn o 2020, nid yw byd gwaith erioed wedi derbyn ton mor sioc, gan ysgubo'r holl ragolygon ar gyfer y flwyddyn dywyllaf yn yr economi fyd-eang i ffwrdd. Rhwng argyfwng economaidd ac argyfwng iechyd, mae'r rhan fwyaf o gwmnïau wedi diwygio eu dulliau rheoli yn wyneb marchnad gyfnewidiol. Yn yr amgylchedd hwn y bydd yn rhaid i raddedigion ifanc neu ailhyfforddi ceiswyr gwaith ddangos dyfeisgarwch i ddal sylw recriwtiwr sy'n derbyn mwy o CVs nag arfer. Sut i sefyll allan a hyrwyddo'r ychydig bach ychwanegol hwnnw a fydd yn gwneud gwahaniaeth?

 

Llythyr eglurhaol ar fitamin

Llawer mwy nag ymarfer arferol, eich llythyr eglurhaol yw'r pwynt cyswllt cyntaf rhwng y cwmni a'r ceisiwr gwaith. Mae'n rhoi cryfder i bopeth na all eich CV ei gyfieithu y tu hwnt i'ch cefndir proffesiynol neu academaidd. Mae'n sicrhau eich safle, yn cyfieithu'r gwerthoedd a geisir yn aml gan recriwtiwr gwybodus. Mae ei fformat yn gofyn am wreiddioldeb penodol a fydd yn eich gwneud chi'n unigryw ar gyfer y proffil sy'n cyfateb orau i'r safle. Nid yw'n fater o siarad am eich dealltwriaeth o'r farchnad y mae'r cwmni wedi'i thargedu yn gweithredu ynddi, ond llawer mwy: rhannu ei weledigaeth, deall ei DNA.

 

Cipolwg ar y brand targed

Er bod nifer cynyddol o gwmnïau yn cyfathrebu ar-lein trwy lwyfannau pwrpasol neu eu hecosystem eu hunain, mae rhyngwynebau bellach sy'n caniatáu i geiswyr gwaith gael gwell mewnwelediad i'r gwahanol frandiau a dargedir, megis GoWork.fr. Mae cronfa ddata ddilys o farn ar gyflogwyr, GoWork.fr yn rhoi balchder lle i weithwyr y mae rhannu profiad yn caniatáu i geiswyr gwaith ddarganfod mwy am y cwmnïau y maent yn gwneud cais amdanynt yn eu rhanbarthau. Adolygiadau o dan sêl anhysbysrwydd sy'n gwneud gwahaniaeth ac yn dangos y cwmni'n wahanol. Yn anad dim, mae GoWork.fr yn ganolfan ardderchog ar gyfer dod â rheolwyr a gweithwyr ynghyd, gan alluogi gwybodaeth yn y pen draw i wella cynhyrchiant ac amodau gwaith. Yn bresennol ar chwe chyfandir, mae'r porth hwn yn agor y drysau i oes newydd ym mywyd y cwmni diolch i broses dryloyw o hysbysiadau gweithwyr gan ddegau o filoedd o gwmnïau wedi'u lleoli yn Ffrainc.

 

Antur wedi'i pharatoi'n well

Dawn y rhanbarth Corsica, oOcsitania ou Grand Est gwneud i'w rhanbarthau fyw'n wahanol, nid yn y ras wyllt am farn ond yn fwy trwy greu crynhoad cadarnhaol o wybodaeth o amgylch eu profiadau gan ei gwneud hi'n bosibl deall yn well yr heriau y mae'r ceisiwr gwaith yn eu derbyn. Felly mae'r fersiwn Ffrangeg o borth GoWork.fr yn darparu mynediad at wybodaeth hanfodol yn yr amseroedd hyn o argyfwng economaidd pan fydd pob gobaith yn mynd law yn llaw ag adferiad graddol. Mynnwch farn ar eich cyflogwr trwy gasglu hanfod ei brosesau diolch i'r cynnwys a ddarperir yn rhydd gan y rhai a fydd yn gydweithwyr ichi yfory. Mae byd newydd yn sicr yn agor i chi a mater i chi yw gwybod sut i gyrraedd yno. Trefnwch ef, dewiswch y bydoedd agosaf atoch chi, yn barod i fynd.

 

 

Gadael sylw