Tystiolaeth: difrod cyfeillgarwch gwenwynig

0 189

Tystiolaeth: difrod cyfeillgarwch gwenwynig

 

Hyd yn oed os ydym yn tueddu i'w anghofio, gall cyfeillgarwch wneud cymaint o ddifrod â chariad a mwy fyth pan mai'r bobl agosaf atoch chi sy'n chwarae gyda'ch teimladau ...

Mae cyfeillgarwch yn ffactor pwysig mewn bywyd yn enwedig os nad ydych chi, fel fi, yn agos iawn at eich teulu. Yn bersonol, rwyf bob amser wedi bod yn awyddus i fuddsoddi fy hun yn llawn yn fy holl berthnasoedd. Mae gen i syniad dwfn iawn o gyfeillgarwch yn seiliedig ar barch, cyfathrebu, presenoldeb a chefnogaeth. Mae gen i (lawer) o ddiffygion ond rydw i'n ceisio bod yn ffrind y gallwn ni ddibynnu arno, a fydd yn gwrando heb farnu, a fydd yn annog, yn gwthio i fyny ac yn rhoi cyngor heb gyfyngiad. Os ydw i'n caru, rydw i'n rhoi popeth i mi a gallaf fynd allan o fy ffordd i wneud y llall yn hapus ac i deimlo'n ddinistriol os bydd rhywbeth yn digwydd iddo. Ac oherwydd fy mod yn cymryd pethau wrth fy modd fy mod wedi cael fy malu gan gyfeillgarwch penodol.

Ac eto mae'r caredigrwydd hwn yn aml wedi chwarae triciau arnaf. I ddechrau, pan fyddwch chi mor hael, rydych chi'n agor y drws i bobl nad ydyn nhw o reidrwydd yn garedig ac sy'n defnyddio'r caredigrwydd hwn yn eich erbyn. Maen nhw'n camgymryd eich ymroddiad am wendid. Oherwydd rhoi i bawb yw rhoi i unrhyw un. Mae hyd yn oed yn waeth pan ydych chi'n berson swil er bod yna atebion i'w oresgyn. Ac fel arfer mae'r bobl hyn yn fy nefnyddio pan maen nhw ar eu gwaethaf ac yna'n caniatáu eu hunain i gamu arna i. Ni allaf gyfrif y nifer o weithiau y mae hyn wedi digwydd.

Rwyf hefyd yn gyfrifol, wrth gwrs. Rwy’n tueddu i fod eisiau achub y rhai sy’n dioddef, hyd yn oed os yw’n golygu fy anghofio. Ond dwi'n ei wneud gyda chariad a heb feddwl oherwydd mae'n rhan o fy mhersonoliaeth. Rwyf wedi profi'r boen yn ogystal â'r boen ac os gallaf helpu rhywun i deimlo'n well, rwy'n gwneud hynny heb unrhyw betruster. Rwy'n ceisio bod yn ffrind rydw i eisiau.

Fodd bynnag, er gwaethaf fy holl fwriadau da, nid yw'r natur ddynol yn dyner. Oherwydd cyn gynted ag mai chi yw'r math i ymgymryd â chi'ch hun i osgoi dadleuon ac i fod yno i eraill bob amser er gwaethaf popeth (p'un a ydyn nhw'n ei haeddu ai peidio), rydym yn eich catalogio ac rydym yn eich trin. Yn ffodus, nid yw pawb yr un peth ac mae yna bobl a fydd yn eich parchu a'ch gwerthfawrogi. Ond mae'n bwysig haeru'ch hun.

Gwneuthum y camgymeriad o beidio â gwneud digon ac o ddod o hyd i fy hun mewn sefyllfaoedd a barodd imi ddioddef yn ofnadwy. Yn aml, roedd y camgymeriad lleiaf a wneuthum yn destun dyfarniad, cefais fy nghosbi trwy gael fy eithrio. Pan roddais fy marn ddiffuant, cefais fy ngwrthod oherwydd nad oeddwn yn ei hoffi. Oes, os ydych chi'n galonogol iawn, efallai y byddwch chi'n ddig gyda chi pan i'r gwrthwyneb rydych chi ychydig yn llai oherwydd nad ydych chi'n cytuno. Mae popeth yn esgus i esgus mai chi yw'r troseddwr.

Roedd y bobl wenwynig hyn bob amser yn disgwyl mwy gennyf heb geisio bod yno pan oeddwn ei angen yn wirioneddol trwy ymdrechu i “wneud i mi dyfu” pan nad oedd rhai o fy agweddau yn eu plesio, i wneud hwyl, i siarad â’i gilydd, i yn meddwl tybed beth oedd fy mhroblem pan oeddwn i ddim ond yn anghyfforddus yn byw gyda nhw a'u barnau. Nid yw hyn i ddweud bod yn rhaid derbyn popeth ond does neb yn berffaith ac rydyn ni'n caru ein hanwyliaid er gwaethaf eu beiau. Yn amlwg, cafodd hyn i gyd ganlyniadau ar yr hyn ydw i heddiw. Ychydig iawn o hunanhyder sydd gen i ac rydw i bob amser yn ymddiheuro am fod y ffordd rydw i. Rwyf hefyd yn cael llawer o drafferth gyda gwrthdaro ac mae'n well gennyf ddiflannu. Ond rydw i hefyd yn gryfach, yn gallu rhyddhau fy hun rhag pobl sy'n gwneud i mi ddioddef yn hytrach na maddau trwy'r amser. Felly gallwch chi hefyd weithio ar eich hunanhyder.

Yr hyn y gallaf eich cynghori yw dewis y rhai o'ch cwmpas yn ofalus. Os bydd rhywun yn defnyddio'ch cyswllt i'ch rhoi yn is na'r ddaear neu os nad yw'n eich derbyn 100% gyda'ch beiau a'ch rhinweddau, nid yw'n haeddu chi. Rydych chi'n bwysig, mae gennych chi lawer i'w gynnig, mae gennych chi'ch lle ac mae'n rhaid i chi feddwl amdanoch chi'ch hun. Bydd y chwalu yn anodd, ond bydd o fudd i chi yn y tymor hir. Bydd gwir ffrindiau yno bob amser waeth beth ydych chi'n ei wneud a gobeithio y byddwch chi'n cwrdd â nhw ar eich ffordd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr/temoignage-comment-j-ai-ete-brisee-par-des-amities-toxiques-a4857.html

Gadael sylw