XNXX: Y gwersi cariad i'w dwyn o'n hoff gyfres deledu

0 1 610

Weithiau gall cariad fod yn gymhleth ond wrth lwc gallwn ni ddibynnu ar y playoffs i roi gwersi i ni wrth bigo heb derfyn!

Mae bod mewn cariad yn aml yn hapusrwydd pur. Mae'n syml pan rydyn ni yn y cyflwr hwn, rydyn ni'n hofran ac rydyn ni'n byw ein bywyd gorau. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn amlwg ac weithiau mae anghydfodau a chamddealltwriaeth yn cymryd rhan. Hyd yn oed os ydym yn caru ein hanner yn fawr iawn, weithiau nid ydym bellach yn gwybod beth i'w wneud i wella'r sefyllfa nac i'w deall yn unig. Ac mae'n anoddach fyth pan rydych chi wedi caru rhywun yn y dirgel ers amser maith. Os yw'r cymeriadau cyfres hyn wedi goroesi'r treialon gwaethaf, mae Trendy yn eich gwahodd i ddod yn ôl i'r gwersi cariad y mae'r gyfres wedi'u dysgu inni. Peidiwch ag oedi cyn cymhwyso rhai mewn bywyd go iawn!

Gadewch i'r llall wneud eu camgymeriadau eu hunain

Pacey a Joey yn Dawson

Mae'n hawdd dweud, yn anoddach i'w wneud. Fodd bynnag, mae'n well annog y llall a rhoi ei holl gefnogaeth iddo yn hytrach na niweidio arno'n gyson ei fod yn gwneud camgymeriad ac nad ydych yn cytuno. Yn nhymor 3 Dawson, mae Joey yn cwympo mewn cariad â myfyriwr tra ei bod yn dal yn yr ysgol uwchradd. Mae eu rhamant yn cychwyn ar seiliau eithaf cymhleth ers iddynt esblygu mewn dau fyd gwahanol. O'i rhan hi, mae Pacey yn dechrau teimlo teimladau drosti o ddifrif..

Ond yn lle ei chanmol a'i beio, mae'n ei hannog a hyd yn oed fydd y cyntaf i fod yno iddi pan fydd y cwpl yn gwahanu. Yn dilyn hynny, bydd hefyd yn llwyddo i goncro ei galon. Yn fyr, mae delw yn cynnwys dos da o gyfeillgarwch ac mae cefnogi'r llall yn un o seiliau perthynas lwyddiannus.

Hapusrwydd y llall yn anad dim

Peyton a Lucas yn The Scott Brothers

Pan ydych chi'n caru rhywun, mae'n rhaid i chi beidio â bod yn hunanol a gadael iddyn nhw fod yn hapus hyd yn oed os yw hynny'n golygu derbyn i'w gweld yn gadael. Dyma'n union beth sy'n digwydd i Peyton ar ddechrau Tymor 4 y Brodyr Scott. Mae hi newydd sylweddoli ei bod yn dal i fod mewn cariad â Lucas ond gan wybod ei fod yn caru Brooke, bydd yn gwneud popeth i geisio dod â nhw at ei gilydd a chaniatáu iddyn nhw ddod yn ôl at ei gilydd.

Mae hi hyd yn oed yn mynd cyn belled â thawelu ei theimladau ei hun er mwyn peidio â chyfaddawdu ar eu stori garu. Aberth godidog! Beth amser yn ddiweddarach, bydd Lucas o'r diwedd yn sylweddoli ei fod mewn cariad â Peyton a byddant hyd yn oed yn priodi ar ddiwedd tymor 6 y gyfres. Fel beth, gan fod yn allgarol a heb ddiddordeb, gall dalu!

Mae dangos eich teimladau yn brawf o ddewrder

Lexie a Mark yn Anatomeg Grey

Yn aml, pan fyddwn ni'n gwybod ein bod ni mewn cariad, rydyn ni'n ofni ei ddatgelu i'n hanwylyd. Yn wir, nid yw bob amser yn hawdd dweud y tri gair hyn wrth rywun a hyd yn oed yn fwy os nad ydych mewn perthynas â'r person hwn. Fodd bynnag, hyd yn oed os gall y cwymp fod yn boenus, gall hefyd achosi i'ch mathru ddatgelu ei deimladau i chi yn ei dro. Nid oes gan bwy bynnag sy'n ceisio dim ddim fel maen nhw'n ei ddweud. Heblaw, fe gymerodd Lexie Gray i gymryd ei dewrder yn ei ddwy law i ddweud wrth Mark Sloan ei bod hi'n ei garu mewn datganiad mor brydferth fel bod gennym ni oerfel o hyd wrth feddwl am y peth. Detholiad bach o Anatomeg Grey a ddarlledwyd ar ABC ar hyn o bryd:

" Rwy'n dy garu di. Rydw i mor mewn cariad â chi. Ac mae gen i ti yn fy nghroen. Mae fel eich bod chi'n salwch. Rwyf wedi fy heintio â Mark Sloan. Ac ni allaf wneud unrhyw beth ond meddwl amdanoch chi, ni allaf gysgu mwyach. Ni allaf anadlu mwyach. Ni allaf fwyta mwyach. Ac rwy'n dy garu di. Rwy'n dy garu di bob munud o bob dydd ac rwy'n dy garu di. "

Derbyn y llall yn gyfan gwbl gyda'i ddiffygion a'i rinweddau

Damon ac Elena yn Dyddiaduron y Fampir

Nid yw bob amser yn hawdd cyrraedd yno ond fodd bynnag, dyma'r sylfaen. Nid oes unrhyw un yn berffaith, na chi na'r anwylyd. Rhaid i ni felly ei dderbyn yn llwyr, gan gynnwys ei ran dywyll oherwydd ei fod yn ei wneud yr hyn ydyw heddiw. Os penderfynwch gyplysu â rhywun, ni ddylech geisio eu newid hyd yn oed os yw'r sefyllfa'n gymhleth. Dyna lwyddodd Elena i wneud gyda Damon Y Dyddiaduron Vampire. Mae'n gwneud camgymeriadau! Fodd bynnag, mae'r fenyw ifanc yn ymdopi â'i hochr byrbwyll, hunanol a balch.

Yn well eto, llwyddodd i'w ddyhuddo, yr hwn a oedd wedi dioddef cymaint o'i hanes gyda Katherine. Yn fyr, weithiau mae'n rhaid i chi wynebu'r ffeithiau: rydyn ni'n caru pobl er gwaethaf eu beiau hyd yn oed os ydych chi'n disgwyl iddyn nhw ymdrechu i wella.

Bod yn onest yw'r allwedd i berthynas gytbwys

Oliver a Felicity yn Arrow

Mae gorwedd yn cael ei daflu cysgod ar unwaith dros berthynas ramantus. Mae'n well dweud y gwir ac adeiladu cwpl ar sylfeini iach a chadarn. A gallwch chi ein credu ni, ymddiriedaeth yw'r allwedd i berthynas gytbwys. Cofiwch mai dweud celwydd a gorchuddio yw'r hyn a gostiodd bron i Oliver ei berthynas â Felicity Saeth. Felly yn hytrach nag ymddiried ynddo, roedd yn well ganddo guddio oddi wrtho fod ganddo fab. Yn anffodus, nid hwn oedd y tro cyntaf. Yn enwedig ers iddo barhau i weithredu heb erioed ymgynghori â hi, heb ei chynnwys yn ei fywyd mewn gwirionedd.

Felly roedd yn well gan y fenyw ifanc ei adael yn hytrach nag aros gyda dyn yn methu â bod yn onest â hi. Rhaid cyfaddef, roedd Oliver wedi dysgu dibynnu arno'i hun yn unig ar Lian Yu ond rydym yn amlwg yn deall y rhesymau dros Felicity. Os aiff popeth yn iawn ar yr ochr gariad, rydym yn eich cynghori i wylio'r gyfres Banciau Allanol, y gyfres Netflix y mae pawb yn siarad amdani.

ffynhonnell: https: //trendy.letudiant.fr/ces-lecons-d-amour-a-piquer-a-nos-series-tv-preferees-a4805.html

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.