XNXX: Gwersi caru i'w dwyn o'n hoff sioeau teledu

0 2

Weithiau gall cariad fod yn gymhleth ond wrth lwc gallwn ni ddibynnu ar y playoffs i roi gwersi diderfyn i ni!

Mae bod mewn cariad yn aml yn hapusrwydd pur. Mae'n syml pan rydych chi yn y cyflwr hwn, rydych chi'n mynd yn uchel ac yn byw eich bywyd gorau. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn amlwg ac mae'n digwydd bod dadleuon a chamddealltwriaeth yn cymryd rhan. Hyd yn oed os ydym yn caru ein hanner arall yn fawr iawn, mae'n digwydd nad ydym bellach yn gwybod beth i'w wneud i wella'r sefyllfa nac i'w deall yn unig. Ac mae'n anoddach fyth pan rydych chi wedi caru rhywun yn y dirgel ers amser maith. Os yw'r cymeriadau cyfres hyn wedi goroesi'r treialon gwaethaf, mae Trendy yn eich gwahodd i ddod yn ôl i'r gwersi cariad a ddysgodd y gyfres inni. Peidiwch ag oedi cyn cymhwyso rhai ohonynt mewn bywyd go iawn!

Gadewch i'r llall wneud eu camgymeriadau eu hunain

Pacey a Joey yn Dawson

Mae'n hawdd dweud, yn anoddach i'w wneud. Fodd bynnag, mae'n well annog y llall a rhoi ei holl gefnogaeth iddo yn hytrach nag ailadrodd yn gyson ei fod yn gwneud camgymeriad ac nad ydych yn cytuno. Yn Nhymor 3 Dawson, mae Joey yn cwympo mewn cariad â myfyriwr tra'n dal yn yr ysgol uwchradd. Mae eu rhamant yn dechrau ar seiliau eithaf cymhleth ers iddynt esblygu mewn dau fyd gwahanol. O'i rhan hi, mae Pacey yn dechrau teimlo teimladau drosti o ddifrif..

Ond yn lle ei darlithio a'i sgwrio, mae'n ei hannog a hyd yn oed fydd y cyntaf i fod yno iddi pan fydd y cwpl yn mynd eu ffyrdd ar wahân yn y pen draw. Yn dilyn hynny, bydd yn llwyddo i goncro ei galon. Yn fyr, mae rhamant yn cynnwys dos da o gyfeillgarwch ac mae cefnogi'r llall yn un o seiliau perthynas lwyddiannus.

Hapusrwydd y llall yn anad dim

Peyton a Lucas yn The Scott Brothers

Pan ydych chi'n caru rhywun, mae'n rhaid i chi beidio â bod yn hunanol a gadael iddyn nhw fod yn hapus hyd yn oed os yw hynny'n golygu derbyn i'w gweld yn mynd. Dyma'n union beth sy'n digwydd i Peyton ar ddechrau Tymor 4 The Brothers Scott. Daw i sylweddoli ei bod yn dal i fod mewn cariad â Lucas ond gan wybod ei fod yn caru Brooke, bydd yn gwneud unrhyw beth i geisio dod â nhw at ei gilydd a chaniatáu iddynt ddod yn ôl at ei gilydd.

Bydd hi hyd yn oed yn mynd cyn belled â thawelu ei theimladau ei hun er mwyn peidio â chyfaddawdu ar eu carwriaeth. Aberth godidog! Beth amser yn ddiweddarach, bydd Lucas o'r diwedd yn sylweddoli ei fod mewn cariad â Peyton a byddant hyd yn oed yn priodi ar ddiwedd tymor 6 y gyfres. Mae'n dangos yn syml y gall bod yn allgarol a heb ddiddordeb dalu ar ei ganfed!

Mae dadorchuddio'ch teimladau yn brawf o ddewrder

Lexie a Mark yn Anatomeg Grey

Yn aml, pan wyddom ein bod mewn cariad, rydym yn ofni ei ddatgelu i'r anwylyd. Yn wir, nid yw bob amser yn hawdd dweud y tri gair hyn wrth rywun a hyd yn oed yn fwy felly os nad ydych mewn perthynas â'r person hwn.. Fodd bynnag, hyd yn oed os gall y cwymp fod yn boenus, gall hefyd arwain eich mathru i ddatgelu eu teimladau i chi yn eu tro. Nid oes gan bwy nad yw'n ceisio unrhyw beth ddim fel y dywedant. Ar ben hynny, daeth Lexie Gray i gymryd ei dewrder yn ei ddwy law i ddweud wrth Mark Sloan ei bod yn ei garu mewn datganiad mor brydferth fel bod gennym oerfel o hyd wrth feddwl am y peth. Detholiad bach o Grey's Anatomy a ddarlledir ar ABC ar hyn o bryd:

" Rwy'n dy garu di. Rwyf mor mewn cariad â chi. Ac mi gefais i o dan fy nghroen. Mae fel eich bod chi'n glefyd. Rwyf wedi fy heintio â Mark Sloan. Ac ni allaf wneud dim ond meddwl amdanoch chi, ni allaf gysgu mwyach. Ni allaf anadlu mwyach. Ni allaf fwyta mwyach. Ac rwy'n dy garu di. Rwy'n dy garu di bob munud o bob dydd ac rwy'n dy garu di. "

Derbyn y llall yn llawn gyda'u beiau a'u rhinweddau

Damon ac Elena yn Dyddiaduron y Fampir

Nid yw bob amser yn hawdd cyrraedd yno ond serch hynny mae'n sail. Nid oes unrhyw un yn berffaith, na chi na'r anwylyd. Felly mae'n rhaid ei dderbyn yn llawn, gan gynnwys ei ochr dywyll oherwydd ei fod yn ei wneud yr hyn ydyw heddiw. Os penderfynwch fynd i berthynas â rhywun, ni ddylech geisio eu newid hyd yn oed os yw'r sefyllfa'n gymhleth. Dyma beth lwyddodd Elena i'w wneud gyda Damon Y Dyddiaduron Vampire. Mae'n gwneud camgymeriadau! Fodd bynnag, mae'r fenyw ifanc yn ymdopi â'i hochr byrbwyll, hunanol a balch.

Yn well eto, llwyddodd i'w ddyhuddo, yr un a oedd wedi dioddef cymaint o'i berthynas â Katherine. Yn fyr, weithiau mae'n rhaid i chi wynebu'r ffeithiau: rydyn ni'n caru pobl er gwaethaf eu beiau hyd yn oed os ydych chi'n disgwyl iddyn nhw ymdrechu i wella.

Bod yn onest yw'r allwedd i berthynas gytbwys

Oliver a Felicity yn Arrow

Mae gorwedd ar unwaith yn bwrw cysgod dros berthynas ramantus. Mae'n well siarad y gwir ac adeiladu cwpl ar sylfeini iach a chadarn. A gallwch chi ein credu ni, ymddiriedaeth yw'r allwedd i berthynas gytbwys. Peidiwch ag anghofio mai gorwedd a gorchuddio yw'r hyn a gostiodd bron i Oliver ei berthynas â Felicity SaethFelly, yn hytrach nag ymddiried ynddo, roedd yn well ganddo guddio oddi wrthi fod ganddo fab. Yn anffodus, nid hwn oedd y tro cyntaf. Yn enwedig ers iddo barhau i weithredu heb erioed ymgynghori â hi, heb ei chynnwys yn ei fywyd mewn gwirionedd.

Felly roedd yn well gan y fenyw ifanc ei adael yn hytrach nag aros gyda dyn yn methu â bod yn onest â hi. Wrth gwrs, roedd Oliver wedi dysgu dibynnu arno'i hun yn unig ar Lian Yu, ond rydyn ni'n amlwg yn deall rhesymau Felicity. Os aiff popeth yn iawn ar yr ochr gariad, rydym yn eich cynghori i wylio'r gyfres Banciau Allanol, y gyfres Netflix y mae pawb yn siarad amdani.

ffynhonnell: https: //trendy.letudiant.fr/ces-lecons-d-amour-a-piquer-a-nos-series-tv-preferees-a4805.html

Gadael sylw