Achos Ernest Obama: "Rhaid i Amougou Belinga fod yn ddidostur ac yn anhyblyg", yn ôl Dieudonné Essomba

0 1
                   
Mae'n credu mai dim ond yn y modd hwn y bydd y dyn busnes yn gallu amddiffyn ei gwmnïau rhag ymdrechion maleisus.

Mae ymatebion yn lluosi dros arestiad newyddiadurwr Ernest Obama. Cyn Brif Swyddog Gweithredol Vision 4, wedi'i siwio gan berchennog y sianel hon, Jean Pierre Amougou Belinga, am weithredoedd o dorri ymddiriedaeth ac ysbeilio.

Mewn fforwm am ddim a gyhoeddwyd ar 23 Mehefin, 2020, Dieudonne Essomba yn barod i weithredu fel cyfreithiwr yr achwynydd. «Amougou Belinga, mae'n dweud, adeiladodd grŵp economaidd pwerus, L'Anecdote, mewn amgylchedd economaidd a chymdeithasegol arbennig o elyniaethus. Yn ogystal â'r cyfryngau, sy'n arallgyfeirio yn gyson, mae tlysau mewn Cyllid, addysg uwch, ac ati. Mae ei fywiogrwydd rhyngwladol yn rhoi'r union ddelwedd o'r hyn a elwir yn "hyrwyddwr cenedlaethol" ".

Ar ôl dwyn i gof y ffeithiau a honnir yn erbyn ein cydweithiwr, mae'r economegydd, ymgynghorydd "Club d'Elites", y sioe ddydd Sul a grëwyd gan Ernest Obama, yn cynghori ymyrraeth Mr Amougou Belinga.

“Rhaid i ddyn sydd wedi’i amgylchynu gan y fath adfyd fod yn wyliadwrus ac yn anhyblyg, oherwydd yn y byd ffyrnig hwn lle mai dim ond yr annuwiol sydd wedi goroesi, nid oes lle i drueni! Ac mae'n rhaid i AMOUGOU BELINGA fod yn ddidostur, oherwydd dyna'r union amod iddo oroesi fel dyn busnes ac fel prif ddarparwr cyflogaeth ac incwm i fil o aelwydydd. Pe bai’n caniatáu ei hun i ddod yn dyner ac yn naïf, byddai’n rhoi ei hun mewn perygl a, thrwy’r un arwydd, yn peryglu’r mil o aelwydydd sydd dan ei ofal ”, yn ysgrifennu Dieudonné Essomba.

Fodd bynnag, cymhwysodd ei sylwadau trwy fynegi dymuniad am ddiweddglo hapus o blaid Ernest Obama.  «Pwy bynnag a ddywedodd wrthych ein bod yn chwerthin gyda biliynau yn dweud celwydd wrthych! Mae achos OBAMA yn ein tristáu a dymunwn bob lwc iddo am weddill yr achos. Gobeithiwn hefyd y gall Ei Fawrhydi AMOUGOU BELINGA leddfu ei ddioddefaint, cyn belled ag y bo modd ac er budd y Grŵp. ”.

Dyma'r testun gan Dieudonné Essomba:

Ynglŷn ag arestio Obama Ernest

Mae ei ddicter yn erbyn Mr OBAMA a gododd yn fab, yr oedd yn ei feithrin fel aderyn bach ac yr ymddiriedodd iddo'r holl genadaethau mwyaf cain, yn ymddangos o hynny ymlaen, yn gwbl gyfreithlon. Ac mae'n bwysicach fyth oherwydd, er gwaethaf amheuon o ladrad, nid oedd yn credu iddo ymateb mor gadarn ag y byddai unrhyw ddyn busnes wedi'i wneud ac yn ôl gofynion llywodraethu effeithiol, sef mynd ar ei drywydd i fynd i mewn i gronfeydd y cwmni. Gan symud at ei dad naturiol, yn hytrach rhoddodd gyfle iddo bownsio'n ôl trwy ei benodi'n Gyfarwyddwr y wasg ysgrifenedig.

Beth oedd y nod a ddilynwyd gan OBAMA yn ei offer gwallgof i gysylltu â gelynion y grŵp? Blacmel? Awydd am ddial? Ond dial am beth?

Ar y lefel hon o fusnes, mae'r rhain yn bethau na ellir eu gwneud! Nid ydym yn cymryd y risg o beryglu grŵp gyda 1000 o weithwyr heb orfodaeth, ac yn enwedig yng Nghamerŵn lle mae cyflogaeth wedi dod yn fater o fywyd a marwolaeth!

Arweiniodd arestio Mr OBAMA o Vision 4 nifer fawr o ymatebion, a ymhelaethwyd wrth atal y rhaglen CLUB DES ELITES y dydd Sul hwn. I'r mwyaf diffuant, mae'n siom o'r hyn sy'n digwydd i'r newyddiadurwr talentog hwn. I eraill, mae'n llawenydd afiach ar gwymp llwythol honedig ystwyth, llawenydd wedi'i guddio yn rhagrithiol y tu ôl i wadiadau troseddau honedig hawliau'r sawl a gyhuddir.

Rhaid dweud yn glir: ni arestiwyd OBAMA am ei farn na'i osgo yn erbyn y Pecynnau Tribal o unrhyw fath. Nid oes gan ei arestio unrhyw beth i'w wneud â'r areithiau egnïol y byddai wedi'u gwneud yn erbyn llysnafedd a honnodd ei fod yn cymryd pŵer ar seiliau llwythol ac nad oedd arno ofn ail-ystyried y llysgenadaethau ac ymosod ar y Prif y Wladwriaeth yn Ewrop.

Mae'r rhesymau dros yr arestiad yn glir: gweithredoedd rheoli, y mae indelicacïau cysylltiedig â hwy yn gysylltiedig â'r ymddiriedolaeth a roddir ynddo gan y Prif Swyddog Gweithredol.

Felly, gadewch i'r amddiffynwyr hawliau dynol hyn a elwir yn dod o hyd i gyfle i chwarae eu hoff gêm, sef lladd Ei Fawrhydi AMOUGOU BELINGA, yn euog yn eu llygaid o drosedd ffiaidd: i brofi y gall dynion busnes yn dod o'r holl gymunedau, gan gynnwys llwyth y "diog a mwynhad".

Mae AMOUGOU BELINGA wedi adeiladu grŵp economaidd pwerus, yr ANECDOTE, mewn amgylchedd economaidd a chymdeithasegol arbennig o elyniaethus. Yn ogystal â'r cyfryngau, sy'n arallgyfeirio yn gyson, mae tlysau mewn Cyllid, addysg uwch, ac ati. Mae ei fywiogrwydd rhyngwladol yn rhoi'r union ddelwedd o'r hyn a elwir yn "hyrwyddwr cenedlaethol".

Roedd y Dyn Busnes hefyd yn sefyll allan am ei ymddygiad, sy'n gwyro'n radical oddi wrth ddelwedd Epinal, sydd ynghlwm wrth ein gweithredwyr economaidd. Maent yn fwyaf adnabyddus am eu stinginess, eu hunanoldeb, eu hanonestrwydd a'r cyflogau gwael y maent yn eu rhoi i'w gweithwyr, yn amlaf eu brodyr ethnig y maent yn gwneud gwaith fel asynnod hacwyr.

I'r gwrthwyneb, roedd AMOUGOU BELINGA yn sefyll allan gyda chyflogau eithriadol o uchel mewn amodau gwaith gweddus, pob un wedi'i olchi i lawr gyda haelioni mawr a chyfranogiad gweithredol mewn nifer fawr o weithrediadau elusennol a dinesig, gan fod y gefnogaeth ddiweddar hon o 50 miliwn i'r Esgob KLEDA am ei driniaeth o Coronavirus.

Mae ei lwyddiannau ysblennydd ac annisgwyl nid yn unig yn denu ffrindiau, i'r gwrthwyneb yn llwyr! Mewn amgylchedd sy'n heidio gydag unigolion maleisus a maleisus yn y bôn, mae'r llwyddiannau hyn yn ennyn casineb, cenfigen a chwerwder. Mae gelynion AMOUGOU BELINGA yn dod o bob man! Cenfigennus, cystadleuwyr, teulu, llwyth, llwythau eraill, ffrindiau, ac ati.

Nid yw rhai yn credu eu llygaid o gwbl o flaen y llwyddiant anhygoel hwn, ac yn daer yn ceisio ei egluro trwy ragdybiaethau mwy neu lai tebygol: byddai'n well gan y ffortiwn hwn berthyn i Weinidog o'r fath ac o'r fath, neu byddai'n dod o fasnachu mewn pobl, ac ati.

Beth bynnag, mae'r gelynion hyn i gyd eisiau gweld fflach yn y badell, dyfais yn eistedd ar dywod, ac a fydd yn cwympo ar unrhyw adeg. Felly mae eu disgwyliad diamynedd am yr hyn fydd y newyddion “da” iddyn nhw: mae AMOUGOU BELINGA wedi cwympo!

Efallai y byddant yn aros am amser hir. Amser hir !

I'r gwrthwyneb, rwyf am roi cyngor gan Economegydd i'w Fawrhydi AMOUGOU BELINGA: mae ef a'r grŵp ANECDOTE a adeiladodd yn amyneddgar yn esblygu mewn amgylchedd arbennig o galed a chas, nad yw'n goddef unrhyw wall. Byd Darwinaidd wedi'i wneud o drais, lle gall y cryfaf gwympo ar unrhyw adeg o dan ergydion gelynion.

Rhaid i ddyn sydd wedi’i amgylchynu gan y fath adfyd fod yn wyliadwrus ac yn anhyblyg, oherwydd yn y byd ffyrnig hwn lle mai dim ond yr annuwiol sydd wedi goroesi, nid oes lle i drueni!

Ac mae'n rhaid i AMOUGOU BELINGA fod yn ddidostur, oherwydd dyna'r union gyflwr iddo oroesi fel dyn busnes ac fel y prif ddarparwr cyflogaeth ac incwm i fil o aelwydydd.

Pe bai’n caniatáu ei hun i ddod yn dyner ac yn naïf, byddai’n rhoi ei hun mewn perygl ac, yn ôl yr un arwydd, yn peryglu’r mil o aelwydydd sy’n ddibynnol arno.

Mewn gwirionedd, byddai'n anghyfrifol! Ie, byddai AMOUGOU BELINGA yn gwbl anghyfrifol pe bai ei elynion, ei anwiredd a'i oddefgarwch, wedi ei wneud gan ei elynion a chwympo'n anffodus yn adfail oherwydd eu gweithredoedd troseddol, gan roi diweithdra sinistr i'r mil o deuluoedd sy'n dibynnu ar fe !

Mae ei ddicter yn erbyn Mr OBAMA a gododd yn fab, yr oedd yn ei feithrin fel aderyn bach ac yr ymddiriedodd iddo'r holl genadaethau mwyaf cain, yn ymddangos o hynny ymlaen, yn gwbl gyfreithlon. Ac mae'n bwysicach fyth oherwydd, er gwaethaf amheuon o ladrad, nid oedd yn credu iddo ymateb mor gadarn ag y byddai unrhyw ddyn busnes wedi'i wneud ac yn ôl gofynion llywodraethu effeithiol, sef mynd ar ei drywydd i fynd i mewn i gronfeydd y cwmni. Gan symud at ei dad naturiol, yn hytrach rhoddodd gyfle iddo bownsio'n ôl trwy ei benodi'n Gyfarwyddwr y wasg ysgrifenedig.

Beth oedd y nod a ddilynwyd gan OBAMA yn ei offer gwallgof i gysylltu â gelynion y grŵp? Blacmel? Awydd am ddial? Ond dial am beth?

Ar y lefel hon o fusnes, mae'r rhain yn bethau na ellir eu gwneud! Nid ydym yn cymryd y risg o beryglu grŵp gyda 1000 o weithwyr heb orfodaeth, ac yn enwedig yng Nghamerŵn lle mae cyflogaeth wedi dod yn fater o fywyd a marwolaeth!

Nid yw'n digwydd ac mewn rhannau eraill o'r byd mae'n talu am rywbeth mwy difrifol na charchar!

Pwy bynnag a ddywedodd wrthych ein bod yn chwerthin gyda biliynau yn dweud celwydd wrthych!

Mae achos OBAMA yn ein trallodi a dymunwn yn dda iddo am weddill yr achos. Gobeithiwn hefyd y gall Ei Fawrhydi AMOUGOU BELINGA leddfu ei ddioddefaint, cyn belled ag y mae hyn yn bosibl ac er budd y Grŵp.

Wrth atgoffa pawb nad oes diben dod i chwarae'r boi craff a gwneud bradychu bach gyda biliynau o FCFA o eraill ac yn enwedig miloedd o swyddi, mewn amgylchedd mor ffyrnig a hefyd marwol na Chamerŵn!

ffynhonnell: http: //www.cameroon-info.net/article/cameroun-affaire-ernest-obama-dieudonne-essomba-economiste-pense-quamougou-belinga-doit-etre-impitoyable-et-375684.html

Gadael sylw