Stori Tarddiad Cudd o'r CBD Craze - New York Times

0 0

Ymhell cyn i CBD ddod yn elixir lles ffasiynol a geir mewn sudd a lleithydd a hufen iâ a danteithion cŵn; cyn i gadwyni corfforaethol fel Walgreens a Sephora benderfynu ei werthu; a ffordd cyn i Kim Kardashian West daflu a Cawod babi ar thema CBD, cyfarfu criw ragtag o weithredwyr, meddygon, ysgrifenwyr a ffermwyr mariwana ar noson gynnar yn y gaeaf yn 2011. Fe wnaethant eistedd mewn cylch mewn tŷ yn y bryniau ychydig oriau i'r gogledd o San Francisco - lle mae gwlad y gwin yn dod yn wlad chwyn - i trafod potensial therapiwtig CBD, a sut i gael pobl i'w gymryd o ddifrif.

Roedd gan sawl astudiaeth mewn cnofilod ac mewn diwylliannau celloedd Awgrymodd y y gallai CBD, cyfansoddyn nonintoxicating o'r planhigyn canabis a elwir yn fwy ffurfiol fel canabidiol, amddiffyn y system nerfol, modiwleiddio llif y gwaed, arafu twf celloedd canser a darparu rhyddhad rhag trawiadau, poen, pryder a llid.

“Roeddem yn siarad am, 'Beth allwn ni ei wneud gyda hyn?' Yn cofio Samantha Miller, a gynhaliodd y digwyddiad yn ei thŷ lefel hollt, lletemodd rhwng coed coch a chilfach islaw. Yn fiocemegydd pen mawr, roedd hi wedi bod yn tyfu marijuana ers yn 14 oed ac roedd hi newydd roi'r gorau i swydd chwe ffigur i ddechrau ei labordy profi canabis ei hun.

Ar ôl dwy flynedd o olrhain planhigion pot uchel-CBD ac adeiladu momentwm, dechreuodd y grŵp ddynwared ffyrdd i berswadio mwy o ffermwyr i dyfu straen gyda CBD - a oedd wedi cael eu bridio allan o bot Americanaidd i raddau helaeth gan nad yw'n eich codi'n uchel. Yn ogystal ag fferyllfeydd marijuana argyhoeddiadol i gario CBD yn eang, roeddent am addysgu'r cyhoedd am ei fuddion addawol.

Wrth i'r grŵp o ddeg neu fwy o syniadau, pasiwyd balŵn o bot anwedd i un cyfeiriad a bong i'r cyfeiriad arall.

“Roedd yna ymdeimlad cryf bod hyn yn mynd i fod yn rhywbeth mewn gwirionedd, os oes gan bobl unrhyw fath o brofiad fel y gwnaeth y llygod yn y labordai,” meddai Martin Lee, ysgrifennwr a oedd ar y pryd wedi bod yn gorffen a llyfr am hanes cymdeithasol marijuana i Simon & Schuster.

Yn ei ymyl roedd Stacey Kerr, meddyg gyda gwallt arian yn llifo a wasanaethodd fel trysorydd Cymdeithas y Clinigwyr Canabis, yn ogystal â Wade Laughter, dyn meddal ei lafar mewn sbectol a oedd wedi dechrau tyfu pot ar gyfer ei glawcoma yng nghanol y 90au. Chwerthin a Lawrence Ringo, tyfwr hipis hen ysgol, oedd rhai o'r Americanwyr cyntaf i drin planhigion yn uwch yn CBD yn fwriadol nag yn THC - y cyfansoddyn sy'n eich codi'n uchel. Addawodd y ddau gadw eu straen ar gael i dyfwyr eraill am brisiau rhad. (Dywedodd Mr. Ringo y byddai'n gwerthu ei hadau am gyn lleied â $ 5.)

Yn olaf, roedd Fred Gardner, awdur a oedd wedi recriwtio bron pob un o'r bobl hyn i achos CBD. Yn gyn-actifydd antiwar a addysgwyd yn Harvard, sydd bellach yn 78, roedd Mr Gardner wedi bod yn ysgrifennu am CBD ers diwedd y 1990au ar gyfer cyhoeddiadau fel Synapse, yr UC San Francisco yn wythnosol. Am flynyddoedd, roedd wedi bod yn benderfynol o gysylltu'r ymchwil CBD eginol y clywodd amdano mewn symposiwm dramor gyda'r mudiad marijuana meddygol yng Nghaliffornia. A chyda'r grŵp hwn, o'r diwedd, roedd yn ymddangos ei fod yn dod at ei gilydd.

Treuliodd Ms. Miller y misoedd ar ôl y cyfarfod hwn yn arwain cannoedd o seminarau CBD i ffermwyr; Dechreuodd Dr. Kerr arolygon cleifion anffurfiol i olrhain sut roedd CBD yn gwneud i bobl deimlo; ac wrth iddo orffen ei lyfr, byddai Mr Lee yn aml yn teithio o gwmpas gyda phlanhigion a hadau uchel-CBD Mr Laughter a Mr Ringo, gan ledaenu'r efengyl mewn siopau pot ar draws y Gorllewin.

“Roeddwn yn ymwybodol bod hon yn foment eithaf arbennig,” meddai Dr. Kerr wrthyf, wrth siarad am y noson yn Ms. Miller. “Ei fod yn ddechrau rhywbeth mawr, ac roeddem yno i’w weld.”

Ar adeg uwchgynhadledd Samantha Miller yn 2011, THC oedd unig “wyneb” cemegol y planhigyn. Roedd canabis sy'n cynnwys symiau sylweddol o CBD yn dal yn brin. Roedd cyrchoedd yr heddlu ac erlyn ffederal busnesau mariwana meddygol yn dal yn gyffredin. Ac oherwydd nad yw CBD yn eich codi'n uchel, roedd yn hawdd eich colli; prin fod unrhyw un y tu allan i gwmnïau fferyllol a'r byd academaidd wedi clywed amdano.

Yn ystod y naw mlynedd ers y noson honno yn y coed, mae'n amlwg bod un o nodau mwyaf y grŵp wedi'i gyflawni: Mae pobl yn gwybod am CBD.

Mae Jennifer Aniston wrth ei bodd â chynhyrchion harddwch a wneir gydag ef. Mae seren yr NFL, Rob Gronkowski, yn ei werthu. Mae Mike Tyson yn cynnig dŵr wedi'i drwytho canabidiol o'r enw DWiiNK. Ar Instagram, mae #cbd bedair gwaith mor gyffredin â #resist. Y llynedd, y banc buddsoddi Cowen amcangyfrif y bydd diwydiant CBD yr UD yn werth $ 16 biliwn erbyn 2025. A gwerthiannau e-fasnach CBD wedi tyfu eleni yng nghanol y pandemig coronafirws.

Ond nid yw tirwedd CBD 2020 yn edrych yn debyg i'r hyn a fwriadwyd gan yr actifyddion a'r gwyddonwyr. Mae hynny oherwydd bod y llywodraeth ffederal yn mynnu nad oes gan ganabis unrhyw ddefnydd cyfreithlon fel meddyginiaeth wedi creu dwy broblem enfawr: amlder cynhyrchion CBD ffug a gwahanu CBD yn nonsensical o THC.

Astudiaethau clinigol wedi dangos bod CBD yn fwyaf effeithiol wrth baru ag o leiaf rhywfaint o THC, hyd yn oed os nad yw'n ddigon i achosi uchel. Fodd bynnag, mae'r Unol Daleithiau yn ystyried bod canabis â THC yn gyffur Atodlen 1 - sy'n ei roi yn yr un categori â heroin, gan nodi potensial uchel i gael ei gam-drin a dim defnydd meddygol derbyniol. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd iawn gwneud ymchwil pellach, ac yn achosi i bobl sâl mewn sawl gwladwriaeth gael eu trin fel troseddwyr.

Gwnaethpwyd canabis sy'n uchel mewn CBD ond sy'n hynod isel yn THC yn gyfreithiol ar ddiwedd 2018. Ond mae dod o hyd i brawf hawdd, fforddiadwy sy'n gallu gwahaniaethu canabis â THC oddi wrth ganabis heb THC wedi bod yn rhy anodd i ffermwyr ac labordai trosedd fel ei gilydd. Felly mae asiantaethau ffederal wedi bod araf i reoleiddio y diwydiant sy'n ffynnu - gan arwain at lwyth o drwyth, smwddis a golchdrwythau y mae profion dibynadwy wedi'u dangos yn cynnwys dim CBD o gwbl.

Yn absenoldeb goruchwyliaeth, mae'r ymdrech i gael mwy o gleifion i gael gafael ar feddyginiaeth canabis - a CBD bona fide - wedi cael ei gyfethol gan ymdrech i wneud cymaint o arian â phosibl oddi ar y fad lles mawr nesaf. “Ar ryw adeg, cafodd fywyd ei hun,” meddai Ms Miller wrthyf.

Nawr, mae'r diwydiant CBD yn addo cyffur gwyrthiol ond yn aml mae'n gwerthu plasebo: cynhyrchion cannabidiol gyda sero canabidiol y tu mewn. O ganlyniad, mae'r cyfansoddyn yn aml yn cael ei wawdio fel olew neidr, sgam, hyd yn oed wrth i ymchwil addawol i botensial llawn CBD ddechrau codi.

Mae enw da'r cyfansoddyn yn ficrocosm o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn America ar hyn o bryd: peth y mae rhai ohonom ni'n ei ystyried yn ffug ac eraill yn ei ganmol fel yr ateb i bopeth. Ond mae taith dreigl CBD o'r tanddaear rhyngwladol i hollbresenoldeb diwylliannol yn profi bod y gwir, yn ôl yr arfer, yn gorwedd yn rhywle yn y canol.

Wrth i ddefnydd marijuana gynyddu yn y 1960au a'r '70au, a gweinyddiaeth Nixon wedi troseddoli cyffuriau i ddifrodi beth disgrifiwyd un aide fel “y bobl chwith a du antiwar,” dechreuodd ochr fwy meddylgar y llywodraeth ariannu rhywfaint o ymchwil canabis sylfaenol. Helpodd dyn o’r enw Carlton Turner i sefydlu Prosiect Ymchwil Marijuana y llywodraeth ym Mhrifysgol Mississippi. Wedi hynny, daeth yn czar cyffuriau'r Arlywydd Ronald Reagan, gan helpu ehangu'r Rhyfel ar Gyffuriau.

Ond trwy'r amser, roedd Mr Turner mewn cysylltiad â gwyddonydd o Frasil o'r enw Elisaldo Carlini a oedd wedi gwneud astudiaethau dynol ar raddfa fach yn dangos trawiadau gostyngedig CBD: “Yr holl waith cynnar ar CBD oedd Carlini ym Mrasil,” dywedodd Mr Turner wrthyf yr haf diwethaf. “Buom yn cyfathrebu am nifer o flynyddoedd.”

Am ddegawdau, ni ailadroddwyd ymchwil Dr. Carlini, yn rhannol oherwydd bod cyn lleied o bobl â mynediad i'r cyfansoddyn: Y pot a gedwir yn unig labordy marijuana a gymeradwywyd gan y llywodraeth ym Mhrifysgol Mississippi a'r pot anghyfreithlon yn cael ei ysmygu o amgylch y wlad. dim ond cynnwys CBD oedd wedi'i olrhain. (Profodd Mr Turner hyd yn oed sawl math o ganabis a anfonwyd gan dyfwr pot chwedlonol, ysgrifennwr ar gyfer “High Times” o’r enw Mel Frank. Yn ofer: nid oedd yr un ohono’n cynnwys llawer o CBD.)

Yn y blynyddoedd hynny, roedd emissaries gwrthddiwylliant California yn aml yn teithio'r byd yn chwilio am fathau unigryw o ganabis. Y mwyaf dylanwadol o'r casglwyr hyn oedd dyn o'r enw David Watson. Yn gynnar yn y 70au, gwerthodd Mr Watson ei eiddo a dechrau hitchhiking o Moroco i India, gan gyfeillio â thyfwyr potiau lleol ar hyd y ffordd.

Ymsefydlodd Mr Watson yn Amsterdam yn y pen draw i archwilio ei filoedd o fathau o ganabis yn ei gwmni trwyddedig ei hun o'r Iseldiroedd, HortaPharm BV. Daeth â ffrind, botanegydd Americanaidd o'r enw Robert Connell Clarke i helpu. Pan glywodd Mr Watson a Mr Clarke am yr ymchwil CBD roedd Dr. Carlini wedi'i wneud ym Mrasil, nododd y pâr amrywiadau bridio CBD ac yna eu bridio. Arweiniodd hyn at ddarganfyddiad.

“Mae'n gwanhau'r uchel,” meddai Mr Clarke wrthyf dros frecwast yn Los Angeles. “Daeth hynny’n llwyr o dystiolaeth storïol storïol.”

Yn y cyfamser, ar ôl i gleifion sglerosis ymledol ddod yn fwy lleisiol ynglŷn â sut roedd canabis yn helpu eu symptomau, caniataodd y wlad gwmni fferyllol bach dan arweiniad meddyg o Brydain o'r enw Geoffrey Guy datblygu meddyginiaethau canabis sy'n deillio o blanhigion; Fferyllfeydd GW amrywiadau trwyddedig bridio o gasgliad Mr Watson a Mr. Clarke o ganabis a chyrraedd y gwaith.

“O fewn cwpl o flynyddoedd, fe wnaethant gyfrifo cyfuniad 1: 1 o chemovar uchel-THC a chemovar uchel-CBD a gyflwynodd y lledred mwyaf o effeithiau ac atal sgîl-effeithiau,” meddai Dr. Ethan Russo, a weithiodd gyda GW Fferyllol rhwng 1998 a 2014.

Fel y darganfu Mr Watson a Mr Clarke, roedd cael CBD yn y gymysgedd wedi lleihau effeithiau mwy anghyfforddus THC: tawelydd, inebriation, cyfradd curiad y galon yn gyflymach. Ac er bod ychydig o allgleifion wedi ymateb yn dda i CBD yn unig, dangosodd data GW, er mwyn lleddfu poen a llid, helpu gyda chysgu a lliniaru trawiadau a sbasmau, cafodd y rhan fwyaf o gleifion y budd mwyaf o gymysgedd cyfartal o CBD a THC - cyffur a alwodd y cwmni. Sativex. Ond doedd yr ymchwil ddim yn ddigon. Er bod y cyffur wedi'i gymeradwyo i'w ddefnyddio mewn tua 30 o wledydd, nid yw'r FDA eto wedi cymeradwyo Sativex yn yr Unol Daleithiau.

Gardner, yr awdur y mae ei eiriolaeth CBD yn y pen draw ysbrydolodd uwchgynhadledd 2011 yn nhŷ Ms. Miller, dilynodd y datblygiadau hyn yn agos. Pe bai dim ond rhyw ffordd, roedd yn meddwl, i ffermwyr chwyn gwaharddedig California benderfynu a oedd gan eu planhigion CBD, yna gallai siopau pot gynnig cynnyrch tebyg i Sativex. Ysywaeth, ysgrifennodd Mr Gardner yn 2005, a fyddai angen mynediad at offer profi drud.

Ewch i mewn, dair blynedd yn ddiweddarach, i un o entrepreneuriaid pot arloesol Oakland, impresario marijuana meddygol gyda blethi pigtail o'r enw Steve DeAngelo. Cytunodd Mr. DeAngelo, a oedd wedi bod mewn cysylltiad â Mr Gardner ynghylch yr angen dybryd i gynnal gwell profion, i helpu i ariannu labordy dadansoddi canabis, Steep Hill, a ddechreuodd ei weithrediadau yn 2008.

Byddai Mr Gardner yn dod heibio yn aml, yn sgwrsio ac yn gwirio i mewn i weld a oedd sylfaenwyr Steep Hill wedi darganfod y compownd anodd ei dynnu. Ac o'r diwedd, ym mis Chwefror 2009 ymddangosodd brig deuol ar graff profi, gan nodi presenoldeb CBD.

“Rwy’n cofio’r foment,” meddai David Lampach, un o gyllidwyr a chyd-sylfaenwyr y labordy. “Roedd gweld y brig deuol a sylweddoli ei fod yn real, a’i redeg fel pum gwaith i wneud yn siŵr.”

Erbyn haf 2009, roedd y labordy wedi nodi pum straen gyda CBD a THC sylweddol. Roedd Mr Gardner yn frwd, a dechreuodd gyfeirio at ei ymdrechion fel “Project CBD” ochr yn ochr â chefnogwyr eraill, gan gynnwys Mr. Lee, yr ysgrifennwr. “Yn syth, y meddwl oedd: 'Beth mae'r llywodraeth yn mynd i'w ddweud am hyn? Sut allan nhw fod yn erbyn rhywbeth sy'n nonintoxicating? ' ”Meddai Mr. Lee.

Ym mis Mehefin 2010, agorodd gwesteiwr uwchgynhadledd 2011, y biocemegydd Ms. Miller, ei labordy ei hun, Pure Analytics. Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, galwodd ar Mr Ringo, y tyfwr hipi, i adael iddo wybod bod sampl pot a anfonodd i mewn yn straen gyda llawer o CBD - cymaint ag 11 y cant.

“Mae e yn yr ystafell docio ar siaradwr, ac mae’r person mawr hwn yn mynd i fyny,” meddai, gan gofio cyffro ei staff.

Yn cwymp 2010, a Prosiect CBD sefydlwyd gwefan lle gallai unrhyw un edrych trwy astudiaethau a drefnwyd yn ôl afiechyd neu gyflwr. Cymerodd Mr. Lee y cyfrifoldeb o'i redeg a dechreuodd ddenu cynulleidfa. Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, cyfarfu'r rhwydwaith o eiriolwyr CBD cynnar yn nhŷ Ms. Miller yng Nghaliffornia i gydlynu eu efengylu. Ac erbyn canol 2011, roedd gair o ganabidiol wedi treiddio trwy'r boblogaeth a fyddai'n dod yn beiriant hyrwyddo mwyaf grymus iddo: y bobl â salwch cronig, pobl â chanser, ag ALS, ag anhwylderau difrifol nad oeddent yn ymateb i gyffuriau presgripsiwn.

Wrth i straeon am bŵer CBD ledu, cynyddodd y galw a chynyddodd prisiau. Roedd pobl sâl yn aml yn dibynnu ar haelioni tyfwyr fel Mr Ringo, dywedodd ei fab Dakota wrthyf.

“Byddwn yn mynd i fyny yno i weld pobl yn marw o ganser yn hongian allan gydag ef, a byddai'n eu bachu ag olew a wnaeth yn ei dŷ,” meddai'r ieuengaf Mr Ringo. Treuliodd Mike Hyde, yr oedd ei fab yn dioddef o ganser yr ymennydd, fisoedd yn gyrru o amgylch Colorado ac Arfordir y Gorllewin yn chwilio am CBD ddiwedd 2011, cyn cysylltu â Mr. Ringo mewn bwyty.

“Doeddwn i erioed wedi rhoi’r boi hwn o’r blaen, ac fe ddaeth ag ef yn llythrennol yn ôl pob tebyg werth $ 30,000 o olew ar gyfer y CBD hwn na allai neb ei gael hyd yn oed,” esboniodd Mr Hyde. "Am ddim."

Daeth lansiad mawr CBD i'r brif ffrwd pan welodd y byd dystiolaeth o'r hyn yr oedd Dr. Carlini wedi'i ddarganfod ym Mrasil, yn ôl yn y 1970au: gallu'r cyfansoddyn i chwalu trawiadau. Yn wahanol i ostyngiad mewn poen, roedd hyn yn rhywbeth y gallai unrhyw wleidydd neu griw camera ei weld yn hawdd. Nid sgam stoner ydoedd.

Yn gyntaf, ym mis Rhagfyr 2011, defnyddiodd plentyn epileptig CBD ar “Weed Wars,” y Discovery Channel, sioe yn cynnwys cyd-sylfaenydd labordy Steep Hill, Mr. DeAngelo. Y flwyddyn ganlynol, rhieni bachgen epileptig yn San Francisco prynu CBD o siop bot. Yna, wrth chwilio am gynnyrch o ansawdd gwell, fe wnaethant gysylltu â GW Pharmaceuticals - y cwmni o Brydain a oedd wedi trwyddedu casgliad canabis y casglwyr canabis hynny o'r 20fed ganrif, Mr Watson a Mr. Clarke, a gynhaliodd yr ymchwil yn y '90au. ysgogodd hynny eiriolaeth CBD Mr Gardner. Te cwmni wedi'i ddatblygu cyffur CBD 98 y cant i'r bachgen ac eraill tebyg iddo.

Efallai y daeth y trobwynt mwyaf hanfodol ar gyfer CBD ym mis Awst 2013, pan broffiliodd merch arbennig CNN a gynhaliwyd gan Dr. Sanjay Gupta ferch 6 oed yn Colorado, Charlotte Figi, a ddefnyddiodd CBD i drin ei epilepsi, yn ogystal â'r brawny brodyr a dyfodd ei CBD, y Stanleys. Symudodd cannoedd o deuluoedd - yn dyst i bŵer CBD wedi'i wella gan werthoedd cynhyrchu newyddion cebl - i Colorado i gael mynediad at olew CBD y Stanleys, o'r enw Charlotte's Web. Dywedodd y Stanleys wrthyf fod eu rhestr aros wedi cyrraedd 15,000 o enwau. Ac oherwydd galw'r cyhoedd, treialon clinigol cyflym yr FDA o gyffur CBD 98 y cant GW Pharmaceuticals, Epidiolex.

Yn sydyn, roedd pawb eisiau CBD, er nad oedd unrhyw un yn ei ddeall yn iawn. Yn y dryswch, roedd arian i'w wneud. Wythnosau yn unig ar ôl i'r rhaglen ddogfen CNN ddarlledu, ysgogodd y pigyn er budd CBD Awdurdod Rheoleiddio'r Diwydiant Ariannol i gyhoeddi rhybudd buddsoddwr ar sgamiau stoc marijuana: Fel y byddai'r FDA sioe ddiweddarach, roedd llawer o gynhyrchion CBD ar-lein yn cynnwys ychydig neu ddim CBD o gwbl.

Yn 2020, mae CBD ar gael dair ffordd: dros y cownter; mewn fferyllfeydd marijuana trwyddedig y wladwriaeth; neu os oes gennych rai mathau o epilepsi, gan GW Pharmaceuticals. Mae'r rhan fwyaf o Americanwyr yn dod ar draws CBD yn y ffordd gyntaf a mwyaf annibynadwy - mewn bodega yn Brooklyn neu siop bwyd iechyd yn Indiana, dyweder. Dywedodd ymgynghorydd a gyflogwyd i gynnal ymchwiliad gan gadwyn gorfforaethol wrthyf yn ddiweddar fod canran y cynhyrchion CBD dros y cownter a oedd yn cynnwys y swm ar y label “yn y digidau sengl.”

Fel pe na allai stori gefn CBD gael unrhyw gored, cafodd y llwybr at y llithriad hwn o CBD phony ei balmantu gan, o bawb, arweinydd mwyafrif y Senedd, Mitch McConnell.

Heb gysylltiad â'r brouhaha ar Arfordir y Gorllewin, roedd ffermwyr tybaco yn Kentucky yn chwilio am gnwd arian parod newydd. Yn 2011, enillodd James Comer y ras i gomisiynydd amaethyddiaeth wladwriaeth Kentucky trwy addo cyfreithloni cywarch diwydiannol.

“Fe gododd hynny lawer o aeliau, gan gynnwys yn swyddfa McConnell,” meddai Eric Steenstra, lobïwr cywarch, wrthyf. “Gwelsant fod y gwyntoedd yn symud.”

Ynghyd â'r Cynrychiolydd Jared Polis, sydd bellach yn llywodraethwr Colorado, roedd Mr McConnell yn cynnwys rhaglen beilot cywarch ym mil fferm 2014 - ar gyfer “ymchwil.” Yn y ddeddfwriaeth, diffiniwyd cywarch fel cynnwys canabis llai na 0.3 y cant THC - trothwy mympwyol, nid gwahaniaeth gwyddonol: Roedd yn ymddangos nad oedd unrhyw beth yn y Bil Fferm, mewn cyfraith achosion, nac yn y Ddeddf Sylweddau Rheoledig yn dweud unrhyw beth am CBD. Felly dehonglodd entrepreneuriaid y rhaglen beilot hon sy'n canolbwyntio ar ymchwil fel cyfreithloni de facto canabidiol.

Roedd y Weinyddiaeth Gorfodi Cyffuriau yn anghytuno, ond ni allai atal ton llanw cynhyrchu CBD. Yn 2018, dros 60 y cant tyfwyd y cnwd cywarch yn Kentucky ar gyfer CBD. Yna, ymhell ar ôl i'r wlad gael ei gorlifo eisoes â chynhyrchion CBD amheus a chyfreithlon, mewnosododd Mr McConnell iaith ym Mil Fferm 2018 gan wneud cywarch yn benodol ffederal ffederal.

Mae llawer o'r Californians a gynllwyniodd yn nhŷ Ms. Miller yn 2011 wedi gwylio mewn rhwystredigaeth wrth i'r diwydiant CBD ffynnu, ysgaru oddi wrth THC, a defnyddwyr ffug CBD wedi camarwain.

Ar ei wely angau yn 2014, mynnodd Mr Ringo wrth ffrindiau a theulu bod y Stanleys yn defnyddio ei hadau i ddatblygu eu straen enwog Charlotte's Web. Dywedodd Joel Stanley wrthyf fod geneteg Gwe Charlotte yn “groes cywarch gwyllt gyda genetig diwydiant.” Mae beirniaid y brodyr Stanley yn y diwydiant canabis wedi eu cythruddo gan eu hamlygrwydd a'u gwthio am batentau. Mae eu cwmni wedi cael ei brisio ar dros hanner triliwn o ddoleri.

Dywedodd Ms Miller, sy'n dal i redeg labordy profi canabis, wrthyf ei bod wedi dadrithio yn y blynyddoedd ers uwchgynhadledd 2011 wrth i bobl yr oedd hi'n meddwl oedd â bwriadau o ddifrif wrth ledaenu CBD droi allan i fod eisiau cyfoethogi. Mae Mr Gardner yn teimlo'r un ffordd.

Bu cynnydd bach mewn ymchwil glinigol ynghylch perthynas y cyfansoddyn â phryder, sgitsoffrenia ac anhwylder defnyddio opioid. Ym mis Medi, y Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol cymeradwyo $ 3 miliwn mewn grantiau bach ar gyfer astudiaethau o ganabidiol a chyfansoddion canabis eraill nad ydynt yn THC. Serch hynny, mae'r rhuthr llaw-law a alluogwyd gan y llywodraeth i elwa, wedi tanseilio enw da meddygol CBD yn ddifrifol ac yn ormodol.

Dywedodd hyd yn oed Dr. Turner, czar cyffuriau Mr Reagan, fod llawer mwy o dystiolaeth ar gyfer buddion Sativex, y cyffur hanner-CBD, hanner-THC, nag ar gyfer CBD heb ei reoleiddio ar-lein.

“Ni fu digon o dreialon clinigol ac ni fydd byth,” meddai Mr Clarke, y casglwr hadau canabis. “Nid oes unrhyw fuddiant ariannol breintiedig i unrhyw un ei wneud.” Buddsoddir Big Pharma fwyaf mewn meddyginiaethau y gallant eu rheoli, y gallant hwy eu patentio yn unig.

Yn dal i fod, mae rhai o'r taleithiau sydd â chanabis cyfreithiol wedi gweithredu safonau profi cadarn, a gellir dod o hyd i CBD bona fide mewn llawer o fferyllfeydd marijuana, ar ei ben ei hun ac mewn amrywiaeth o gymarebau â THC. Mae labordy Ms. Miller, ac actorion cyfrifol eraill, i fod i sicrhau bod cynhyrchion sy'n taro silffoedd siopau pot cyfreithiol yn cynnwys yr union beth maen nhw'n honni ei fod yn ei gynnwys. Ond heb oruchwyliaeth ffederal lem, ychydig yn y busnes CBD fydd yn optio i mewn yn wirfoddol i brofion o gywirdeb labelu eu cynnyrch.

Pan ofynnais i Dr. Russo, a oruchwyliodd lawer o ymchwil GW Pharmaceuticals, sut mae'n teimlo am y cyfan, ochneidiodd. “Rydych chi'n gwneud rhywbeth, ac mae pobl eraill yn rhedeg gydag ef, ac mae'n troi'n rhywbeth arall nad ydych chi'n ei gydnabod,” meddai. “Rydw i bob amser yn bryderus, ond yr hyn rydw i'n hoffi canolbwyntio arno yw: Beth yw'r gwir botensial yma?”

Amanda Chicago Lewis (@msamandalewis) yn ohebydd ymchwiliol, sy'n canolbwyntio ar bolisi cyffuriau. Mae hi wedi ysgrifennu ar gyfer Rolling Stone, The Wall Street Journal, GQ Magazine a siopau eraill.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen NEW YORK AMSEROEDD

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.