Oes barf gyda chi? dyma arddull a gofal i chi

0 1

Oes barf gyda chi? dyma arddull a gofal i chi

 

I weld beth sy'n digwydd, oherwydd nad ydych chi am eillio, neu newid eich edrychiad yn radical, yn hwyr neu'n hwyrach mae pob dyn yn gadael iddo'i hun dyfu barf, ychydig neu lawer. Os ydych chi am ei gadw, ni allwch fynd yn anghywir o ran arddull ac mae angen cynnal a chadw gofalus. Pa gyngor?

 

Pa arddull ar gyfer pa wyneb?

123m-baard-harddwch-dyn-7-8.jpg

Ar ôl cyfnod (hir) o ddirywiad, daeth barfau yn boblogaidd iawn eto. Mae'n ymateb i bersonoliaeth pob un ac yn anfon neges: dosbarth a cheinder, anturiaethwr neu wrthryfelwr ...

Ond nid yw pob math o farfau yn addas i bob dyn. Rhaid iddo gyfateb i'r ffisiognomi, yr arddull, ac yn arbennig i siâp wyneb. Yn anad dim, rhaid inni fod yn wyliadwrus o "fodelau enwogion": nid oes modd addasu barf David Beckham neu Leonardo DiCaprio i bawb.

• Os oes gennych wyneb rownd ou sgwâr, dewis yn hytrach am farf sy'n ymestyn ac yn coethi, yn hir ar yr ên, ond yn fyr ar yr ochrau.

• Os oes gennych wyneb dail hir ou petryal, cadwch farf fer ar yr ên ac yn hirach ar y bochau, fel bod eich wyneb yn ymddangos yn llawnach.

• Os oes gennych wyneb trionglog (tip i lawr), talgrynnu acen eich ên gyda chyfuniad o farf a mwstas ("bearstache") neu gyda chwyddiadau hirach.

Sut i fwrw ymlaen?

Mae'n rhaid i chi 4 i 6 wythnos cyn i farf aeddfedu. Yn ystod y cyfnod hwn, peidiwch ag eillio, oni bai nad yw'r tyfiant yn unffurf a'i fod i gael gwared ar wallt gormodol neu'r llall (er enghraifft gorlif ar ben y bochau) , anneniadol iawn. Nid yw peidio ag eillio yn golygu na ddylech ofalu am eich barf sy'n tyfu: mae angen disgyblu'r twf.

Cyn cychwyn, rhaid i chi glanhau'r croen, ei lanhau'n drylwyr a'i lleithio'n dda (mae cynhyrchion cosmetig yn addas ar gyfer hyn). Yn gyntaf dylid trin croen rhy sych neu dueddol o acne. Os felly, ceisiwch gyngor meddygol.

O leiaf materiel yn hanfodol: rasel barf, brwsh, crib, ac o bosib trimmer (ar gyfer barfau llawn iawn).

Pa gyfweliad?

123m-baard1-hylendid-7-8.jpg

Beth ddylid ac na ddylid ei wneud i wneud i'r farf edrych yn hardd ac yn iach?

1 ° - Y gwddf

Rhaid i'r farf aros yn llawn, yn llawn ar yr ên, ac yn gytûn ar y bochau. Ond mae'n rhaid i'r gwddf isaf fod yn glir. I wirio ble mae wedi'i leoli y wisgodd (y ffin), rhowch ddau fys uwchben afal eich Adda. Yna tynnwch linell ddychmygol o gefn pob clust i'r terfyn uchaf hwn. Dylai'r holl wallt isod gael ei eillio. Y canlyniad fydd gwddf gwddf glân a ffin glir.

Gallwch chi hefyd wneud y canlynol: rhowch eich bys mynegai mor agos â phosib o dan eich ên ac eillio oddi tano.

Y tro cyntaf y bydd yn cymryd ychydig o ymdrech, ond yn ddiweddarach bydd pethau'n haws. Fe'ch cynghorir i ddileu'r holl flew sy'n tyfu yn y parth hwn yn ddi-oed: gyda rasel drydan, bydd y llawdriniaeth yn mynd rhagddi'n hawdd.

2 ° - Y maint

Mae maint rheolaidd yn hanfodol i gyflwyno barf daclus. Symudwch y crib neu'r brwsh barf i'r cyfeiriad arall i'r blew. Byddant yn sythu a gallwch eu torri i'r siâp a ddymunir. Yn ystod y tocio cyntaf, peidiwch â mynd yn rhy galed.

Os ydych chi'n dymuno cael barf courte et diwedd neu os oes gennych flew ystyfnig, bydd angen eu tocio bob dau neu dri diwrnod. Os yw'ch barf yn tyfu ar gyfradd araf a'ch bod am iddo fod longue et a ddarperir, bydd torri bob pythefnos yn ddigonol.

La mwstas bydd yn rhaid torri bob wythnos. Cribwch wallt eich mwstas i lawr dros eich gwefusau ac yna ei dorri i'r hyd a ddymunir gyda siswrn mwstas. Mae'r rhain hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer mynd i'r afael â gwallt barf diangen. Yn wir, mae rhai blew yn tyfu'n gyflymach nag eraill ac mae'n rhaid iddynt gael cyffyrddiadau bach mewn pryd. Mae eraill yn ymddangos yn y lle anghywir - er enghraifft yn uchel ar yr ên uchaf - a dylid eu dileu.

3 ° - Croen

Mae cyfrinach barf feddal yn gofyn am ofal dyddiol. Sut? Trwy wneud cais a olew gofal neu lleithydd ar ôl golchi'r wyneb. Defnyddiwch grib barf, fel y gallwch chi ddosbarthu'r cynnyrch yn ofalus dros eich barf gyfan. Mae'r olew yn atal sychder y blew a byddant yn crafu llai.

Rhaid i'r croen o dan y farf hefyd fod wedi'i hydradu'n ddigonol, fel arall poen cosi. Gwneir y glanhau gyda siampŵ lleithio arbennig ar gyfer barfau neu gyda sebon ysgafn rydych chi'n ei ddefnyddio i olchi'ch wyneb.

Barf iach

stand-dyn-baard-01-16_.jpg

Mae nodweddion hanfodol y farf yn cael eu pennu gan eneteg. Fodd bynnag, mae yna nifer o ffyrdd i ysgogi ei dwf a'i gadw'n iach.

Mabwysiadu a ffordd iach o fyw yn helpu llawer, yn enwedig diet (maetholion), gweithgaredd corfforol a chysgu. Felly, mae noson dda o orffwys yn sicrhau bod yr holl faetholion yn cylchredeg yn dda yn y corff, ac felly'n maethu'r ffoliglau gwallt yn iawn. Mae lefel y testosteron, hormon sy'n gysylltiedig â thwf gwallt, yn cael ei ddylanwadu gan ffordd o fyw.

Dywedodd astudiaeth gan Brifysgol Queensland (Awstralia) y byddai'r barf yn chwarae rhan wrth atal canser y croen, Cyfyngu ar effeithiau niweidiol UV: ardaloedd wyneb a gwmpesir gan y barf yn llawer llai tebygol nag ardaloedd di-flew. Mae trwch a hyd y barf yn chwarae rôl.

Mae rhai arbenigwyr yn dweud bod y mwstas yn gweithredu fel rhwystr yn erbyn y paill, a'r risg o alergedd, trwy gadw grawn paill cyn iddynt fynd i mewn i'r trwyn. Fodd bynnag, rhennir barn ar y mater.

Gadewch i ni ychwanegu bod y farf ac efallai y mwstash harbwr microbau ac olion bwyd, a bod hylendid da felly yn hanfodol.

 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.passionsante.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=26476

 

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.