Taflen rheoli gwariant refeniw - Awgrymiadau

238

Cyfrifeg Teulu

Pam y ddalen hon?

Mae meddalwedd cyfrifyddu a rheoli yn niferus iawn.

Nid yw eu dylunwyr yn aml yn meddwl am bobl sydd eisiau olrhain cyflwr eu cyfrifon teulu yn unig refeniw a threuliau, heb orfod delio â chwestiynau TAW, dibrisiant nwyddau, ad-dalu benthyciadau neu ddilyniannau i'r farchnad stoc.

Ac nid yw pobl sy'n newydd i Excel yn siŵr ble i ddechrau, na beth i'w gynllunio yn eu taenlen i fynd i mewn i'w données, cael yn gwerthu ar ôl pob ysgrifen a cyfansymiau misol, gwnewch crynodeb yn ôl math o wariant a refeniw, ac o bosibl yn darlunio hyn i gyd gan a graphique syml.

Dyma beth y byddwn yn ceisio ei gyflawni gyda'n gilydd.

Myfyrdodau paratoi

Yn gyntaf rhaid i chi ddiffinio'r hyn rydych chi ei eisiau fel gwybodaeth.

Mae'r colofnau gofynnol yn dyddiad o'r gweithrediad, ei dynodiad, colofn ar gyfer derbynebau ac un arall i gwariant.

Er mwyn gweld yn well, argymhellir ychwanegu colofn ar gyfer y solde ar ôl pob ysgrifennu. Ac i'r rhai sydd eisiau lleiafswm odadansoddol, bydd colofn yn nodi'r math rysáit neu gost (neu golofnau ar wahân 2, un ar gyfer ryseitiau, un arall ar gyfer treuliau); er enghraifft bydd y math "car" yn cael ei ddewis ar gyfer yr holl gostau gasoline, atgyweirio a chynnal a chadw ac yswiriant.

Yn y pen draw, os ydych chi'n bwriadu pwyntio'ch trafodion yn erbyn eich cyfriflen banc, colofn o tali yn angenrheidiol.

Yn olaf, os bydd angen i chi wneud ystadegau misol, bydd yn ddoeth, mewn colofn olaf, gweld y mis dan sylw.

Byddwch yn ofalus i beidio â chael unrhyw resi neu golofnau gwag y tu mewn i'r bwrdd! 

Ymhelaethu ar y ddalen

Mae llinell 1 wedi'i chadw, fel mewn unrhyw gronfa ddata, ar gyfer yteitl colofnau (enwau caeau): o A i E, dyddiad, dan y teitl, derbynebau, treuliau, balans. Yn G y math ysgrifennu, yn H yr tali banc, yn I y mis dan sylw.

Mae'r gell F2 yn cynnwys y cydbwysedd cychwyn, ar y dyddiad y byddwch chi'n cychwyn eich llif arian.

Mae pob un o'r llinellau eraill yn ymwneud ag a ysgrifennu sengl ; bydd naill ai'n dderbynneb neu'n draul. Yn ddelfrydol, cofnodir y cofnodion mewn trefn gronolegol.

=> Os ydym o'r farn ei bod yn ddefnyddiol, gallwn fewnosod llinell newydd ar ôl llinell 1 er mwyn gosod y cyfansymiau pob colofn (mae'n fwy ymarferol na gosod y cyfansymiau hyn ar ddiwedd y tabl, sy'n gorffen gyda phob cofnod).

Angen offer Excel

Ychydig iawn o swyddogaethau a gorchmynion fydd eu hangen arnom:

Swyddogaethau a ddefnyddir

- MIS

- OS

- SUM

- SUM.SI

Gorchmynion a ddefnyddir

- Dilysu data (ar gyfer gwymplenni)

- Hidlo

fformiwlâu

Yn E2 => + = F2 C2-D2

Yn E3 => =SI(C3-D3=0;0;E2+C3-D3) i gopïo i lawr

Yn I2 => = IF (A2 = 0, 0, MONTH (A2))

Yng ngholofn G, argymhellir mewnosod a rhestr gwympo celloedd gyda'r rhestr o fathau o dderbynebau / treuliau.

Ymelwa ar y ddalen

Mewnbynnu data

- Rhowch F2

- Llenwch, llinell ar ôl llinell, y dyddiad, y dynodiad, swm y refeniw neu'r gwariant

- Llenwch golofn H os yw'r datganiad banc yn crybwyll y cofnod hwn

- Mae colofnau E a minnau yn cael eu cyfrif ar eu pennau eu hunain.

- Arddangos y botymau Trefnu / Hidlo ar y llinell gyntaf [ewch i gell nad yw'n wag, ewch i Data / Trefnu a chlicio ar y twmffat " hidlo« ]

Ecsbloetio data

=> I gael y cofnodion yn ôl math, gweithredwch hidlydd gyda'r botwm yn G1

=> I gael y cofnodion am fis, gweithredwch hidlydd gyda'r botwm yn I1

=> I ddarganfod y trafodion yn y banc, hidlwch yn H1

- - - - Os mewnosodwyd llinell gyfansymiau (llinell 2) byddwn yn rhoi'r fformiwla yn C2 = SUM (C3: C999) i'w gopïo yn D2.

Canlyniadau dadansoddol

I gael y cyfansymiau yn uniongyrchol yn ôl y math o gofnod, rydym yn llunio tabl atodiadau gyda'r ffynhonnell a ddefnyddir ar gyfer y gwymplen celloedd yn K, ac rydym yn nodi

- yn L2 y fformiwla = SUM.SI ($ G $ 2: $ G $ 999; K: K; $ C $ 2: $ C $ 999)

- yn M2 y fformiwla = SUM.SI ($ G $ 2: $ G $ 999; K: K; $ D $ 2: $ D $ 999)

Mae'r fformwlâu 2 hyn i'w copïo i lawr.graffig

Mae'n hynod hawdd graffio'ch cyfrifon dadansoddol:

Dewiswch yr ail dabl (K2: M9 yn ein hesiampl) a mewnosod graff (histogram neu fariau): mae'r ryseitiau mewn glas a'r treuliau mewn coch!

Addaswch y gwahanol elfennau at eich dant (bwyeill, cyfwng rhwng data, labeli ...)

_____________________________________

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf CCM

Mae'r sylwadau ar gau.