Am fyw yn hirach? Mynnwch gi

Os yw ymestyn eich amser ar y Ddaear yn flaenoriaeth fawr i chi, gallai mabwysiadu ffrind blewog fod yn ddefnyddiol iawn. Astudiaeth newydd Gan ystyried sawl degawd o ymchwil ar iechyd byd-eang a pherchnogaeth anifeiliaid anwes, mae pobl sy'n berchen ar gi yn elwa o ostyngiad o 24% mewn marwolaethau cyffredinol.

Mae'r astudiaeth hon yn feta-ddadansoddiad o ymchwil sy'n cyrraedd mor bell yn ôl ag yn y blynyddoedd 1950. Cafodd deg astudiaeth unigol eu cynnwys yn y gyfres ymchwil newydd hon, gyda data gan bron i bedair miliwn o gyfranogwyr. Trwy grwpio'r holl ddata mewn pentwr mwy, gall ymchwilwyr baentio darlun hyd yn oed yn fwy cywir o sut mae rhai ffactorau'n effeithio ar ganlyniad. Yn yr achos hwn, effaith perchnogaeth cŵn dros hyd oes oedd canolbwynt y sylw. ni ddihysbyddir cytundeb prin ar y Nintendo Switch newydd gyda gwell bywyd batri

Mae'r data'n dangos bod moesoldeb pob achos - y risg o farw'n llythrennol o ddim - yn cael ei leihau gan 24% ar gyfer perchnogion cŵn. Fodd bynnag, pan ddadansoddwn y data yn fanwl, rydym yn deall yn gyflym beth sydd y tu ôl i'r casgliad hwn ac mae hyn i gyd yn gysylltiedig ag iechyd y galon.

Mae'n ymddangos bod cysylltiad agos rhwng meddiant ci a gostyngiad yn nifer y marwolaethau oherwydd problemau cardiofasgwlaidd. Nid yw hyn yn arbennig o ysgytwol, ac mae'r data wedi awgrymu ers amser bod cael ci yn dda i'r galon, ond mae'n bwysig gweld sut mae'r buddion iechyd hyn yn trosi'n risg is o farw.

Yn ddiddorol, roedd effeithiau cadarnhaol bod yn berchen ar gi hyd yn oed yn fwy mewn pobl â phroblemau cardiofasgwlaidd profedig, gan gynnwys achosion blaenorol o drawiad ar y galon neu strôc. I'r bobl hyn, roedd cael ci wedi lleihau eu risg 31% o farw o glefyd cardiofasgwlaidd, sy'n cefnogi'r syniad mai'r budd mwyaf o gael ci yw y bydd eich calon yn iachach.

Ond pam? Mae astudiaethau wedi canfod, ar y cyfan, y gall cael anifail anwes leihau straen, a all arwain at galon iachach, ond mae'n debyg bod yr ateb hyd yn oed yn symlach. Mae bod yn berchen ar gi yn golygu mynd ag ef y tu allan, ac mae hyn yn trosi'n daith gerdded ysbrydol o amgylch y bloc neu'n hamdden iard gefn, y gweithgaredd corfforol sy'n gysylltiedig â bod yn berchen ar gi yw mantais sylweddol i'ch corff.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR