Mae menyw wedi dioddef afiechyd anhysbys ers blynyddoedd 10, mae gweithwyr yn darganfod iddi gael ei gwenwyno

Efallai bod meddygaeth fodern yn ddatblygedig iawn, ond nid yw hynny'n golygu bod gan feddygon yr atebion i bopeth. Mae llawer o gleifion yn cael camddiagnosis ac mae rhai ohonynt yn anghytuno â gweithwyr proffesiynol â'u symptomau dirgel.

Mae menyw wedi dioddef afiechyd anhysbys ers blynyddoedd 10, mae gweithwyr yn darganfod iddi gael ei gwenwynoBranislav Nenin / Shutterstock.com

Gall pobl dreulio misoedd a hyd yn oed flynyddoedd heb wybod beth sydd o'i le arnyn nhw. Roedd Kathi Wilson, 41, o Indiana, yn un ohonyn nhw.

Clefyd dirgel

Yn ystod blynyddoedd hir 10, dioddefodd Kathi Wilson o salwch a barodd iddi deimlo'n flinedig dros ben. Ni allai'r fenyw ifanc o flynyddoedd 41 gerdded yn iawn, roedd yn rhaid iddi ddefnyddio ffon hyd yn oed.

Roedd ei symptomau, a oedd yn cynnwys poen cyhyrau ac anghysur, yn gwaethygu dros amser ac nid oedd gan unrhyw un unrhyw syniad beth oedd yn bod arni.

Roedd meddyg Wilson yn ddryslyd oherwydd nad oedd yn gallu deall pam fod ei glaf yn teimlo mor sâl. Ceisiodd Kathi lawer o feddyginiaethau, ond ni wnaeth unrhyw beth helpu. Roedd hi'n barod i roi'r gorau iddi nes i dîm o adeiladwyr tai achub ei bywyd.

Darganfu’r gweithwyr, a gafodd eu cyflogi i adnewyddu ystafell ymolchi y fenyw, nad oedd y boeler a’r gwresogydd dŵr yn ei thŷ wedi’u gosod yn iawn. Arweiniodd hyn at ollyngiad bach o garbon monocsid.

Rwy'n parhau i ledaenu'r gair. Dwi byth eisiau gweld rhywun yn byw beth mae fy nheulu a minnau wedi byw. Nid oedd fy symptomau yn gyfyngedig i symptomau ffliw. Roeddwn yn cael trafferth gyda chryndod, confylsiynau, sbasmau stumog, sbasmau coesau, dim cydsymud na chydbwysedd, methodd fy nghof, ac roeddwn bob amser yn teimlo fel niwl Yn ddryslyd, yn benysgafn, yn ysgafn, a gallai'r rhestr hon fynd ymlaen am ddyddiau. Nid gollyngiad carbon monocsid yn unig ydoedd, ond gollyngiad nwy naturiol hefyd. Gall dod i gysylltiad â'r ddau achosi noethni ... Gweld mwy

Roedd y nwy clir, heb arogl, sydd â'r enw da o fod yn llofrudd distaw, wedi gwenwyno Wilson yn araf. Ar ôl i'r gweithwyr ddatrys y broblem, mae Kathi wedi dychwelyd i fywyd normal a nawr mae hi'n hapus, yn iach ac yn llawn egni.

Sut i amddiffyn eich teulu rhag gwenwyn carbon monocsid

Gwnewch yn siŵr bod gweithiwr proffesiynol yn gwirio'ch system gwresogi cartref yn rheolaidd. Peidiwch â defnyddio gril siarcol, popty na stôf nwy i'w gwresogi.

Mae menyw wedi dioddef afiechyd anhysbys ers blynyddoedd 10, mae gweithwyr yn darganfod iddi gael ei gwenwynoRalf Geithe / Shutterstock.com

Byddwch yn ymwybodol o symptomau gwenwyn carbon monocsid, sy'n cynnwys pendro, cyfog, cur pen, blinder, cysgadrwydd a chwydu. Os bydd y symptomau hyn yn digwydd, ewch allan cyn gynted â phosibl a ffoniwch yr ystafell argyfwng.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf FABIOSA.FR